Newsletter – Parashat Chaye Sara

Moor Lane Logo New Best.JPG
Announcements

image.png

****  

New Opportunity for learning

The Avrechim of the Kollel are able to learn with the Kahal 

from 6.50 til Arbit at 7.30 every evening

Need a partner?

contact Rabbi Stamler

 

***

New Shiur


image (1).png

***

image.png

*** 

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לחורף תשע"ט

Winter Timetable 5779 – 2018 / 19

 

מוצאי שבת

ערבית )מוצ"ש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

5:24

5:20

4:31

3:55

9:31

4:19

4:15

2/3 Nov

חיי שרה (ש''מ)

 

Shabbat Services

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

 ****

Q & A on Parashat Chaye Sara

 All references are to the verses and Rashis commentary, unless otherwise stated.

 1. Name the four couples buried in Kiryat Arba.
  23:2 – Adam and Chava, Avraham and Sara, Yitzchak and Rivka, Yaakov and Leah.
 2. What did Sara hear that caused her death?
  23:2 – That Yitzchak was almost slaughtered.
 3. What title of honor did the Bnei Chet bestow upon Avraham?
  23:6 – Prince of G-d.
 4. Where was Avraham born?
  24:7 – Ur Kasdim.
 5. How were Avraham's camels distinguished?
  24:10 – They were muzzled, so they wouldn't graze in the fields of others.
 6. What is meant by "all the good of his master in his hand"?
  24:10 – Eliezer carried a document in which Avraham gave all he owned to Yitzchak so that people would want their daughter to marry him.
 7. What special character trait did Eliezer seek when choosing a wife for Yitzchak?
  24:14 – He sought someone who excelled in performing acts of kindness.
 8. Why did Avraham's servant, Eliezer, run toward Rivka?
  24:17 – He saw that the waters of the well rose when she approached.
 9. Why did Lavan run to greet Eliezer?
  24:29 – Lavan coveted his money.
 10. When Lavan told Eliezer that the house was cleared out, what did he remove?
  24:31 – Idols.
 11. Who did Eliezer want Yitzchak to marry?
  24:39 – His own daughter.
 12. Aside from Eliezer, to which other people did Rivka offer to give water?
  24:44 – To the men who accompanied Eliezer.
 13. Lavan answered Eliezer before his father, Betuel, had a chance. What does this indicate about Lavan's character?
  24:50 – That he was wicked.
 14. What did Rivka mean when she said "I will go?"
  24:58 – I will go even if you don't want me to go.
 15. What blessing did Rivka's family give her before she departed?
  24:60 – That the blessings given to Avraham would continue through her children.
 16. Who was Ketura?
  25:1 – Hagar.
 17. What gift did Avraham give to Yitzchak?
  25:5 – The power of blessing.
 18. How old was Avraham when he died?
  25:7 – 175 years old.
 19. For how many years did Yaakov attend the Yeshiva of Ever?
  25:17 – 14 years.
 20. How many times is Eliezer's name mentioned in this week's Parsha?
  None!

****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

 ארון קודש בלי פרוכת

שאלה: בית כנסת שיש בו ארון קודש מפואר ביותר, ועתה באים לצפותו בזהב, כולו אומר כבוד, האם מותר להסיר את הפרוכת מעל ארון הקודש, להראות יופיו לקהל המתפללים?

תשובה: ראשית, אין ספק שעצם המעשה ליפות ולהדר את ארון הקודש, הוא מצוה רבה, וכמו שאמרו חז"ל (בשבת קלג:), "זה אלי ואנוהו", התנאה לפניו במצוות. עשֵה סוכה נאה, לולב נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, בדיו נאה, וכורכו בשיראים נאים.

ובמסכת יומא (ע.) אמרו, שבזמן שבית המקדש היה קיים, כל אחד ואחד היה מביא ספר התורה מביתו, וקורא בו ברבים, להראות חזותו לרבים. ופירש רש"י, להראות נויו של ספר התורה, ותפארת בעליו, שטרח להתנאות במצוה. שנאמר "זה אלי ואנוהו.

ואף כאן, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א, (בשו"ת יחוה דעת חלק ו סימן ט), שנכון להראות חזותו ויופיו של ארון הקודש המפואר בשעה שגוללים את הפרוכת ופותחים את דלתות הארון להוצאת ספר תורה והכנסתו.

אבל להסיר את הפרוכת מעל ארון הקודש לגמרי, לא נכון לעשות כן, כי באמת המנהג שנהגו בכל תפוצות ישראל לפרוס פרוכת על ארון הקודש, הוזכר בדברי התוספות (מגילה כו סע"ב), ואינו לשם נוי בלבד, אלא על דרך שנאמר בתורה (שמות כו לג), "והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים". (ובכמה בתי כנסת של ספרדים נוהגים לפרוס עוד פרוכת מבפנים לדלתות הארון, וכמו שכתב בשו"ת ישכיל עבדי חלק ד חלק אורח חיים סימן ז).

וכן מבואר בשו"ת זרע אמת חלק א (חלק אורח חיים סימן כו), שאפילו אם ארון הקודש נאה ביותר, והוא נראה יפה בלא פרוכת יותר מאשר עם פרוכת, מכל מקום לא נכון להסיר הפרוכת מעל ארון הקודש, לפי שמנהג פריסת הפרוכת אינו רק לנוי וליופי, אלא הוא על שם מה שנאמר "והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים". וגם על דרך כיסוי כלי הקודש. וכן כתב בשו"ת תרומת הדשן (סימן סח), שהפרוכת התלויה לפני ארון הקודש היא לצניעות.

ולפי זה גם אם ארון הקודש נאה יותר בלי הפרוכת, אין לשנות ממנהג ישראל הפשוט בכל ישראל ומיוסד על אדני פז.

ועוד הוסיף מרן שליט"א, שטעם פריסת הפרוכת, מפני שארון הקודש קדושתו חמורה ביותר שהוא תשמיש קדושה, ואילו הפרוכת היא "תשמיש דתשמיש" של קדושה, ואין ראוי שיזונו הקהל את עיניהם מקדושת הארון עצמו כל הזמן. והביא ראיות לדבריו.

