Newsletter Parashat Behaalotecha

Announcements

Bar Mitzvah 

Invitation

THIS Shabbat


To all our friends in 

K. K. Shaare Tefila – Moor Lane

please consider this invitation as a 

Personal Invitation

as it will give us great pleasure in sharing 

our Simcha with you

May we hear Semachot in Kelal Yisrael, 

Refua Shelema to everyone who needs it  

&

May Hashem grant us all our heart's desires

Naphtali & Esther Bitton

*****

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לקיץ תשע"ח

Summer Timetable 5778 2018


מוצאי שבת

ערבית

)מוצ"ש(

סוף זמן קראת שמע

זמן שבת

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema to be read before

Candles to be
lit by

Earliest Candle lighting

Minha & Kabbalat Shabbat*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

 

 

10:42

10:35

8:56

9:12

7:44

7:20

1/2 June

בהעלתך

*    For those not in synagogue, but wishing to bring in Shabbat with the community, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat. (Unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles should be lit by that time, in all cases.)

Mincha 6:00 pm

Followed by Shiur

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

****

Q & A on Parashat Behaalotecha 

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated

 1. Toward which direction did the wicks of the Menorah burn, and why?
  8:2 – They leaned toward the middle wick so people wouldn't say that the Menorah was lit for its light.
 2. From what material and in what manner was the Menorah made?
  8:4 – It was made from one solid piece of hammered gold.
 3. Moshe was commanded to cleanse the levi'im by sprinkling on them "mei chatat." What is "mei chatat"?
  8:7 – Water containing ashes of the para aduma.
 4. Which three "t'nufot" (wavings) are in the parsha?
  8:11 – The wavings of Kehat, Gershon and Merari.
 5. Why did G-d claim the first-born of the Jewish People as His possession?
  8:17 – Because in Egypt He spared them during makat bechorot.
 6. Why are the words "Bnei Yisrael" repeated five times in verse 8:19?
  8:19 – To show G-d's love for them.
 7. When a levi reaches age 50, which functions may he still perform?
  8:25 – Closing the courtyard gates of the Mishkan and Beit Hamikdash; singing during the avoda; loading the wagons to transport the Mishkan.
 8. Why was the mitzvah of Pesach Sheini not commanded directly to Moshe?
  9:7 – The people who asked about it were rewarded by being the catalyst for the teaching of this mitzvah.
 9. What similarity is there between the Menorah and the trumpets?
  8:4, 10:2 – They were each made from a single, solid block.
 10. What three purposes did trumpet signals serve?
  10:2-7 – Announcement of the gathering of Bnei Yisrael, the gathering of the nesi'im, and the beginning of a move of the encampment.
 11. How many tribes marched between the Gershon-Merari detachment and that of Kehat? How was the time differential used?
  10:17-21 – Three: Reuven, Shimon and Gad. In the meantime Gershon and Merari set up the Mishkan.
 12. The tribe of Dan, who traveled last, was called "the gatherer of all the camps." What did they gather?
  10:25 – They gathered and returned things lost by the other tribes.
 13. When the Jewish People entered the Land, who took temporary possession of Jericho?
  10:32 – The children of Yitro.
 14. Which aron is referred to in verse 10:33?
  10:33 – The aron which held the broken pieces of the first tablets, that was taken to the battlefront.
 15. Which two topics are out of chronological order in the parsha?
  9:1, 10:35,36 – The Pesach sacrifice, and the traveling of the aron.
 16. Which tastes did the manna not offer, and why not?
  11:5 – Cucumbers, melons, leeks, onion and garlic – these are harmful to nursing women.
 17. Moshe was commanded to choose 70 elders to help him lead the Jewish People. What happened to the elders who led the Jewish People in Egypt?
  11:16 – They were consumed in the fire at Taverah (11:3).
 18. Whom did Moshe choose as elders?
  11:16 – People who were supervisors in Egypt and had pity on Bnei Yisrael at risk to themselves.
 19. What was the prophecy of Eldad and Medad?
  11:28 – "Moshe will die and Yehoshua will lead the Jewish People into the Land."
 20. Why did Miriam merit to have the people wait for her?
  12:15 – Because she waited for Moshe when he was cast into the river.

****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

 

ביקור חולים טלפוני

שאלה: האם יוצאים ידי חובת מצות ביקור חולים דרך הטלפון, או שצריך דוקא ללכת בעצמו ולבקר בעצמו אצל החולה?

תשובה: בהלכה הקודמת ביארנו את יסוד מצות ביקור חולים, שמטרתה לסעוד את החולה ולדאוג לו לכל צרכיו.

כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, כי הדבר ברור, שעל ידי כך שאדם מבקר את החולה באופן אישי, הוא מתרשם ומתפעל יותר ממצבו של החולה, שאינה דומה שמיעה לראייה, ועל ידי זה הוא מתעורר לבקש מה' יתברך רחמים על החולה בכל לבו. וכן אמרו במסכת נדרים (מ.) כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה (או שיבריא ממצבו) וכל מי שאינו מבקר את החולה אינו מבקש עליו רחמים.

כלומר, על ידי ביקורו מתעורר האדם לבקש רחמים על החולה, שהשם יתברך ישלח דברו הטוב וירפאהו, ויתן בלב הרופאים חכמה בינה ודעת לכלכל דבריהם במשפט להחיש לו רפואה שלימה, ושלא תצא תקלה מתחת ידיהם. וכמאמר הכתוב: "יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וְיִרְפָּאֵם וִימַלֵּט מִשְּׁחִיתוֹתָם". ואז בודאי שתפילתו קרובה יותר להתקבל, כמו שאמרו במסכת שבת (יב:) מנין שהשכינה למעלה מראשותיו של החולה? שנאמר "ה' יִסְעָדֶנּוּ עַל עֶרֶשׂ דְּוָי". וטעמים אלה הזכירם הרמב"ן בספר תורת האדם בהקשר למצות ביקור חולים וסיים "הלכך, כל המבקר את החולה ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצוה".

וכבר כתבנו עוד מטעמי מצות ביקור חולים, שהם כדי שיעמוד המבקר מקרוב על מצבו של החולה בכדי לסייע לו בכל מה שנדרש לו וכיצא בזה, אשר כל זה לא שייך כל כך כאשר אינו מבקר את החולה באופן אישי ממש, אלא מסתפק בשאלה בשלומו דרך הטלפון.

לכן כתב מרן רבינו זצוק"ל (יחוה דעת ח"ג סימן פג), שאם יכול ללכת לבקר את החולה בעצמו, אינו יוצא ידי חובת המצוה בשלימותה על ידי הטלפון או על ידי מכתב, ואף אם ידוע לו שאין החולה זקוק לסיוע כל שהוא, וגם אינו זקוק לסיוע נפשי, מכל מקום הלא ביארנו שמעיקרי מצות ביקור חולים הוא שיתפלל עליו.

ואף על פי שבקשת הרחמים על החולה יכולה להיות אף שלא בפניו, כגון שעושים לו תפילת "מי שבירך" במנין של עשרה אנשים, שערכה של תפילה זו רב מאד, (שהרי במקום שנמצאים עשרה אנשים שמתפללים שורה השכינה, כמו שאמרו במסכת סנהדרין לט.). מכל מקום נראה שהתפילה בפני החולה (כלומר בסמוך אליו) יותר מקובלת, על פי מה שאמרו חז"ל במסכת ברכות (לד.) "המתפלל על החולה אינו צריך להזכיר את שמו שנאמר: אֵל נָא רְפָא נָא לָהּ". כלומר, כאשר התפלל משה רבינו עליו השלום על אחותו מרים שתתרפא מצרעתה, לא הזכיר את שמה בתפילתו. ואף על פי שבזוהר הקדוש אמרו שצריך להזכיר שמות בתפלה, כמו שאמר יעקב אבינו, "הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו", מכל מקום הסביר המגן אברהם, שדוקא כשמתפלל בפני החולה, אינו צריך להזכיר שמו, אבל כשאינו מתפלל בפניו, צריך להזכיר שמו. ותפילה שאין בה הזכרת השם, כלומר תפילה שהיא בפני החולה, היא המעולה יותר, שכן לעיתים שם החולה הוא זה שגורם את החולי, והזכרת שמו מעוררת עליו את מידת הדין, ולכן לתפילה בפני החולה יש יתרון גדול שאינו קיים בתפילה שאינה בפניו.

לכן השואל לשלומו של החולה דרך הטלפון, אינו יכול לקיים מצות ביקור חולים בשלימותה, שהרי חלק ניכר מענינה של מצוה זו הוא התפילה בפני החולה שמסוגלת יותר להביא לרפואתו. וכן כתב הגאון רבי משה פיינשטין ועוד.

אולם אם אינו יכול לבקר את החולה בעצמו, מוטב שיטלפן לחולה לחזקו ולאחל לו רפואה שלימה, שהרי סוף כל סוף אף באופן כזה מתקיימים חלקים ממצות ביקור חולים.

וכן ראינו בכמה מקרים אצל מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שכאשר חלתה רעייתו הרבנית עליה השלום, אף על פי שהיתה מחוסרת הכרה במשך זמן רב, מכל מקום התפנה בכל יום מעיסוקיו, ובא לבקרה בכדי להתפלל עליה בפניה. וכאשר חלו אחרים מקרוביו ולא יכול היה לבקרם, הסתפק בכך שבירכם לרפואה שלימה באמצעות הטלפון.

Visiting the Sick Via Telephone

Question: Can one fulfill the Mitzvah of visiting the sick by calling the individual on the phone or must one physically go and visit the sick person?

Answer: In the previous Halacha we have explained the primary ideas behind the Mitzvah of visiting the sick which is meant to assist the ill individual and to take care of all of his needs.

Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l writes that by personally visiting the sick individual, one gets a first-hand impression regarding the individual’s plight, since seeing has more of an impact than merely hearing, and as a result, one will be moved to pray to Hashem to have mercy on this individual with all of one’s heart. Indeed, the Gemara (Nedarim 40a) tells us that when one visits the sick, one requests Heavenly mercy for him to live and one who does not visit the sick does not request mercy for him.

This means that as a result of visiting the sick person, one is moved to request Heavenly mercy for him and that Hashem send His word and heal him by placing knowledge and understanding in the minds of the doctors to bring him to a speedy and full recovery, as the verse states, “He sent His word and healed them and delivered them from their graves.” This certainly makes one’s prayer closer to being answered, as the Gemara (Shabbat 12b) states that Hashem’s presence is above the head of a sick person, as the verse states, “Hashem shall assist him on his sickbed.” The Ramban mentions all of these reasons in his Sefer Torat Ha’Adam with regards to the Mitzvah of visiting the sick and he concludes, “thus, one who visits the sick and does not request Heavenly mercy for him has not fulfilled this Mitzvah.”

We have written other reasons behind the Mitzvah of visiting the sick, such as seeing first-hand what the individual requires and offering any assistance necessary and clearly, this is not applicable until one personally goes and visits the sick individual and suffices by calling him on the phone.

Thus, Maran zt”l writes (in his Responsa Yechave Da’at, Volume 3, Chapter 83) that if one is able to go visit the sick individual himself, one does not fulfill his obligation completely by calling him or sending him a letter. Even of one knows for certain that the ill individual does not require any physical or emotional assistance whatsoever, nevertheless, we have written above that one of the main ideas behind this Mitzvah is in order for one to pray for the individual.

Although requesting Heavenly mercy for the individual can be performed even when not in the ill individual’s presence, such as by saying a “Mi She’Berach” prayer on behalf of the person while praying with a Minyan (which is extremely beneficial since anywhere ten or more men pray, Hashem’s presence rests upon them, as the Gemara states in Sanhedrin 39a), nevertheless, praying for the sick individual in the individual’s presence is more beneficial, based on the Gemara (Berachot 34a) which states, “One who prays for an ill individual need not mention his name, as the verse states, ‘Oh G-d, please heal her.’” This verse refers to Moshe Rabbeinu praying to Hashem to heal his sister Miriam from her leprosy and he did not mention her name in his prayer. Although the holy Zohar states that one must mention names within one’s prayer, as Yaakov Avinu said in his prayer, “Please save me from the hand of my brother, from the hand of Esav,” nevertheless, the Magen Avraham explains that only when praying in the presence of the sick person need one not mention his name. However, when is praying not in the presence of the ill individual, one must mention his name. A prayer without mentioning the ill person’s name, meaning when one prays in the presence of the individual, is the most beneficial kind of prayer, for sometimes, the ill person’s name is what causes his illness and mentioning his name will only serve to arouse more Heavenly judgment. Thus, praying in the presence of the sick person has great benefits that do not exist when praying not in his presence.

Thus, by inquiring about the welfare of an ill person via telephone, one cannot fully fulfill the Mitzvah of visiting the sick, for an integral part of this Mitzvah is praying for him in his presence which is more prone to bring about his recovery. Hagaon Harav Moshe Feinstein zt”l rules likewise.

Nevertheless, if one cannot personally visit the sick individual, it is nevertheless good for one to call the individual to encourage him, lift his spirits, and wish him a speedy recovery, for in this manner, at least some of the points of the Mitzvah of visiting the sick are fulfilled.

Indeed, when Maran zt”l’s wife fell ill and was unconscious for a long time, Maran would take care to take some time out of his busy schedule to go visit her every day and pray for her in her presence. When other relatives fell ill at different times and Maran zt”l could not go and physically visit them, Maran sufficed by calling them on the phone and wishing them a full and speedy recovery.

 ****

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *