Newsletter

חודש טוב ומבורך

****

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לחורףתשע"ח

Winter Timetable 5778 – 2017 / 18

מוצאי שבת

ערבית )מוצ"ש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה

וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit Sunset Minha Shema before Candle Lighting Minha & Kabalat Shabbat Date Parasha
PM PM PM PM AM PM PM
5:24 5:15 4:27 3:45 10:16 4:12 4:10 19/20 Jan

בא

Shabbat Services

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

****

Q & A on Parashat Bo

All references are to the verses and Rashi’s commentary, unless otherwise stated.

 1. What was Pharaoh’s excuse for not releasing the Jewish children?
  10:11 – Since children don’t bring sacrifices there was no need for them to go.
 2. How did the locusts in the time of Moshe differ from those in the days of Yoel?
  10:14 – The plague brought by Moshe was composed of one species of locust, whereas the plague in the days of Yoel was composed of many species.
 3. How did the first three days of darkness differ from the last three?
  10:22 – During the first three days the Egyptians couldn’t see. During the last three days they couldn’t move.
 4. When the Jews asked the Egyptians for gold and silver vessels, the Egyptians were unable to deny ownership of such vessels. Why?
  10:22 – During the plague of darkness the Jews could see and they searched for and found the Egyptians’ vessels.
 5. Makat bechorot took place at exactly midnight. Why did Moshe say it would take place at approximately midnight?
  11:4 – If Moshe said the plague would begin exactly at midnight, the Egyptians might miscalculate and accuse Moshe of being a fake.
 6. Why did the first-born of the animals die?
  11:5 – Because the Egyptians worshiped them as gods, and when G-dpunishes a nation He also punishes its gods.
 7. How did Moshe show respect to Pharaoh when he warned him about the aftermath of the plague of the first-born?
  11:8 – Moshe warned that "All these servants of yours will come down to me" when, in fact, it was Pharaoh himself who actually came running to Moshe.
 8. G-d told Moshe "so that My wonders will be multiplied" (11:9 ). What three wonders was G-d referring to?
  11:9 – The plague of the first-born, the splitting of the sea, the drowning of the Egyptian soldiers.
 9. Why did G-d command the mitzvah of Rosh Chodesh to Aharon, and not only to Moshe?
  12:1 – As reward for his efforts in bringing about the plagues.
 10. Up to what age is an animal fit to be a Pesach offering?
  12:5 – One year.
 11. Prior to the Exodus from Egypt, what two mitzvot involving blood did G-dgive to the Jewish People?
  12:6 – Circumcision and Korban Pesach.
 12. Rashi gives two explanations of the word "Pasachti ." What are they?
  12:13 – "I had mercy" and "I skipped."
 13. Why were the Jews told to stay indoors during makat bechorot?
  12:22 – Since it was a night of destruction, it was not safe for anyone to leave the protected premises of his home.
 14. What was Pharaoh screaming as he ran from door to door the night of makat bechorot ?
  12:31 – "Where does Moshe live? Where does Aharon live?"
 15. Why did Pharaoh ask Moshe to bless him?
  12:32 – So he wouldn’t die, for he himself was a first-born.
 16. Why did the Jewish People carry their matzah on their shoulders rather than have their animals carry it?
  12:34 – Because the commandment of matzah was dear to them.
 17. Who comprised the erev rav (mixed multitude)?
  12:38 – People from other nations who became converts.
 18. What three historical events occurred on the 15th of Nissan, prior to the event of the Exodus from Egypt?
  12:41 – The angels came to promise that Sarah would have a son, Yitzchak was born, and the exile of the "covenant between the parts" was decreed.
 19. What is the source of the "milk and honey" found in Eretz Yisrael ?
  13:5 – Goat milk, date and fig honey.
 20. The only non-kosher animal whose first-born is redeemed is the donkey. What did the donkeys do to "earn" this distinction?
  13:13 – They helped the Jews by carrying silver and gold out of Egypt.

****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz’l

שכח לומר יעלה ויבוא, ועבר זמן התפלה

שאלה: מי ששכח להזכיר "יעלה ויבוא" בתפלת העמידה של שחרית של ראש חודש, ונזכר בכך רק לאחר שעבר כבר זמן התפלה, מה עליו לעשות? ומה דין אשה שהתפללה ושכחה להזכיר יעלה ויבוא?

בהלכה הקודמת ביארנו, שמי שהתפלל תפלת העמידה של שחרית או של מנחה של ראש חודש, ושכח להזכיר בתפלתו "יעלה ויבוא", ונזכר בכך לאחר שסיים את התפלה, עליו לחזור ולהתפלל שנית. וכפי שנתבאר.

תזכורת – דין "תפלת התשלומין"
ועתה לנדון השאלה שלנו, עלינו להזכיר, כי מי ששכח לגמרי להתפלל איזו תפלה, כגון שלא התפלל שחרית, ונזכר בכך לאחר שעבר זמן אותה התפלה, הרי הדין הוא, שעליו להתפלל לאחר מכן פעמיים. ולדוגמא, מי ששכח להתפלל תפלת שחרית, ועבר זמן התפלה, עליו לחזור ולהפלל פעמיים תפלת מנחה, הפעם הראשונה לשם תפלת מנחה, והפעם השנייה לשם "תפלת תשלומין".

תשלומין למי ששכח יעלה ויבוא
וכן הדין לגבי מי ששכח להזכיר יעלה ויבוא בתפלת העמידה, ונזכר לאחר שעבר זמן תפלת שחרית (כלומר, עבר זמן חצות היום, ובימים אלה זמן חצות היום בארץ ישראל הוא בערך בשעה שתים עשרה וארבעים וחמש דקות), הרי דינו של אדם זה, הוא שווה לדין אדם ששכח לגמרי להתפלל איזו תפלה, ועבר זמן אותה התפלה, שעליו להתפלל את התפלה הבאה אחריה, ובסמוך לה להתפלל "תפלת התשלומין".

וכגון במקרה שלנו, שעבר זמן תפלת שחרית, ושכח להזכיר יעלה ויבא, עליו להתפלל תפלת תשלומין של שחרית, אחרי תפלת המנחה. ולכן מיד אחרי תפלת מנחה, יעמוד שוב ויתפלל תפלת שמונה עשרה לשם תשלומין על תפלת שחרית שלא התפלל.

שכח "יעלה ויבוא", ושכח לגמרי להתפלל מוסף
אולם אם אדם זה טעה בכפליים, שאם לא די בכך ששכח להזכיר "יעלה ויבא" בשחרית, הרי ששכח גם להתפלל תפלת מוסף, מכיון שלא הלך לבית הכנסת, ופרח מזכרונו כל ענין ראש חודש, ולא נזכר בכך אלא כאשר עבר זמן התפלה. הרי שעליו להתפלל ראשית כל תפלת "מנחה", ואחריה יתפלל "תשלומין" של שחרית, ואחר כך יתפלל תפלת מוסף. וטעם הדבר, כי תפלת מוסף, זמנה כל היום (כלומר, מותר להתפלל מוסף אפילו אחרי חצות היום, עד שקיעת החמה), אולם אי אפשר להתפלל מוסף לפני שחרית, מפני שתפלת שחרית קודמת לה. ושחרית אינו יכול להתפלל כי עבר זמנה. לכן, יתפלל מנחה, ואחר כך תשלומין של שחרית, ואחר כך מוסף.

אשה ששכחה יעלה ויבוא
אשה ששכחה לומר יעלה ויבוא, דינה שווה לדין האיש, שחייבת לחזור ולהתפלל שנית, עם כל פרטי הדינים האמורים לעיל.

ולסיכום: השוכח להזכיר בתפלת ראש חודש "יעלה ויבא", חייב לחזור ולהתפלל את תפלת העמידה שנית.

ואם נזכר רק אחרי חצות היום, עליו להתפלל מנחה, ואחרי תפלת מנחה יתפלל שוב תפלת העמידה כתשלומין על תפלת שחרית. ואם לא התפלל גם מוסף, ועבר זמן חצות היום, יתפלל מנחה, ואחר כך תשלומין של שחרית, ואחר כך מוסף. ודין האשה שווה לדין האיש בכל פרטי הדינים הללו.

If One Forgets to Recite "Ya’aleh Ve’Yavo" and the Time for Prayer Has Passed

Question: If one forgets to mention "Ya’aleh Ve’Yavo" in the Shacharit prayer of Rosh Chodesh and remembers only after the time for prayer has passed, what should one do? Additionally, what is the law regarding a woman who has forgotten to insert "Ya’aleh Ve’Yavo" into her Rosh Chodesh prayer?

Answer: In the previous Halacha we have discussed that if one recites the Amidah of the Shacharit or Mincha prayer on Rosh Chodesh, forgets to add "Ya’aleh Ve’Yavo", and remembers only after having concluded one’s Amidah prayer, one must repeat the Amidah a second time.

A Brief Overview of the Laws of a "Reimbursed" Prayer
Regarding our question, if one completely forgets to pray any given prayer, for instance, if one has not prayed Shacharit, and the time for that prayer has passed, one must recite the next prayer of the day twice. For example, if one forgets to pray Shacharit and the time for Shacharit prayers has already passed, one must then pray Mincha twice: the first time corresponding to the Mincha prayer and the second acting as a "reimbursed" prayer for the Shacharit one missed.

A "Reimbursed" Prayer for One Who Forgets "Ya’aleh Ve’Yavo"
The above law applies to one who forgets to add "Ya’aleh Ve’Yavo" in the Amidah prayer and remembers only after the time for praying Shacharit has already passed (which is passed halachic midday, at this time of year at approximately 12:45 PM in Israel and 1:00 PM in New York). The law in such a scenario will be equal to the law of one who has completely forgotten to pray any given prayer and the time for that prayer passes in which case one will have to recite the following prayer of the day and immediately afterwards recite a "reimbursement" prayer.

Thus, in our situation where one has forgotten to insert "Ya’aleh Ve’Yavo" and the time for Shacharit has passed, one must recite a "reimbursement" prayer for the Shacharit one has not prayed adequately immediately after reciting the Amidah prayer of Mincha.

One Who Forgets to Mention "Ya’aleh Ve’Yavo" and Completely Forgets to Pray Mussaf
Nevertheless, if one makes a double error, i.e. not only did one forget to insert "Ya’aleh Ve’Yavo" in Shacharit but one has also forgotten to pray Mussaf (seemingly because one did not attend the synagogue and it has completely slipped his mind that the day is Rosh Chodesh) and only remembers after the time for prayer has passed, one must first pray Mincha after which one recites a "reimbursement" prayer for Shacharit and only then should one pray Mussaf. The reason for this is because the time for the Mussaf prayer spans the entire day (i.e. one may pray Mussaf even after halachic midday until sunset), however, one cannot pray Mussaf before praying Shacharit, for Shacharit precedes Mussaf and one cannot pray Shacharit, for the time for Shacharit has already passed. Thus, one must first pray Mincha, then recite a "reimbursement" prayer for the inadequate Shacharit, and only then may one pray Mussaf.

A Woman Who Forgets to Add "Ya’aleh Ve’Yavo"
The laws of a woman who forgets to insert "Ya’aleh Ve’Yavo" in her Amidah prayer of Rosh Chodesh are equal to the laws of a man and she must repeat the Amidah based on all of the detailed laws mentioned above and in the previous Halacha.

Summary: One who forgets to insert "Ya’aleh Ve’Yavo" in a Rosh Chodesh prayer must repeat the Amidah once again.

If one remembers only after halachic midday, one must pray Mincha and immediately thereafter recite another Amidah as a "reimbursement" prayer for Shacharit. If, in addition, one has forgotten to pray Mussaf and halachic midday has passed, one must first pray Mincha and then a "reimbursement" prayer for Shacharit and then one should pray Mussaf. A woman’s law is equal to a man’s regarding all of these detailed laws.

****

During the week

Shiurim in our Bet Hakeneset

Shiurim / Topic Time Rabbi Venue Language For
Sunday ~ Thurday Chavruta learninig 6:45 – 7:30 pm Avrechim of the kolel more info:
Rabbi Stamler
Shul Hall Any Men
Monday Yedia Kelaliot 8:00 pm Shul Hall Ivrit Men
Tuesday Seed 1-2-1 learning 7:45 pm Contact Jonny Jacobs Shul Hall Any Men


Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com

Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best