והנה ידוע ומפורסם שמנהג ישראל תורה הוא (תוספות מנחות כ:), ולכן אין לשלוח יד לשנות ממנהגי ישראל. וכבר האריך הגאון מהר"י קולון בתשובה (שרש ט) להוכיח מהגמרא (תענית כח:) שאין לבטל שום מנהג. ושכן כתב רבינו יצחק אבן גיאת, שאין לשנות ממנהג המקום אפילו למנהג אחר טוב ממנו. ע"ש. וכן כתבו עוד מגדולי הפוסקים. והגאון רבי יהודה עייאש בספר מטה יהודה חלק ב (סימן תקפב, דף לו ע"א, בד"ה מלך), כתב, שאין לשנות ממנהגי ישראל כלל וכלל, וכל המשנה ידו על התחתונה ואינו אלא טועה, ונקרא פורץ גדר, מפני שכל מנהג ומנהג יש לו שורש וצינור למעלה. וכן כתב עוד בספרו שו"ת בית יהודה (חלק אורח חיים סימן ס), שכל הרבנים אשר הנהיגו את קהלותיהם על פי התורה, היו נזהרים שלא לשנות ממנהגי ישראל כלל, והיו טורחים לקיים המנהג ומעמידים ומחזקים אותו בדבר המעמיד שאפילו באלף לא בטל.

לפיכך אף בנידון שלנו, סיים מרן שליט"א, יש להשאיר את המנהג של פריסת הפרוכת על ארון הקודש על כנו, אף אם הארון עצמו נאה ומפואר ביותר. וכן בבית הכנסת של מרן שליט"א, מכוסה הארון בפרוכת, כמנהג ישראל מימים ימימה

 

An Aron Kodesh without a Curtain

Question: If a synagogue has a truly elegant Aron Kodesh (holy ark where Sifrei Torah are stored) which the members now wish to plate with gold, will it be permissible to remove the curtain covering the Aron in order to show its beauty to all of the worshippers?

Answer: Firstly, the act of enhancing and beautifying the Aron Kodesh is certainly a great Mitzvah, as our Sages tell us (Shabbat 133b), “This is my G-d and I shall beautify Him,” one achieves this by beautifying His Mitzvot: Make a beautiful Sukkah, take a beautiful Lulav, tie beautiful Tzitzit, and write a beautiful Sefer Torah with nice ink and cover it with beautiful cloth.

The Gemara in Masechet Yoma (70a) states that when the Bet Hamikdash stood, every person would bring his own Sefer Torah from his house and read from it in public in order to show off its appearance in public. Rashi (ibid.) explains this to mean that he would show of the beauty of the Sefer Torah and the glory of its owner who troubled himself to beatify the Mitzvot, as the verse states, “This is my G-d and I shall beautify Him.”

Similarly, Maran Harav Ovadia Yosef Shlit”a writes (in his Responsa Yechave Da’at, Volume 6, Chapter 9) that it is correct to show off the beauty of the Aron Kodesh when the curtain is pulled aside and the doors of the Aron are opened to remove the Sefer Torah.

Nevertheless, it is improper to completely remove the curtain covering the Aron Kodesh, for the wide-spread custom of covering the Aron Kodesh with a curtain is indeed mentioned in the Tosafot (Megillah 26b). It is not only a matter of beauty, rather, this is actually based on the verse (Shemot 26, 33), “And the curtain shall separate for you between the Holy and the Holy of Holies.” (Some Sephardic communities customarily hang another curtain on the inside of the doors of the Aron Kodesh, as is quoted by the Responsa Yaskil Avdi, Volume 4, Orach Chaim, Chapter 7).

Similarly, the Responsa Zera Emet, Volume 1 (Orach Chaim, Chapter 26) writes that even if the Aron Kodesh is especially magnificent and looks nicer without a curtain than with one, the curtain should nevertheless not be removed from the Aron Kodesh, for the custom of hanging a curtain is not merely for aesthetic purposes; rather, it is based on the verse, “And the curtain shall separate for you between the Holy and between the Holy of Holies.” It is also similar to the coverings of the holy vessels. The Responsa Terumat Ha’Deshen (Chapter 68) writes similarly that the curtain hung on the Aron Kodesh is made for modesty.

Based on this, even if the Aron Kodesh is more beautiful without a curtain, the prevalent Jewish custom among all communities should not be changed.

Maran Shlit”a adds that that the reason for hanging a curtain is because the sanctity of the Aron Kodesh is extremely great since it is a “primary service to a holy item” while the curtain is merely “secondary service to a holy vessel” (since it serves the Aron which serves the Sefer Torah). It is not correct that the congregants be able to feast their eyes on the sanctity of the Aron Kodesh at all times. He proceeds to brings sources for this matter.

It is well-known that a custom of the entire Jewish nation has the status of Torah law (see Tosafot Menachot 20b) and it is therefore forbidden to change customs accepted by the entire Jewish nation. Indeed, Rabbeinu Yosef Cologne writes lengthily (Chapter 9) to prove from the Gemara (Ta’anit 28b) that one may not nullify any custom. Similarly, Rabbeinu Yitzchak ibn Giat writes that one may not change any custom, even if one is doing so to enact a better custom in its place. Other great Poskim write likewise. Hagaon Harav Yehuda Ayash writes in his Sefer Mateh Yehuda, Volume 2 (Chapter 582, page 36a) that no Jewish custom should be changed and anyone who does so is considered a fence-breacher, for every custom has a Heavenly root. He writes likewise in his Responsa Bet Yehuda (Orach Chaim, Chapter 60) that all rabbis who have led their communities based on the Torah were always very careful not to change any Jewish customs in the least; on the contrary, they would always search to strengthen the observance of the custom as best they could.

Thus, regarding our case as well, Maran Shlit”a concludes that the custom of hanging a curtain on the Aron Kodesh should remain intact, even if the Aron is more beautiful without it. This is indeed the case in Maran Shlit”a’s synagogue where the Aron Kodesh is covered with a curtain, in accordance with this age-old Jewish custom

פרוכת שרקום עליה צורת אריות מצדי לוחות הברית

שאלה: פרוכת שרקום עליה צורת אריות משני צידי לוחות הברית, האם מותר לעשותה ולתלותה על ארון הקודש מבחוץ?

תשובה: הנושא עליו נסובה השאלה, מורכב, ולא נביא כאן אלא מקצת מדברי הפוסקים בזה.

כתב האור זרוע (מסכת עבודה זרה סימן רג), מעשה בקולוניא (שם מקום), שציירו צורת אריות בחלונות של בית הכנסת, והורה רבינו אליקים להסירן, שהרי נאמר "לא תעשה לך פסל וכל תמונה". ועוד, שכשמתפללים ושוחין (משתחוים) כנגד הצורות האלה, נראה כמי ששוחה לצורות. ויש בדבר איסור. וכתב על זה האור זרוע: וזכורני, שבימי חורפי, ראיתי שהיו מציירים בבית הכנסת עופות ושאר חיות, ודנתי שאסור לעשות כן, שמחמת שנותן לבו ליופי הצורות, אינו מכוין בתפלתו. והביא ראיות לדבריו.

ומרן הבית יוסף (יורה דעה סימן קמא), דחה דברי רבינו אליקים. וכתב שאין בדבר איסור מן הדין, אלא בצורת אדם בולטת (שנראים כל פניו. אבל אם נראה רק חצי מצד הפנים, גם כן אין בדבר איסור. כמו שהורה מרן שליט"א לגבי קמעין שעשו עם דמות פניו של רבי יצחק כדורי לפני כחמש עשרה שנה). אבל בצורה של אריה וכדומה, אין בדבר איסור.

אולם מרן הבית יוסף עצמו, בתשובתו שבשו"ת אבקת רוכל (סימן סג), האריך בנדון זה, וכתב שאין לעשות כן. כלומר, אין לעשות צורות של אריות וכדומה על הפרוכת או על היכל הקודש עצמו, וכתב שבאמת ראוי לכל מי שנגע יראת ה' בלבו למחות בתוקף על זה, להסיר צורת אריות שבבית הכנסת, בפרט שיש בדבר חשד, שנראה כאילו הציבור משתחוים לצורות האריות שבבית הכנסת. ועל כל פנים בבית הכנסת שהוא מקום מקדש מעט, אין לעשות צורות כאלה.

והגאון מרן החיד"א (בספר שיורי ברכה יורב דעה סימן קמא) הביא בשם גאון אחד, שהדבר פשוט שבבית הכנסת או בבית המדרש שמתפללים שם בקביעות, אסור להשהות צורות אריות. וכתב שהמורה להתיר בזה עתיד ליתן את הדין.

ולמעשה מנהג ארץ ישראל, כפי שהובא בדברי הפוסקים, היה להמנע לגמרי מעשיית צורות בבית הכנסת. והגאון רבי שמואל הלר, שהיה רב בעיר צפת, האריך בקונטרס מיוחד בענין זה, אודות עולים חדשים שבאו מארצות אירופה ואשכנז, שציירו על דלתות ארון הקודש של בית הכנסת האר"י בצפת, צורות בולטות של אריה וצבי, והעלה שהעיקר להלכה לאסור בזה, בפרט כאן בארץ ישראל שכל הספרדים החמירו בזה, ולכן אף הבאים מאשכנז עליהם להחמיר כמנהג המקום.

ולסיכום, לאחר אריכות בנושא, כתב מרן שליט"א (שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן סב), שיש לאסור לתלות פרוכת שמצוייר עליה אריות, על ההיכל של ארון הקודש. וכתב שרבני ישראל נקראים לדרוש ברבים על כך, ולדבר על לב הגבאים בבתי הכנסת להסיר צורות אלה, ולפרסם שלא ימשיכו לעשות פרוכות כאלה, ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבא ברכת טוב

A Curtain Covering an Aron Kodesh with the Form of Lions Alongside the Ten Commandments Embroidered onto it

Question: Is it permissible to order a curtain embroidered with the image of lions standing on either side of the Ten Commandments and hang it up on the outside of the Aron Kodesh?

Answer: The subject matter that this question is based on is quite complicated and involved and we shall therefore discuss only some of the words of the Poskim as they apply here.

The Ohr Zarua (Masechet Avodah Zara, Chapter 203) writes that there was an incident in Cologne where images of lions were drawn on the windows of the synagogue and Rabbeinu Elyakim ruled that they must be removed based on the verse, “You shall not make for yourself a statue or any image.” Furthermore, when the congregation prays and bows while facing these images, it seems as if they are bowing to the images and this is forbidden. The Ohr Zarua adds: “I remember that when I was younger, they would draw forms of birds and other animals in the synagogue and I ruled that this is forbidden, for this would cause people to pay attention to the beauty of the images and not to concentrate on their prayer.” He brings sources to support his view.

Maran Ha’Bet Yosef (Yoreh De’ah, Chapter 141) rejects Rabbeinu Elyakim’s opinion and writes that the only true prohibition applies to a protruding human figure (whose entire face can be seen; however, if only half of the face can be seen, this is likewise not prohibited). However, the forms of lions and the like are not forbidden.

On the other hand, Maran Ha’Bet Yosef himself in his Responsa Avkat Rochel (Chapter 63) writes lengthily about this matter and writes that one should not make forms or images of lions and the like on the curtain of the Aron Kodesh or on the Aron Kodesh itself. He adds that one who is truly G-d-fearing should protest vehemently until the images of the lions are removed from the synagogue, especially because there is concern that it may seem that the congregation is bowing to the images of these lions. In any event, these forms should not be made in a synagogue which is considered a “Miniature Bet Hamikdash.”

Maran Ha’Chida (in his Sefer Shiyurei Beracha, Yoreh De’ah, Chapter 141) quotes a certain Gaon who writes that it is obvious that one may not allow such images of lions in synagogues or Batei Midrash (Houses of Study) where people pray on a regular basis. He adds that anyone who rules leniently on this matter will have to give reckoning before Hashem for this.

Halachically speaking, the custom in Israel was to completely abstain from making any images in the synagogue, as is quoted in the works of the Poskim. Hagaon Harav Shmuel Heller, a rabbi in Tzefat, writes lengthily on this matter in a special pamphlet dedicated to this topic. Regarding new immigrants to Israel from Germany and other places in Europe who drew protruding forms of lions and deer on the Aron Kodesh of the Ariz”l’s synagogue in Tzefat, he writes that according to the letter of the law, this is forbidden, especially in Israel where Sephardic Jews had ruled stringently on this law. Thus, even those who had emigrated from Ashkenazi countries were obligated to follow the more stringent view in accordance with the pre-established custom of the place.

Summary: After dealing with this matter extensively, Maran Shlit”a writes (in his Responsa Yechave Da’at, Volume 3, Chapter 62) that it is forbidden to hand a curtain embroidered with images of lions on the Aron Kodesh. He adds that rabbis in Israel and all over the world for that matter must raise public awareness about this issue, convince the caretakers of synagogues to remove such curtains and other such forms around the synagogue, and to no longer produce such curtains with these images

 

****

— 
Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Welcome to Moor Lane News

MoorLaneNews has the latest announcements and Divrei Torah and lots more. It is highly recommended. You can always find the latest edition here. 

Newsletter Parashat Vayera

Moor Lane Logo New Best.JPG

Announcements

Capture.JPG
image.png

***

New Opportunity for learning

The Avrechim of the Kollel are able to learn with the Kahal 

from 6.50 pm till Arbit at 7.30 pm every evening

Need a partner?

contact Rabbi Stamler

 

***

Reminder THIS Motzae Shabbat 

we change the clocks

1 hour backwards

*** 

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לחורף תשע"ט

Winter Timetable 5779 – 2018 / 19

 

מוצאי שבת

ערבית )מוצ"ש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

6:37

6:30

5:45

5:10

10:25

5:33

5:30

26/27 Oct

וירא

 

 

Shabbat Services

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

****

Q & A on Parashat Vayera

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated.

 1. Why did G-d appear to Avraham after the brit mila?
  18:1 – Avraham was sick, so G-d came to "visit" him.
 2. Why was Avraham sitting at the entrance to his tent?
  18:1 – He was looking for guests.
 3. What were the missions of the three angels?
  18:2 – To announce Yitzchak's birth, to heal Avraham and to destroy Sodom.
 4. Why did Avraham enjoin the guests to wash the dust off their feet?
  18:4 – He thought they were among those who worship the dust, and he didnt want any object of idolatry in his home.
 5. Why did Avraham ask specifically Yishmael, and not someone else, to prepare food for the guests?
  18:7 – To train him in the performance of mitzvot.
 6. Why did the angels ask Avraham where Sarah was?
  18:9 – To call attention to Sarahs modesty, so as to endear her to her husband.
 7. When G-d related Sarahs thoughts to Avraham, He did not relate them precisely. Why?
  18:13 – For the sake of peace.
 8. What "cry" from Sodom came before G-d?
  18:21 – The cry of a girl who was executed for giving food to the poor.
 9. How many angels went to Sodom?
  19:1 – Two; one to destroy the city and one to save Lot.
 10. Why was Lot sitting at the gate of Sodom?
  19:1 – He was a judge.
 11. Lot served the angels matza. Why?
  19:3 – It was Passover.
 12. Why did Lot delay when he left Sodom?
  19:16 – He wanted to save his property.
 13. Why were Lot and his family not permitted to look back at Sodom?
  19:17 – As they, too, deserved to be punished, it wasnt fitting for them to witness the destruction of Sodom.
 14. Lots wife looked back and became a pillar of salt. Why was she punished in this particular way?
  19:26 – She was stingy, not wanting to give the guests salt.
 15. In what merit did G-d save Lot?
  19:29 – Lot had protected Avraham by concealing from the Egyptians the fact that Sarah was his wife.
 16. Why did Avraham relocate after the destruction of Sodom?
  20:1 – Because travel in the region ceased and Avraham could no longer find guests.
 17. Why did Avimelech give gifts to Avraham?
  20:14 – So that Avraham would pray for him.
 18. Why was Avraham told to listen to Sarah?
  21:12 – Because she was greater in prophecy.
 19. Why did G-d listen to the prayer of Yishmael and not to that of Hagar?
  21:17 – Because the prayer of a sick person is more readily accepted than the prayer of others on his behalf.
 20. Who accompanied Avraham and Yitzchak to the akeidah (binding)?
  22:3 – Yishmael and Eliezer.

****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

 דין דם הנמצא בביצים

דם הנמצא בביצים, אסור באכילה, משום שאותו דם הוא תחילת ריקום האפרוח, ואותו האפרוח, דין עוף יש לו, שדמו אסור באכילה מן התורה, ולכן גם דם הנמצא בביצים אסור באכילה מן התורה, וזו דעת רבינו הרא"ש והתוספות. אולם לדעת רבינו הרמב"ם, דם הנמצא בביצים אינו אסור באכילה אלא מדרבנן, משום שאף על פי שדם זה אמנם הוא תחילת ריקום האפרוח, מכל מקום מכיון שלא נגמרה יצירתו של האפרוח, אין לו דין עוף כלל, ואין דמו אסור מן התורה אלא מדרבנן, גזירה משום דם עוף.

ויש אופן שכל הביצה נאסרת אם נמצא בה דם, ויש אופנים שאין הביצה כולה נאסרת, רק צריך להסיר את הדם ממנה, והיא מותרת. וכדלהלן:

אם נמצא (אפילו מעט) דם בחלמון הביצה, כל הביצה אסורה, אבל אם נמצא דם בחלבון הביצה (היינו החלק הלבן) זורק את הדם ושאר הביצה כולה מותרת, וזהו לדעת מרן השלחן ערוך, אולם הרמ"א כתב שבכל מקום שיש דם בביצה אוסרים את כל הביצה באכילה. ומנהג הספרדים להקל בזה כדעת מרן שקבלנו הוראותיו.

אף על פי שדם הנמצא בביצים אסור באכילה, מכל מקום אין חיוב מן הדין לבדוק כל ביצה קודם אכילתה, משום שסומכים על כך שברוב הביצים אין דם, ומעיקר הדין אפשר לסמוך על הרוב, ורק אם מטגנים ביצים במחבת או שוברים ביצים לצורך אפייה וכדומה נוהגים לבדוק את הביצים (בכוס זכוכית או כלי אחר) אם יש בהם דם, מפני שבנקל אנו יכולים לבדוק את הביצים להנצל מאיסור דם, כל שבלאו הכי פותחים את הביצה, ולכן נוהגים לבדוק אותן אם יש בהן דם. אבל כאשר באים לבשל ביצים קשות במים, או שרוצים לשים ביצים בחמין וכדומה, אף על פי שאחר הבישול אי אפשר לדעת אם היה בהן דם, או אדם הבא לגמוע ביצה כמו שהיא רכה בלא לבדקה כלל, רשאי לעשות כן, מפני שהולכים אחר הרוב, ורוב ביצים אין בהן דם.

אולם בספר כנסת הגדולה כתב, שיש בני אדם המחמירים שלא לאכול ביצים אלא אם נבדקו תחילה, ואף כשרוצים לבשל ביצה, הם נוהגים לפתוח את קליפת הביצה ולהוריק מתוכה את תוכנה לתוך כלי, ואחר כך מחזירין את הביצה לתוך קליפתה וסותמין את הנקב ומבשלים או צולין אותה. ומכל מקום להלכה נראה דאין מקום לחומרא זו, שהרי כתב המהרח"ו (רבינו חיים ויטאל) שראה לרבו האר"י הקדוש, שהיה גומע ביצה כשהיא צלויה, בלי שישגיח לבדוק אם יש בתוכה דם, והביא ראיות מן התלמוד בכמה מקומות, שאין לחוש לסברת המחמירים בזה. והביא כל זה מרן החיד"א בספרו ברכי יוסף, וסיים, ובהגלות נגלות אמרי קדוש רבינו האר"י ז"ל אין לחוש לחומרת בני אדם הנזכרים

The Laws of Blood Found in Eggs

Blood found in eggs is forbidden for consumption, for this blood indicates the beginning of the embryotic development of the chick and this chick has the halachic status of "fowl" whose blood is forbidden for consumption by Torah law; thus, the opinion of the Rosh and Tosafot is that blood found in eggs is likewise forbidden to be eaten by Torah law. Nevertheless, according to the Rambam, blood found in eggs is only forbidden to be eaten by virtue of a rabbinic prohibition, for although this blood indicates the beginning of the chick's embryotic development, since the chick's development is not yet complete, it does not retain the status of "fowl" and its blood is not forbidden by Torah law; rather, there is merely a rabbinic decree banning it due to its similarity to blood of an actual bird.

There are instances where the entire egg becomes forbidden for consumption as a result of this blood and there instances where the entire egg does not become forbidden and one must only remove the blood and the rest of the egg is permissible, as follows:

If one finds blood (even a drop) in the yolk of the egg, the entire egg is forbidden. However, if the blood is found in the egg-white, one may remove the blood and the rest of the egg is permissible for consumption. This applies according to Maran Ha'Shulchan Aruch. However, according to the Rama, if blood is found in any part of the egg, the entire egg is forbidden for consumption. The Sephardic custom is to rule leniently on this matter in accordance with the ruling of Maran.

Although blood found in eggs is forbidden for consumption, there is no obligation to check every egg before eating it since we rely on the fact that most eggs do not contain blood and according to the letter of the law, one may rely on the majority. Only if one is frying eggs in a pan or breaking open eggs for baking and the like, it is customary to check the eggs for blood (in a glass or any other clear vessel), for in this case, it is quite easy to check the eggs for blood since they are being opened anyway. However, when one wishes to hard boil eggs in water or place eggs in a Chulent and the like, although after cooking them it will be impossible to tell if there was blood in them or not, it is indeed permissible to do so without checking them, for most eggs do not contain blood and we follow the majority. The same applies to one who wishes to swallow a whole egg, uncooked, that one need not check it first.

Nevertheless, the Kenesset Ha'Gedolah writes that there are some who are stringent not to eat eggs unless they have been checked for blood first; even if they wish to hard-boil the egg, they make a small hole in the shell, pour out the contents of the egg into a cup, and after ascertaining that the egg is clean of blood, pour the contents back into the shell, close up the hole, and then proceed to hard-boil it. However, halachically speaking, there is truly no room for this stringency, for Rabbeinu Chaim Vital writes that he has seen his rabbi, the saintly Ariz"l, eating a roasted egg without first checking if there was blood inside. He proceeds to bring sources from various places in the Talmud that there is no need to be concerned about the more stringent opinion on this matter. Maran Ha'Chida quotes all of this in his Birkei Yosef and concludes, "Now that the holy teachings of our rabbi, the Ari z"l, have been revealed, there is no need to be concerned with the aforementioned stringency some individuals follow."

דין דם הנמצא בביצים (המשך(


בהלכה הקודמת

ביארנו שאסור לאכול דם הנמצא בביצים, ושיש אופן שדם הנמצא בביצים אוסר את כל הביצה, משום שדם הנמצא בביצה הוא תחילת ריקום האפרוח שדמו אסור.

ולאור מה שנתבאר שאיסור הדם הוא מפני שזהו תחילת ריקום האפרוח, עולה השאלה לגבי רוב הביצים הנמכרות כיום (כגון ביצי "תנובה" בארץ ישראל) על ידי המשווקים הגדולים, האם יש בהם בכלל איסור דם, משום שכידוע כמעט כל התרנגולות המטילות את הביצים הללו, סגורות בלולים מבלי אפשרות לצאת ולבא כלל, ואין שם שום תרנגול זכר, ועל כל פנים, רוב ככל הביצים הם על דרך זה, ולכן יש לשאול אם יש איסור בביצים אלו אם נמצא בהם דם שהרי בודאי דם זה אינו תחילת ריקום האפרוח.

והגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל נשאל בזה כבר בשנת התשי"ז (1957), וכתב שאף על פי שמן הדין יש להקל בביצים אלו על ידי זריקת הדם עצמו, וכל הביצה תהיה מותרת, אך מכיוון שיש לולים שמגדלים תרנגולים עם תרנגולות ביחד לצורך גידול אפרוחים (לאכילה), ולפעמים כשיש להם הרבה ביצים יותר מכפי שצריכים לצורך אפרוחים, מוכרים גם את הביצים שנולדים מזכרים עם הביצים שנולדו בלא זכרים, (וכן אנו יודעים שהיא המציאות בארץ ישראל בשנים האחרונות), ראוי להחמיר לזרוק את כל הביצה אם נמצא בה דם (בחלמון לדעת מרן. ובכל מקום לדעת הרמ"א כפי שנתבאר


בהלכה הקודמת

.) אך מכל מקום מן הדין יש להקל בזה כיון שרוב מוחלט של הביצים אינם מופרות מזכרים ולמיעוט רחוק כל כך אין לחוש מן הדין, אף בזמנינו. אולם בשו"ת מנחת יצחק כתב להחמיר בזה אף מן הדין.

ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל האריך בתשובה בדין זה, והעלה להקל בביצים הנמכרות בזמנינו, שדי לזרוק את הדם הנמצא בהן, אבל כל הביצה מותרת, משום שרובא דרובא של הביצים, אינם ביצים של זכר, והדם שבתוכם אינו יכול להיות תחילת ריקום של אפרוח. ולפיכך אין להאריך בהלכות דם הנמצא בביצים, לפי שבדרך כלל בזמנינו קונים ביצים בחנויות מידי המשווקים, ודי בהוצאת הדם עצמו וכל הביצה מותרת

The Laws of Blood Found in Eggs-Continued

In the previous Halacha we have discussed that it is forbidden to consume the blood sometimes found in eggs and that there are instances where the blood found in the egg can prohibit consumption of the entire egg since blood is an indication of the beginning of the chick’s embryotic development and the chick’s blood is indeed forbidden.

Based on what we have explained that the blood is forbidden because it indicates the beginning of the chick’s embryotic development, a question arises regarding most eggs sold today by large companies whether or not the blood found in them is forbidden for consumption, for as we know, almost all of the hens which lay these eggs are enclosed in a coop without the ability to move in and out and with no male chickens present at all. Indeed, at least most eggs are laid in this way. The question therefore is: Is blood found in such eggs likewise forbidden although it can certainly not indicate the beginning of a chick’s embryotic development?

This question has already been posed to Hagaon Harav Moshe Feinstein zt”l in the year 5717 (1957) to which he replied that according to the letter of the law, one may act leniently and merely remove the blood spot and the rest of the egg will be permissible for consumption. However, since there are farms which raise both male and female chickens for production of chicks (for eating) and there are times when they will have a surplus of eggs, more than are necessary for production of chicks, and these eggs laid from the fertilization of males will be sold along with eggs laid without males, it is correct to be stringent and dispose of the entire egg if blood is found inside (only if the blood is found in the yolk according to Maran Ha’Shulchan Aruch or anywhere in the egg according to the Rama, as we have explained in the previous Halacha). Nevertheless, as we have written, according to the letter of the law there is room for leniency in this matter since a vast majority of the eggs sold on the market today are without male contact and there is no halachic need to be concerned about such a small minority, even nowadays. On the other hand, the Minchat Yitzchak requires one to act stringently according to the law.

Maran Harav Ovadia Yosef zt’l deals with this matter lengthily in one of his responses and concludes that one may act leniently regarding the eggs sold nowadays and one may merely dispose of the blood found in the egg; however, the rest of the egg is permissible for consumption, for the vast majority of eggs nowadays are not from male contact and the blood found in them is certainly not the beginning of a chick’s embryotic development. It is thus unnecessary to discuss the laws of blood found in eggs lengthily, since nowadays, people usually purchase eggs marketed by large companies from the supermarket or grocery store and it is sufficient to remove the blood and the rest of the egg is permissible.

****

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Newsletter Parashat Lech Lecha

Moor Lane Logo New Best.JPG

Announcements

***

image.png
1)
We welcome back the Kollel to a new Kolel zeman 
&
would like to welcome all the new members of the kollel.

2)

 

Fresh New Opportunity for learning

The Avrechim of the Kollel are able to learn with the Kahal 

from 6.50 pm till Arbit at 7.30pm every evening

Need a partner?

contact Rabbi Stamler

3)

image.png

*** 

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לחורף תשע"ט

Winter Timetable 5779 – 2018 / 19

  

מוצאי שבת

ערבית )מוצ"ש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

6:51

6:45

6:00

5:25

10:19

5:48

5:45

19/20 Oct

לך לך

  

Shabbat Services

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

****

Q & A on Parashat Lech Lecha

 All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated.

 1. What benefits did G-d promise Avraham if he would leave his home?
  12:1 – He would become a great nation, his excellence would become known to the world, and he would be blessed with wealth.
 2. "And all the families of the earth will be blessed through you." What does this mean?
  12:3 – A person will say to his child, "You should be like Avraham."
 3. Who were the souls that Avraham and Sarah "made?"
  12:5 – People they converted to the worship of G-d.
 4. What were the Canaanites doing in the Land of Canaan when Avraham arrived?
  12:6 – They were in the process of conquering the land from the descendants of Shem.
 5. Why did Avraham build an altar at Ai?
  12:8 – He foresaw the Jewish People's defeat there in the days of Yehoshua due to Achans sin. He built an altar to pray for them.
 6. What two results did Avraham hope to achieve by saying that Sarah was his sister?
  12:13 – That the Egyptians would not kill him, and would give him presents.
 7. Why did Avraham's shepherds rebuke Lot's shepherds?
  13:7 Lot's shepherds grazed their flocks in privately owned fields.
 8. Who was Amrafel and why was he called that?
  14:1 – Amrafel was Nimrod. He said (amar ) to Avraham to fall (fel ) into the fiery furnace.
 9. Verse 14:7 states that the four kings "smote all the country of the Amalekites". How is this possible, since Amalek had not yet been born?
  14:7 – The Torah uses the name that the place would bear in the future.
 10. Why did the "palit " tell Avraham of Lot's capture?
  14:13- He wanted Avraham to die trying to save Lot so that he himself could marry Sarah.
 11. Who accompanied Avraham in battle against the four kings?
  14:14 – His servant, Eliezer.
 12. Why couldn't Avraham chase the four kings past Dan?
  4:14 – He saw prophetically that his descendants would make a golden calf there, and as a result his strength failed.
 13. Why did Avraham give "ma'aser " specifically to Malki-Tzedek?
  14:20 – Because Malki-Tzedek was a kohen.
 14. Why didn't Avraham accept any money from Sodom's king?
  14:23 – G-d had promised Avraham wealth, and Avraham didn't want Sodom's King to say, "I made Avraham wealthy."
 15. When did the decree of 400 years of exile begin?
  15:13 – With the birth of Yitzchak.
 16. What did G-d indicate with His promise that Avraham would "come to his ancestors in peace"?
  15:15 – That his father, Terach, would repent and become righteous.
 17. How did G-d fulfill His promise that Avraham would be buried in "a good old age"?
  15:15 – Avraham lived to see his son Yishmael repent and become righteous, and he died before his grandson Esav became wicked.
 18. Why did the Jewish People need to wait until the fourth generation until they returned to Eretz Canaan?
  15:16 – They needed to wait until the Amorites had sinned sufficiently to deserve expulsion.
 19. Who was Hagar's father?
  16:1 – Pharaoh.
 20. Why did Avraham fall on his face when G-d appeared to him?
  17:3 – Because he was as yet uncircumcised.

****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

 

מאימתי מותר לשבת בחזרת התפילה?

בהלכה הקודמת ביארנו, שמעיקר הדין מותר לשבת בשעת חזרת התפילה שעל ידי השליח ציבור. כלומר, אחר תפילת העמידה שכל אחד ואחד מתפלל בעצמו, מותר לציבור לשבת, ואינם חייבים לעמוד במשך כל זמן החזרה.

אולם יש להבהיר, כי אין לשבת בחזרת התפלה, אלא לאחר שסיים השליח ציבור את ברכת "האל הקדוש". שכן כתב מרן השלחן ערוך (סימן קכג), שלאחר שמסיים כל אחד ואחד מן הציבור את תפילת הלחש, עליו לפסוע שלוש פסיעות לאחריו, ואז יעמוד במקומו ולא יזוז. ולא יחזור למקום שבו התפלל, אלא כאשר יגיע הציבור עם החזן לקדושה (נקדישך ונעריצך). שאז יחזור למקומו ויאמר את נוסח הקדושה כדין. ולאחר הקדושה ישאר במקומו, ויענה ברוך הוא וברוך שמו לברכת "האל הקדוש". ולאחר ברכה זו רשאי לשבת במקומו.

וכתב בספר תורת חיים, שיש לתמוה על מנהג ההמון שמיקלים בדבר זה, ומיד כשמסיימים תפילתם הם יושבים במקומותיהם, וכשמגיע שליח ציבור לקדושה הם עומדים. שמנהג זה עומד בניגוד למה שפסק מרן השלחן ערוך הנ"ל, שלכל הפחות חייבים לעמוד במקומם עד שיתחיל השליח ציבור את חזרת הש"ץ, שאז מותרים הם לחזור למקומם הראשון בשתיקה, ושם יענו לקדושה שבחזרת התפילה. ומן הראוי לעורר את לב העם לכך. עד כאן עיקר דבריו.

ומרן רבינו הקדוש רבי עובדיה יוסף זצ"ל (הכ"מ), גם בערוב ימיו, כשהיה חלש, ורגליו כואבות, היה עומד תמיד על מכונו, לאחר שסיים את התפלה, והיה ממתין לשליח ציבור עד אחר הקדושה. ורק אז היה מתיישב על מקומו.

ועוד יש להעיר, אודות מה שיש נוהגים, שבשעה שמגיע החזן לברכת "מודים", הם אינם עומדים במקומותיהם לעניית "מודים", אלא נשארים יושבים, ומסתפקים בקימה מועטת לעניית מודים. שמנהג זה אינו נכון, כי חובה עלינו לכרוע בשעת אמירת "מודים", וכאשר אדם יושב, הכריעה שהוא עושה אינה נחשבת כריעה מצד ההלכה, ולכן פסק מרן רבינו זצ"ל, שחייב כל אדם לעמוד בשעה שמגיע החזן לברכת מודים, כדי שיוכל לכרוע כדין וכפי מצות חכמים.

ואם הוא זקן או חולה שאינו יכול לעמוד אלא במאמץ גדול, יוכל להקל ולשבת מיד כשמסיים תפילתו, ועד עניית הקדושה, ולאחר מכן ישב עד אמירת מודים, ואז יענה מודים כשהוא יושב, ויכרע מעט כשהוא יושב. אבל אדם בריא, חייב לעמוד ממש, כדי שיוכל לכרוע כדין.

ולסיכום: כשמסיים אדם את תפילתו, עליו לפסוע שלוש פסיעות לאחריו. וישאר עומד במקומו עד שיגיע החזן לקדושה, שאז יחזור למקום בו עמד בתפילתו, ויענה לקדושה. וישאר עומד על מקומו עד סיום ברכת "האל הקדוש", ולאחר ברכת האל הקדוש רשאי מעיקר הדין לשבת במקומו, עד שיגיע החזן ל"מודים", ואז יעמוד ויכרע באמירת "מודים", ויוכל לחזור ולשבת בסיום אמירת "מודים".

At What Point During the Chazzan's Repetition of the Amida May One be Seated?

In the previous Halacha we have explained that, according to the letter of the law, one may sit during the Chazzan's repetition of the Amida. This means that after one has concluded one's personal, silent Amida, the congregation may be seated and need not remain standing for the entire duration of the Chazzan's repetition.

Nevertheless, we must point out that one may only be seated during the Chazzan's repetition once the Chazzan has concluded the "Ha'El Ha'Kadosh" blessing. Indeed, Maran Ha'Shulchan Aruch (Chapter 123) states that when one concludes one's silent Amida, one should take three steps back and then stand in that very same place and not move. One may only return to the original place one prayed (i.e. by taking three steps forward) when the Chazzan and congregation reach the Kedusha ("Nakdishach Ve'Na'aritzach") at which point one should return to one's original place and recite Kedusha along with the congregation. After the Kedusha is concluded, one should remain standing in place until one has answered "Baruch Hu U'Varuch Shemo" and Amen to the "Ha'El Ha'Kadosh" blessing. Only at the conclusion of this blessing may one be seated.

The Sefer Torat Chaim wonders about the common custom that many have to be seated immediately upon concluding their silent Amida and then rise when the Chazzan reaches the Kedusha, for this custom is contrary to the ruling of Maran Ha'Shulchan Aruch who writes that one must remain in place at least until the Chazzan begins the repetition of the Amida, at which point one is permitted to return to one's original place silently and recite the Kedusha along with the congregation. One should point this law out to as many people as possible.

Indeed, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt"l would stand in place after having concluded his Amida prayer, even when he was advanced in age and his feet hurt, and he would only be seated once the Chazzan had concluded the Kedusha. Furthermore, another issue that must be addressed is that when the Chazzan reaches the "Modim" blessing, many individuals do not rise to recite "Modim"; rather, they do so while remaining seated and only having risen ever so slightly. This custom is incorrect, for one is obligated to bow while reciting "Modim" and any bowing exercised while seated has no halachic significance. It is for this reason that Maran zt"l that the entire congregation must rise when the Chazzan reaches the "Modim" blessing, in order to be able to bow in accordance with the edict of our Sages.

If one is elderly or infirm such that standing requires much strain and effort, one may be seated immediately upon concluding one's silent Amida prayer until Kedusha is recited (at which point one must rise) and one may then be seated again upon conclusion of the Kedusha. When the Chazzan reaches "Modim", such a person may recite "Modim" while remaining seated, albeit by bowing while raising one's body slightly. However, a healthy person must rise completely in order to be able to bow according to Halacha.

Summary: Upon concluding one's silent Amida prayer, one must take three steps back and remain standing in that very place until the Chazzan reaches Kedusha, at which point one should take three steps forward and return to the place one had originally prayed in order to recite Kedusha along with the congregation. One must remain in this position until the Chazzan concludes the "Ha'El Ha'Kadosh" blessing, at which point one may, according to the letter of the law, be seated until the "Modim" blessing. When the Chazzan reaches the "Modim" blessing, one must rise, bow, and recite "Modim" after which one may once again be seated.

 

****

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Newsletter ~ Parashat Noach

Moor Lane Logo New Best.JPG

Announcements

image.png

Mazal Tov

to

Mr & Mrs M Calder

on the safe arrival 

of their new baby grandson

Sheyizke Laberit bizmana

LaTorah lacgupa Ulemaasim tovim

***

image.png


image.png

This Friday 

3 Mar Cheshvan

is the Nachala of 

Maran Hagaon Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

***

Winter Timetable Attached

***

 SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לחורף תשע"ט

Winter Timetable 5779 – 2018 / 19

 

מוצאי שבת

ערבית )מוצ"ש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

7:07

7:00

6:16

5:40

10:13

6:04

6:05

12/13 Oct

נח

 

Shabbat Services

Children’s Service From 10am Every Shabbat morning

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

 ****

Q & A on Parashat Noach

 All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated.

 1. Which particular sin sealed the fate of the flood generation?
  6:13 – Robbery.
 2. Why did Hashem tell Noach to build an ark, as opposed to saving him via some other method?
  6:14 – So that people would see Noach building the ark and ask him what he was doing. When Noach would answer, "Hashem is bringing a flood," it might encourage some people to repent.
 3. The ark had three levels. What function did each level serve?
  6:16 – The top level housed the people, the middle level housed the animals, and the bottom level, the refuse.
 4. What indication do we have that Noach was familiar with the Torah?
  7:2 – Hashem told him to take into the ark seven of each kosher-type animal, and two of each non-kosher type. "Kosher" and "non-kosher" are Torah concepts.
 5. Why did Hashem postpone bringing the flood for seven days?
  7:4 – To allow seven days to mourn the death of Metushelach.
 6. Why did the first water of the flood come down as light rain?
  7:12 – To give the generation a chance to repent.
 7. What did people say that threatened Noach, and what did Hashem do to protect him?
  7:13,15 – People said, "If we see him going into the ark, we'll smash it!" Hashem surrounded it with bears and lions to kill any attackers.
 8. What grouping of creatures escaped the punishment of the flood?
  7:22 – The fish.
 9. How deeply was the ark submerged in the water?
  8:4 – Eleven amot.
 10. What did the olive branch symbolize?
  8:11 – Nothing. It was a leaf, not a branch. (The olive leaf symbolized that its better to eat food "bitter like an olive" but which comes directly from Hashem, rather than sweet food provided by humans.)
 11. How long did the punishment of the flood last?
  8:14 – A full solar year.
 12. A solar year is how many days longer than a lunar year?
  8:14 – Eleven days.
 13. When did humans receive permission to eat meat?
  9:3 – After the flood.
 14. What prohibition was given along with the permission to eat meat?
  9:4 – The prohibition of eating a limb cut from a living animal.
 15. Why does the command to "be fruitful and multiply" directly follow the prohibition of murder?
  9:7 – To equate one who purposely abstains from having children to one who commits murder.
 16. Name two generations in which the rainbow never appeared.
  9:12 – The generation of King Chizkiyahu and the generation of Shimon bar Yochai.
 17. Why did Noach curse Canaan specifically? Give two reasons.
  9:22,24 – Because Canaan is the one who revealed Noachs disgrace to Cham. And because Cham stopped Noach from fathering a fourth son. Thus, Noach cursed Cham's fourth son, Canaan.
 18. Why does the Torah call Nimrod a mighty hunter?
  10:9 – He used words to ensnare the minds of people, persuading them to rebel against Hashem.
 19. The sin of the generation of the dispersion was greater than the sin of the generation of the flood. Why was the punishment of the former less severe?
  11:9 – They lived together peacefully.
 20. Why was Sarah also called Yiscah?
  11:29 – The word "Yiscah" is related to the Hebrew word "to see." Sarah was called Yiscah because she could "see" the future via prophecy. Also, because of her beauty, everyone would gaze at her.

****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

דין הזכרת משיב הרוח

מתחילין לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפילת מוסף של שמחת תורה, והזכרה זו אינה שאלה ובקשה על הגשם, אלא היא שבח להשם יתברך, ולכן הזכרה זו נקראת "גבורות גשמים", אבל שאלת טל ומטר שבברכת השנים, היא בקשה מהשם יתברך על הגשם, וישנם כמה הבדלים בהלכה בין הזכרת גבורות גשמים שבברכת "אתה גבור", לבין שאלת טל ומטר שבברכת השנים, והשינוי הראשון הוא, שמזכירין גבורות גשמים כבר מתפילת מוסף של שמחת תורה, ואילו שאלת גשמים אינה אלא מליל שבעה במרחשון כפי שיתבאר בהלכות הבאות.

ואמרו בגמרא (ברכות לג.) שמזכירין גבורות גשמים בברכת "אתה גבור" משום שהיא ברכה על תחיית המתים, ומתוך שירידת גשמים שקולה כנגד תחיית המתים לפיכך קבעוה בתחיית המתים. ושאלת גשמים קבעו בברכת השנים משום שברכת השנים היא ברכה על פרנסה, וירידת גשמים גם היא ענין פרנסה לעולם.

מנהג הספרדים וחלק מעדות האשכנזים, שבימות הקיץ אומרים בברכת "אתה גבור" "מוריד הטל", ולמנהג זה אם שכח לומר משיב הרוח ואמר מוריד הטל וכבר סיים ברכת מחיה המתים, אינו חוזר. אבל אם לא הזכיר משיב הרוח וגם לא הזכיר מוריד הטל (כמנהג חלק מעדות האשכנזים בימות הקיץ), אם לא התחיל עדיין ברכת "אתה קדוש" יאמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בין ברכת מחיה המתים לברכת האל הקדוש וימשיך תפילתו, ואם התחיל כבר ברכת "האל הקדוש" אין לו תקנה ויחזור לראש התפילה

The Laws of Mentioning “Mashiv Ha’Ruach”

We begin reciting “Mashiv Ha’Ruach U’Morid Ha’Geshem” in the Mussaf prayer of Simchat Torah (outside of Israel from Shemini Atzeret). This recitation does not constitute a request or plea for rain; rather, it is merely meant as praise to Hashem and is therefore dubbed, “Powers of Rain.” The actual request for dew and rain can be found in the ninth blessing of the Amidah prayer referred to as the “Blessing of the Years” (Barech Aleinu). There are several halachic differences between mentioning the “Powers of Rain” in the second blessing of the Amidah prayer entitled, “Ata Gibor,” and the actual request for dew and rain in the ninth blessing. Firstly, whereas we begin mentioning the “Powers of Rain” from Mussaf of Shemini Atzeret, we do not actually request dew and rain until the night of the Seventh of Marcheshvan (outside of Israel from the night of the Fifth of December), as we shall discuss in following Halachot.

The Gemara (Berachot 33a) states that we mention the “Powers of Rain” in the “Ata Gibor” blessing for this blessing deals with the Resurrection of the Dead and since rainfall is tantamount to The Resurrection, our Sages thus established this sentence to be mentioned in the blessing dealing with The Resurrection. Our Sages established the actual request for rain in the “Blessing of the Years,” for this is a blessing regarding one’s livelihood, and rainfall is a matter of sustenance for the entire world.

The Sephardic custom, which is followed by some Ashkenazi communities as well, is to recite “Morid Ha’Tal” in the “Ata Gibor” blessing during the summer months. Accordingly, if one forgets to recite “Mashiv Ha’Ruach” and instead recites “Morid Ha’Tal” and he has already concluded the “Mechayeh Ha’Metim” blessing, he would not go back. However, if one mentioned neither “Mashiv Ha’Ruach” or “Morid Ha’Tal” (which is indeed customary among several Ashkenazi communities during the summer months), if one has not yet begun the “Ata Kadosh” blessing, one should recite “Mashiv Ha’Ruach U’Morid Ha’Geshem” between the “Mechayeh Ha’Metim” and “Ata Kadosh” blessings and then just continue his prayer as usual. If, however, one has already begun the “Ata Kadosh” blessing and only then realizes his mistake, he must begin his Amidah prayer anew 

****

— 
Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best