Newsletter Parashat Korach

Announcements

Chodesh Tov Umevorach

***

The Mahamad 

invite the kahal to a kiddush

THIS SHABBAT

in honour of the

IDF soldiers

who will be spending 

Shabbat in Manchester 

this weekend

*** 

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לקיץ תשע"ח

Summer Timetable 5778 2018

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ"ש(

סוף זמן קראת שמע

זמן שבת

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema to be read before

Candles to be
lit by

Earliest Candle lighting

Minha & Kabbalat Shabbat*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

 

 

10:58

10:50

8:54

9:24

7:54

7:40

15/16 June

קרח

 

 

*    For those not in synagogue, but wishing to bring in Shabbat with the community, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat. (Unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles should be lit by that time, in all cases.)

Mincha 6:00 pm

Followed by Shiur

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

****

Q & A on Parashat Korach

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated

 1. Why did Datan and Aviram join Korach?
  16:1 – Because they were his neighbors.
 2. Why is Yaakov's name not mentioned in Korach's genealogy?
  16:1 – Yaakov prayed that his name not be mentioned in connection with Korach's rebellion (Bereishet 49:6).
 3. What motivated Korach to rebel?
  16:1 – Korach was jealous that Elizafan ben Uziel was appointed as leader of the family of Kehat instead of himself.
 4. What did Korach and company do when Moshe said that a techelet garment needs tzizit?
  16:1 – They laughed.
 5. What warning did Moshe give the rebels regarding the offering of the incense?
  16:6 – Only one person would survive.
 6. Did Moshe want to be the kohen gadol?
  16-6 – Yes.
 7. What event did Korach not foresee?
  16:7 – That his sons would repent.
 8. What does the phrase rav lachem mean in this week's Parsha? (Give two answers.)
  16:7,3 – Rav lachem appears twice in this week's Parsha. It means "much more than enough greatness have you taken for yourself (16:3)" and "It is a great thing I have said to you (16:17)."
 9. What lands are described in this week's Parsha as "flowing with milk and honey"?
  16:12 – Egypt and Canaan.
 10. When did Moshe have the right to take a donkey from the Jewish community?
  16:15 – When he traveled from Midian to Egypt.
 11. What did Korach do the night before the final confrontation?
  16:19 – Korach went from tribe to tribe in order to rally support for himself.
 12. What sin did Datan and Aviram have in common specifically with Goliath?
  16:27 – They all blasphemed.
 13. Before what age is a person not punished by the Heavenly Court for his sins?
  16:27 – Twenty years old.
 14. What happens to one who rebels against the institution of kehuna? Who suffered such a fate?
  17:5 – He is stricken with tzara'at, as was King Uziyahu (Divrei HaYamimII 26:16-19).
 15. Why specifically was incense used to stop the plague?
  17:13 – Because the people were deprecating the incense offering, saying that it caused the death of two of Aharon's sons and also the death of 250 of Korach's followers. Therefore G-d demonstrated that the incense offering was able to avert death, and it is sin, not incense, which causes death.
 16. Why was Aharon's staff placed in the middle of the other 11 staffs?
  17:21 – So people would not say that Aharon's staff bloomed because Moshe placed it closer to the Shechina.
 17. Aharon's staff was kept as a sign. What did it signify?
  17:25 – That only Aharon and his children were selected for the kehuna.
 18. Why are the 24 gifts for the kohanim taught in this week's Parsha?
  18:8 – Since Korach claimed the kehuna, the Torah emphasizes Aharon's and his descendants' rights to kehuna by recording the gifts given to them.
 19. Who may eat the kodshei kodashim (most holy sacrifices) and where must they be eaten?
  18:10 – Male kohanim may eat them and only in the azara (forecourt of the Beit Hamikdash).
 20. Why is G-d's covenant with the kohanim called "a covenant of salt"?
  18:19 – Just as salt never spoils, so this covenant will never be rescinded.
  ****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

 

שאלה: האם מותר להתפלל עם פיז'מה?

תשובה: ביארנו בהלכה הקודמת, שהמתפלל, צריך שיכין מקום ראוי לתפלתו, וצריך שיכין כראוי את בגדיו, גופו ומחשבתו, כמו שנאמר בספר עמוס: "הִכּוֹן לִקְרַאת אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל".

ולפיכך כתב הרמב"ם (בפ"ה מהלכות תפלה הלכה ה), על המתפלל "לתקן מלבושיו תחלה, ומציין עצמו ומהדר, שנאמר השתחוו לה' בהדרת קדש, ולא יעמוד אדם בתפלה באפונדתו" (שהוא בגד שלא לובשים כאשר עומדים בפני אדם חשוב), מפני שבשעת התפלה יש לעמוד בלבוש מכובד ומסודר.

ולפי זה נראה שבודאי אין לאדם בריא לעמוד בתפלה עם בגד שינה "פיז'מה", שאין הדרך כלל לעמוד בפיז'מה בפני שום אדם, ובודאי שלא בפני אדם חשוב. והמתפלל חייב לעמוד בתפלה כשהוא מהודר ומצויין בלבושו, כמו שפסק הרמב"ם.

ולגבי אדם חולה, כבר מצאנו שהיקלו לגביו בענינים אלו, לגבי תפלה, שהרי כל אדם חייב להתפלל כשהוא עומד, ואילו לגבי חולה פסק מרן (סימן צד) שאם אינו יכול לכוין כשהוא עומד מרוב חולשה, רשאי להתפלל כשהוא שוכב על צדו. ולפיכך כתב הגאון רבי עובדיה הדאיה ז"ל בספרו שו"ת ישכיל עבדי (חלק שמיני, השמטות סימן ב), שהוא הדין לגבי בגדים, שאין מחייבים אדם חולה ללבוש בגדים כדי להתפלל, ורשאי להתפלל כשהוא לובש "פיז'מה" ובתנאי שהיא נקייה כראוי.

ולסיכום: אסור להתפלל עם בגד "פיז'מה". ולאדם חולה שקשה לו ללבוש בגדים, יש להקל שיתפלל עם בגד פיז'מה, ויקפיד על נקיותה.

ולא נוכל שלא להזכיר את זכרונו הטהור של מרן רבינו הקדוש רבי עובדיה יוסף זצ"ל, בימי חוליו האחרון, למרות שסבל כאבים עזים בכל גופו, השתדל עד כלות הכוחות לעמוד בתפלת העמידה, והיה לבושו נאה ומסודר, ומעתיר בתפלה על כל ישראל, עד שבעוונות הרבים גבר חוליו ואיבדנו כלי חמדה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, ויעמוד מליץ טוב לצדקנו, לראות בתחיית המתים, עין בעין בשוב ה' ציון. אמן כן יהי רצון

Praying in Pajamas

Question: Can one pray while wearing pajamas?

Answer: In the previous Halacha we have established that before praying, one must prepare a fitting place, proper attire, and cleanse one’s body and thoughts, as the verse in the book of Amos states, “Prepare yourself before your G-d, Israel.”

Thus, the Rambam (Chapter 5 of Hilchot Tefillah, Halacha 5) writes that “one must prepare appropriate clothing first in order to glorify one’s self, as the verse states, ‘Bow to Hashem through glorious sanctity.’ One should not pray while wearing an apron” (which is not a garment one would wear when standing before an important official), for one must wear respectful clothing while praying.

It is therefore clear that a healthy individual should not pray while wearing pajamas, for one does not stand before even ordinary people while wearing pajamas and certainly not before important people. One praying must stand do so in respectable and glorified clothing just as the Rambam rules.

Regarding someone ill, we find that our Sages were lenient with regards to an ill individual, for instance, although one must pray while standing, Maran Ha’Shulchan Aruch (Chapter 94) rules that an ill person who cannot stand as a result of his weakness may pray while lying on his side. Based on this, Hagaon Harav Ovadia Hedaya zt”l writes in his Responsa Yaskil Avdi (Volume 8, glosses to Chapter 2) that the same applies regarding clothing and an ill individual need not change his clothing and he may pray in pajamas, as long as the pajamas are adequately clean.

Summary: One may not pray while wearing pajamas. An ill individual who has difficulty changing his clothes may pray while wearing pajamas as long as they are clean and unsoiled.

On a nostalgic note, during his final illness, although Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l suffered tremendous pain throughout his body, he exerted much effort with the minimal amount of strength he had to recite the Amida prayer while standing and while wearing respectable attire. In this way, he would stand and beseech Hashem on behalf of the entire Jewish nation until he unfortunately departed us for the Heavenly Yeshiva. May his soul be bound in the eternal bond and may we soon be reunited with him as we witness the Final Redemption and the Resurrection of the Dead, Amen.

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Leave a Reply

Your email address will not be published.