Newletter Parashat Teruma

Announcements

****

***

Mazal Tov

to our dear friends

Mr & Mrs Stuart Ailion

on the engagement

of their son

Daniel

to

Olivia Leviten

Mazal Tov to families

Ailion & Leviten

***

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לחורףתשע"ח

Winter Timetable 5778 – 2017 / 18

מוצאי שבת

ערבית )מוצ"ש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה

וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit Sunset Minha Shema before Candle Lighting Minha & Kabalat Shabbat Date Parasha
PM PM PM PM AM PM PM
6:14 6:05 5:22 4:40 9:53 5:06 5:05 16/17 Feb

תרומה

Shabbat Services

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

****

Q & A on Parashat Teruma

All references are to the verses and Rashi’s commentary, unless otherwise stated.

 1. How many types of items were the Jews to donate?
  25:2 – 13.
 2. The donation of silver for the Mishkan differed from the donation of the other items. How?
  25:3 – No fixed amount of the other items was required. The silver was given as a fixed amount:a half-shekel.
 3. What property do techelet and argaman share that orot eilim m’adamim do not share?
  25:4,5 – They are wool; orot eilim are not.
 4. What property do the above three share that shesh and orot techashim do not share?
  25:4,5 – They are dyed; shesh and orot techashim are not.
 5. Onkelos translates "tachash" as "sasgona." Why?
  25:5 – The tachash delights (sas) in its multi-colors (g’vanim).
 6. What kind of trees did Yaakov plant in Egypt?
  25:5 – Arazim — cedars.
 7. Describe two uses of:
  (a) oil ,
  (b) spices,
  (c) jewels
  25:6-7:
  (a). The oil was lit in the menorah and used for anointing.
  (b). The spices were used in the anointing oil and for the incense.
  (c). The precious stones were for the ephod and the choshen.
 8. The aron was made with three boxes, one inside the other. Exactly how tall was the outer box?
  25:11 – The outer box was one and a half amot plus a tefach plus a little bit, because it rose a little bit above the kaporet. (The kaporet was a tefach thick see 25:17).
 9. Why is the Torah referred to as "testimony"?
  25:16 – It testifies that G-d commanded us to keep the mitzvot.
 10. What did the faces of the keruvim resemble?
  25:18 – The faces of children.
 11. On what day of the week was the lechem hapanim baked?
  25:29 – Friday.
 12. What does miksha mean?
  25:31 – Hammered.
 13. What was the purpose of the menorah’s gevi’im (cups)?
  25:31 – Purely ornamental.
 14. How did Moshe know the shape of the menorah?
  25:40 – G-d showed Moshe a menorah of fire.
 15. What designs were embroidered into the tapestries of the Mishkan?
  26:1 – On one side a lion; on the other side an eagle.
 16. What is meant by "standing wood"?
  26:15 – The wooden beams were to be upright and not stacked one upon the other.
 17. How long was the Mishkan?
  26:16 – 30 amot.
 18. How wide was the interior of the Mishkan?
  26:23 – 10 amot.
 19. Why was the altar coated with nechoshet?
  27:2 – To atone for brazenness.
 20. Which function did the copper yeteidot serve?
  27:19 – They secured the curtains against the wind.

****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz’l

משנכנס אדר מרבים בשמחה

בגמרא במסכת תענית (דף כט.) אמר רבי יהודה בנו של רב שמואל בן שילת משמו של רב , כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אמר רב פפא, הלכך כל אחד מישראל שיש לו דין (דהיינו משפט) עם נכרי (גוי), ישתמט ממנו בחודש אב, משום רוע מזלם של ישראל בחודש אב, וישתדל שיצא הדין בחודש אדר משום שאז מזלם של ישראל הוא טוב מאד.

ומקור הדברים, הוא כמו שנאמר במגילת אסתר, "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה", ללמדינו, שמזל החודש גורם הצלה וטובה לישראל, שבחודש זה מזלם הוא טוב.

והקשו המפרשים, כיצד אמרו בגמרא שבחודש אדר יש מזל טוב לישראל, והרי אמרו רבותינו (שבת קנו:) שאין מזל לישראל, דהיינו שישראל אינם נתונים תחת השפעת כוכבים ומזלות כמו הגויים, אלא נתונים באופן מוחלט וישיר להשגחת השם יתברך, ונאמרו בזה כמה תירוצים.

הריטב"א (רבינו יום טוב בן אברהם) כתב, שאף על פי שאין מזל לישראל, מכל מקום בשני חודשים אלו, אב ואדר, יש מזל לישראל, דהיינו שהמזלות משפיעים על ישראל, משום שכך נגזר עלינו מאת השם יתברך. והוסיף עוד שאפשר לומר, שלעולם אין המזל שולט בישראל, ומה שנאמר שיש מזל טוב בחודש אדר וכו’, היינו שיש גזירות טובות על ישראל בחודש אדר. (והגזירות הם מהשם יתברך, ולא על ידי כוכבים ומזלות, אשר הם אינם משפיעים כלל על ישראל).

והמהרש"א תירץ, שמה שאמרו רבותינו אין מזל לישראל, היינו שאם נגזר מן השמיים שלא תבוא שום פורענות על ישראל, באמת לא תבוא שום פורענות, וכן אם נגזרה טובה על ישראל, בודאי היא תבוא, בלא קשר למזלות, אבל אם חלילה יש על אדם איזו גזירה רעה, אותה הגזירה עשויה יותר לבוא בזמנים שמזלו של אותו אדם אינו טוב, ולכן הרבה גזירות קשות באו על ישראל בחודש אב בכלל ובתשעה באב בפרט, וכן להיפך, אם נגזרה על אדם גזירה טובה, אותה הגזירה עשויה יותר לבוא בזמנים שמזלו של אותו אדם הוא טוב, ובחודש אדר מזלם של ישראל הוא טוב.

אולם הגאון חתם סופר כתב, שדין זה, שיהודי שיש לו משפט עם נכרי, יסדר שהמשפט יהיה בחודש אדר, אינו נכון להלכה. וטעמו הוא, משום שאין מזל לישראל. והסביר, שמטעם זה השמיט הרמב"ם בחיבורו הגדול את הדין הזה, משום שלהלכה אין להתחשב בענינים אלה, שהרי אין מזל לישראל. ומרן רבינו הגדול שליט"א, חלק עליו, הואיל ומדברי רבותינו הנ"ל מוכח, שאף על פי שאין מזל לישראל, מכל מקום שייך לומר שבחודש אדר מזלם של ישראל טוב יותר. ומה שהרמב"ם בחיבורו לא הזכיר ענין זה, יש לתרץ שהוא משום שאין זה ענין הלכתי שיש לכתבו בספרו של הרמב"ם, אלא עצה טובה בלבד

“When Adar Begins, Happiness Increases”

The Gemara in Masechet Ta’anit (29a) tells us, “Rabbi Yehuda son of Rav Shmuel ben Shilat taught in the name of Rav: Just as when the month of Av begins happiness is diminished, so too, when Adar begins happiness increases. Rav Papa says, therefore, if a Jew has a court case with a gentile pending, he should avoid having it in the month of Av when the Jewish nation’s fortune is bad, and try to have it held during the month of Adar when the Jewish nation’s fortune is good.”

The source for this is based on a verse in Megillat Esther which states, “And the month which was switched for them from tragedy to joy,” which teaches us that the good fortune of this month brings about salvation and goodness for Israel, for indeed their fortune is very good during this month.

The commentaries ask: How can the Gemara say that during the month of Adar the fortune of the Jewish people is good, does the Gemara (Shabbat 156b) not say that the Jewish nation has no fortune, which means that they are not under the influence of various stars and constellations as are the other nations of the world, rather they under the direct supervision of Hashem? There are several answers to this question.

The Ritba (Rabbeinu Yom Tov ben Avraham) writes that although the Jewish nation has no fortune, in the months of Av and Adar they are indeed under the influence of the constellations, for this was the way it was decreed by Hashem. He adds that it is possible that the Jewish nation is never under the influence of the constellations and what is meant by the Gemara that Adar is auspicious etc. is that during the month of Adar, good things are decreed upon the Jewish people. (These decrees are directly from Hashem, blessed is He, and not from the constellations or stars for the Jewish nation is not influenced by them.)

The Maharsha explains that what our Sages meant when they said that “the Jewish nation has no fortune” is that if it was decreed in Heaven that no punishment befall Israel or that a certain good thing happen to them, it will surely happen as such, regardless of any stars or constellations. However, if, G-d forbid, something bad was decreed on a specific person, it will usually befall him during times when his fortune is not the best. Thus, many tragic experiences have befallen the Jewish nation during the month of Av and especially on Tisha Be’av (the Ninth of Av). Similarly, when good things are decreed upon a specific person, they will usually befall him when his fortune is good and the month of Adar is especially auspicious for the Jewish people.

However, Hagaon Chatam Sofer writes that this law that a Jew who has a pending court case with a gentile should try to have it fall out during the month of Adar, is halachically incorrect. His reasoning for this is because the Jewish nation has no fortune. It is for this reason that the Rambam omits this Halacha from his great work, for the Halacha is that one should not pay any attention to these matters, as Israel has no fortune. Maran Harav Shlit”a disagrees with this opinion, for it is quite clear from the words of the aforementioned authorities that although the Jewish nation has no fortune, nevertheless, it is still possible that during the month of Adar their overall fortune is better. We can explain that the reason why the Rambam omits this law from his work is because this matter is not of halachic nature; rather it is only a wise piece of advice

****

During the week

Shiurim in our Bet Hakeneset

Shiurim / Topic Time Rabbi Venue Language For
Sunday ~ Thurday Chavruta learninig 6:45 – 7:30 pm Avrechim of the kolel more info:
Rabbi Stamler
Shul Hall Any Men
Monday Yedia Kelaliot 8:00 pm Shul Hall Ivrit Men
Tuesday Seed 1-2-1 learning 7:45 pm Contact Jonny Jacobs Shul Hall Any Men


Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com

Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best