Newsletter Parashat Pinchas – Shabbat Mevarechim

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לקיץ תשע"ח

Summer Timetable 5778 2018

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ"ש(

סוף זמן קראת שמע

זמן שבת

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema to be read before

Candles to be
lit by

Earliest Candle lighting

Minha & Kabbalat Shabbat*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

 

 

10:52

10:45

9:01

9:23

7:54

7:40

6/7 July

פינחס (ש''מ)

 

 

*    For those not in synagogue, but wishing to bring in Shabbat with the community, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat. (Unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles should be lit by that time, in all cases.)

Mincha 6:00 pm

Followed by Shiur

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

****

Q & A on Parashat Pinchas

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated

 1. Why was Pinchas not originally a kohen?
  25:13 – Kehuna (priesthood) was given to Aharon and his sons (not grandsons), and to any of their descendants born after they were anointed. Pinchas, Aharon's grandson, was born prior to the anointing.
 2. Why was Moav spared the fate of Midian?
  25:18 – For the sake of Ruth, a future descendant of Moav.
 3. What does the yud and hey added to the family names testify?
  26:5 – That the families were truly children of their tribe.
 4. Korach and his congregation became a "sign." What do they signify?
  26:10 – That kehuna was given forever to Aharon and his sons, and that no one should ever dispute this.
 5. Why did Korach's children survive?
  26:11 – Because they repented.
 6. Name six families in this Parsha whose names are changed.
  26:13,16,24,38,39,42 – Zerach, Ozni, Yashuv, Achiram, Shfufam, Shucham.
 7. Who was Yaakov's only living granddaughter at the time of the census?
  26:46 – Serach bat Asher
 8. How many years did it take to conquer the Land? How many to divide the Land?
  26:53 – Seven years. Seven years.
 9. Two brothers leave Egypt and die in the midbar. One brother has three sons. The other brother has only one son. When these four cousins enter the Land, how many portions will the one son get?
  26:55 – Two portions. That is, the four cousins merit four portions among them. These four portions are then split among them as if their fathers were inheriting them; i.e., two portions to one father and two portions to the other father.
 10. What do Yocheved, Ard and Na'aman have in common?
  26:24,56 – They came down to Mitzrayim in their mothers' wombs.
 11. Why did the decree to die in the desert not apply to the women?
  26:64 – In the incident of the meraglim, only the men wished to return to Egypt. The women wanted to enter Eretz Yisrael.
 12. What trait did Tzlofchad's daughters exhibit that their ancestor Yosef also exhibited?
  27:1 – Love for Eretz Yisrael.
 13. Why does the Torah change the order of Tzlofchad's daughters' names?
  27:1 – To teach that they were equal in greatness.
 14. Tzlofchad died for what transgression?
  27:3 – Rabbi Akiva says that Tzlofchad gathered sticks on Shabbat. Rabbi Shimon says that Tzlofchad was one who tried to enter Eretz Yisraelafter the sin of the meraglim.
 15. Why did Moshe use the phrase "G-d of the spirits of all flesh"?
  27:16 – He was asking G-d, who knows the multitude of dispositions among the Jewish People, to appoint a leader who can deal with each person on that person's level.
 16. Moshe "put some of his glory" upon Yehoshua. What does this mean?
  27:20 – That Yehoshua's face beamed like the moon.
 17. Where were the daily offerings slaughtered?
  28:3 – At a spot opposite the sun. The morning offering was slaughtered on the west side of the slaughtering area and the afternoon offering on the east side.
 18. Goats are brought as musaf sin-offerings. For what sin do they atone?
  28:15 – For unnoticed ritual impurity of the Sanctuary or its vessels.
 19. Why is Shavuot called Yom Habikkurim?
  28:26 – The Shavuot double-bread offering was the first wheat-offering made from the new crop.
 20. What do the 70 bulls offered on Succot symbolize?
  29:18 – The seventy nations.

 

****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

 

שמיעת כלי זמר בימי בין המצרים

שמיעת מוזיקה וריקודים בימי בין המצרים

אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, ואפילו בלא כלי נגינה.

וכל זה הוא אפילו בריקודים המתנהלים על פי ההלכה, ומנהגי הצניעות המקודשים לעם ישראל, אנשים לבד ונשים לבד, במחיצה מפסקת שאינם רואים אלו את אלו, אבל ריקודים מעורבים אנשים ונשים יחדיו, אסורים בהחלט באיסור חמור בכל ימות השנה.

אף על פי שמעיקר הדין, מותר לשמוע בשאר ימות השנה דרך הרשם קול, טייפ או דיסק וכדומה, שירים, ובפרט שירי קודש, המלווים על ידי כלי נגינה, מכל מקום, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א, שבימי בין המצרים יש להמנע מכך. וכבר הארכנו בזה במקום אחר. ומכל מקום, בשמחת מצוה, כגון שמחת חתן וכלה, או בשמחת ברית מילה, או בסעודת פדיון הבן, או בר מצוה, או סיום מסכת, מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, שכל שהיא שמחה של מצוה, יש להקל בדבר.

שירה בפה בימי בין המצרים
ושירה שהיא בפה, בלא כלי זמר, מותר לשורר בימים אלה. וכל שכן שיש להקל בזה בשבתות של ימי בין המצרים, ואפילו בתשעה באב שחל להיות בשבת, מותר לשורר שירי קודש לכבוד שבת.

מי שפרנסתו מנגינה על כלי זמר
מי שפרנסתו לנגן בכלי זמר אצל גויים, מותר לו להמשיך לנגן בכלי זמר עד שבוע שחל בו תשעה באב . וכמו כן מורה לנגינה, שמלמד תלמידים לנגן על כינור וכדומה, ויש לו הפסד ממון, אם לא ילמד בימים אלה, מותר לו להמשיך ללמד נגינה עד שבוע שחל בו תשעה באב. ונכון להחמיר בזה מיום ראש חודש אב. וכמו שיש להקל בזה למורה שמלמד נגינה, כמו כן מותר הדבר לתלמיד הלומד נגינה בימים אלו.

קייטנות שמשמיעים בהם מוזיקה

קייטנות של ילדים, או גני ילדים הפועלים בימי בין המצרים, ובמסגרת פעולתם משמעים בהם שירים המלויים בכלי נגינה, יש להקל להם להשמיע שירים אלה בימי בין המצרים. כן פסק מרן הרב

ז"ל.

, וכן פסק הגאון רבי יעקב קמינצקי ז"ל.

Listening to Music during the “Three Weeks”

Listening to Music during the “Three Weeks”

All forms of dancing are forbidden during the three weeks between the Seventeenth of Tammuz and the Ninth of Av, even when there is no musical accompaniment. 

This applies even when the dancing conforms to the laws of modesty and holiness observed by the Jewish nation, i.e. men dancing alone and women dancing alone with a partition separating them so that they do not see each other. However, men and women dancing together is absolutely forbidden all year round. 

Although during the rest of the year one may listen to music from a tape recorder, cassette, CD, and the like, especially songs with holy words that are accompanied by musical instruments, Maran Harav Ovadia Yosef z'l writes that during the “Three Weeks,” one should refrain from doing so. Nevertheless, when it comes to a celebration of a Mitzvah, such as a wedding, Berit Milah, the festive meal of a Pidyon Haben (redeeming of the firstborn), Bar Mitzvah, or conclusion of a tractate of the Talmud, one may listen to songs with holy words that have musical accompaniment, for as long as it is in celebration of a Mitzvah, one can be lenient regarding this matter. 

Singing during the “Three Weeks”

Singing, without musical accompaniment, is permissible during this time. One can certainly be lenient regarding this matter on the Shabbatot that fall out during the “Three Weeks”; indeed, even on Tisha Be’av that falls out on Shabbat, one may sing songs in honor of Shabbat. 

One Whose Livelihood Depends on Playing a Musical Instrument 

If one’s job is to play a musical instrument for non-Jews, he may continue to play music until the week that Tisha Be’av falls out during (meaning the Sunday before Tisha Be’av,). Similarly, a music teacher who teaches students to play musical instruments such as the violin and the like, if he will incur a monetary loss by not teaching during this period, he may indeed continue to teach playing music until the Sunday before Tisha Be’av. It is preferable, nonetheless, to be stringent regarding this matter from Rosh Chodesh Av. Just as a music teacher may be lenient regarding this matter, so too, a student learning to play a musical instrument may continue to do so during this period. 

Playing Music in Camps

Camps or Day-Care programs that operate during the “Three Weeks” and play songs with musical accompaniment as part of their daily routines may be lenient and continue to so during the “Three Weeks.” Maran Harav Ovadia Yosef z'l and Hagaon Harav Yaakov Kamenetzky zt”l rule likewise.

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Virus-free. www.avg.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *