Purim – Parashat Tzav

Moor Lane Logo New Best.JPG

Announcements

image.png

***

image.png

***

New edition of 

image.png
attached to this email
  ***
Capture.JPG

New Opportunity for learning

The Avrechim of the Kollel are able to learn with the Kahal 

from 6.50 pm till Arbit at 7.30 pm every evening

Need a partner?

contact Rabbi Stamler

image.png

image (1).png

 

*** 

image.png

***

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לחורף תשע"ט

Winter Timetable 5779 – 2018 / 19

 

מוצאי שבת

ערבית )מוצ"ש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

7:17

7:10

6:26

5:50

9:10

6:10

6:10

22/23 Mar

צו

 

Shabbat Services

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

 ****

Q & A on Parashat Tzav

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated.

 1. What separated the kohen's skin from the priestly garments?
  6:3 – Nothing.
 2. How often were the ashes removed from upon the mizbe'ach? How often were they removed from next to the mizbe'ach?
  6:4 –
  A) Every day.
  B) Whenever there was a lot.
 3. If someone extinguishes the fire on the mizbe'ach, how many Torah violations has he transgressed?
  6:6 – Two.
 4. The portion of a flour-offering offered on the mizbe'ach may not be chametz. But is the kohen's portion allowed to be chametz?
  6:10 – No.
 5. When a kohen is inaugurated, what offering must he bring?
  6:13 – A korban mincha — A tenth part of an ephah of flour.
 6. What three baking processes were used to prepare the korban of Aharon and his sons?
  6:14 – Boiling, baking in an oven and frying in a pan.
 7. What is the difference between a minchat kohen and a minchat Yisrael?
  6:15 – The minchat kohen is burned completely. Only a handful of the minchat Yisrael is burned, and the remainder is eaten by the kohanim.
 8. When is a kohen disqualified from eating from a chatat?
  6:19 – If he is tamei (spiritually impure) at the time of the sprinkling of the blood.
 9. What is the difference between a copper and earthenware vessel regarding removing absorbed tastes?
  6:21 – One can remove an absorbed taste from a copper vessel by scouring and rinsing, whereas such a taste can never be removed from an earthenware vessel.
 10. Can an animal dedicated as an asham be replaced with another animal?
  7:1 – No.
 11. How does an asham differ from all other korbanot?
  7:3 – It can only be brought from a ram or sheep.
 12. Unlike all other korbanot, what part of the ram or sheep may be placed on the mizbe'ach?
  7:3 – The tail.
 13. What three types of kohanim may not eat from the asham?
  7:7 – A t'vul yom (a tamei kohen who immersed in a mikveh yet awaits sunset to become tahor); A mechusar kipurim (a tamei person who has gone to the mikveh but has yet to bring his required offering); An onan (a mourner prior to the burial of the deceased).
 14. n which four instances is a korban todah brought?
  7:12 – Upon safe arrival from an ocean voyage; Upon safe arrival from a desert journey; Upon being freed from prison; Upon recovering from illness.
 15. Until when may a todah be eaten according to the Torah? Until when according to Rabbinic decree?
  7:15 –
  (a) Until the morning.
  (b) Until midnight.
 16. How does a korban become pigul?
  7:18 – The person slaughters the animal with the intention that it be eaten after the prescribed time.
 17. Who may eat from a shelamim?
  7:19 – Any uncontaminated person (not only the owner).
 18. What miracle happened at the entrance of the Ohel Moed?
  8:3 – The entire nation was able to fit in this very small area.
 19. Other than Yom Kippur, what other service requires that the kohen separate from his family?
  8:34 – The burning of the parah adumah (red heifer).
 20. What are the 5 categories of korbanot listed in this Parsha?
  Olah (6:2); mincha (6:7); chatat (6:18); asham (7:1); shelamim (7:11).

 ****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

 חג הפורים – נסים גלויים

שאלה: האם בזמנינו אין נסים גלויים, מפני שאנו לא ראויים לכך?

תשובה: אמרו רבותינו בכמה מקומות, כי אין הקדוש ברוך הוא עושה נסים לחינם. כי הנס, הוא כבריאת עולם חדש. כי טבע העולם הוטבע בו מעת בריאתו, ולשנות את הטבע, יש צורך לחדש מהלכים כמו בריאת העולם. ולכן אמרו רבותינו (במסכת שבת לב.), אל יבקש אדם שיעשו לו נס מן השמים, כי מנכים לו מזכויותיו. שהרי עשיית הנס היא כאילו בורא הקדוש ברוך הוא עולם חדש עבור אדם פרטי.

ובכל זאת בימי קדם היה צורך גדול שיעשה השם יתברך נסים גדולים ומפורסמים, משום שעם ישראל מעצם טבעם והחינוך הטבעי שהיה חדור בתוכם, לא היו בנויים היטב ומוכנים לאמונת ה' יתברך. כי היו חיים מאות בשנים בארץ מצרים, ששם היו כולם עובדי כוכבים ומזלות. וכן כל שאר האומות בימי קדם היו מאמינים בכוכבים ובמזלות, והיו סבורים שהכוכבים הם המורידים להם את השפע, ולכן פנו לעבוד את הכוכבים. ועם ישראל נדבקו מן הטעות של כל אומות העולם.

ולכן עם ישראל טעו שוב ושוב לחטוא לה'. עשו להם עגל זהב במדבר, ואחר כך עבדו לפסל מיכה, וכן בארץ ישראל כמה וכמה פעמים חטאו בעניני עבודה זרה, ואפילו לאחר שגלו מן הארץ, אמרו הנשים לירמיה הנביא (ירמיהו פרק מד פסוק יח): "וּמִן אָז חָדַלְנוּ לְקַטֵּר לִמְלֶכֶת הַשָּׁמַיִם, וְהַסֵּךְ לָהּ נְסָכִים, חָסַרְנוּ כֹל וּבַחֶרֶב וּבָרָעָב תָּמְנוּ". כי היו בטוחות שרק על ידי עבודת כוכבי השמים יגיע אליהם השפע. (כשם שבזמנינו, ההולכים אצל העוסקים במיסטיקה וקבלה מעשית, מכורים לעבודתם, ולא יבינו כי אספו רוח בחפניהם).

לפיכך, כדי לבטל דעה משובשת זו, ועל מנת לתקוע את אמונת ה' בלב ישראל, עשה להם ה' יתברך נסים גלויים, להראותם כי ה' הוא האלקים, והוא המשדד מערכות שמים, שאין ישראל כפופים להם כלל. ולכן עשה ה' נסים המנוגדים לדרך הטבע, כדי שיכירו וידעו כולם, ששקר נחלו. ולכן משה רבינו הזהיר את ישראל כמה פעמים על הנסים שראו עיניהם, שילמדו מהם כי ה' הוא האלקים. וכן שמואל הרמתי, עשה להם לישראל נסים היפך גדר הטבע. וכן אליהו הנביא שהוריד אש וגשמים מן השמים, ובאמת, לאחר שראו ישראל את הנס הזה, נהפך לבבם והכירו וידעו כי לה' הארץ. ואם כן, כל הנסים היו כדי לקבוע בלב האומה את האמונה בה'. ובכל זאת מפעם לפעם שכחו ישראל את שראו בעיניהם, וחזרו למעשיהם הרעים.

וכל זה היה קודם זמן אסתר המלכה, אבל מזמן אסתר, קיימו וקבלו היהודים עליהם את תורת ה' בכל לבב. כי ראו כי לה' הארץ ולו נתכנו עלילות. כי המן חשב על פי חשבונות שעשה, כי מזלם של ישראל בחודש אדר ירד מטה מטה. שכם באמת על פי המזלות, היה הזמן ההוא ראוי לנפילת ישראל חס ושלום. וכן לפי דעתם של חכמי המזלות, היה אז מזלם של ישראל סוף מזל דלי, שהוא רע ומר לישראל, ולעומת זאת, מזלו של עמלק, היה אז טוב מאד, כי מזלו של עמלק הוא אריה, ואז מזל אריה היה במערכה טובה, כי השמש היתה לפניו, וכוכב צדק האיר למולו. וכל מהלכי הלבנה והכוכבים היו נגד ישראל ולטובת עמלק.

וה' הפיר עצתו של עמלק, ושידד כוכבי שמים, ונהפוך הוא, שישראל עלו, ועמלק ירדו, ומזה הכירו כח מעשי ה', ופחיתות ענין המזלות והכוכבים, ולכן מאז נס אסתר, לא נמצא בישראל שיחזרו עוד לחטאים אלה, של אמונה בכוכבים ומזלות.

ומטעם זה מאז והלאה, פסקו הנסים המפורסמים והגלויים מישראל, שהרי אין בהם צורך עוד לשלימות אמונתינו. ולכן פסקו נסים מימות אסתר ואילך. לא מפני שאין אנו ראויים עוד לנסים, אלא להיפך, מפני שאנו שלמים באמונתינו מימות אסתר, אין לנו צורך בנסים. עד שנזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו, ואז יחדש ה' יתברך ימינו, ויראנו נפלאות. (יערות דבש, דרוש ג')

 

The Holiday of Purim-Open Miracles

Question: Are there no open miracles in our days because we are unworthy of them?

Answer: Our Sages teach us in several places that Hashem does not perform miracles for naught since doing so entails changing the laws of nature that Hashem established in this world which is tantamount to the creation of a “new world.” It is for this reason that our Sages (Shabbat 32a) teach us that one should not pray for a miracle to be performed for him, for if this occurs, some of the individuals will be deducted since this is like creating a new world for a single person.

Nevertheless, in previous generations, there was a need for Hashem to perform great and revealed miracles, for the Jewish nation, by nature and by virtue of the upbringing they were engrained with by living in Egypt for Hundreds of years among an idolatrous nation, was not yet prepared for belief in Hashem. All other nations in the days of yore likewise believed that the stars and constellations were the cause of all goodness and abundance and thus began worshipping the stars. The Jewish nation was likewise influenced by the error of the other nations of the world.

It is for this reason that the Jewish nation continuously sinned against Hashem in the desert making the Golden Calf and later worshipping Micha’s idol; similarly, when they entered Eretz Yisrael, the Jewish nation strayed after idol worship several times. Even when they were exiled from Israel, some Jewish women told Yirmiya Ha’Navi (Yirmiyahu 44, 18), “From the time we have stopped offering incense to the heavenly objects and pouring libation offerings to them, we lack everything and we have perished by sword and starvation.” This is because the women of that generation were certain that the source of abundance was only by serving the stars and other heavenly objects. (Just as those who consult with individuals who practice “practical Kabbalah” and other mystics in our generation are addicted to such practices and do not realize the futility in doing so.)

In order to abolish such flawed beliefs and to imbue the Jewish nation with a strong sense of belief in the true Master of the Universe, Hashem performed open miracles in order to show that Hashem is the true G-d and that He alone orchestrates the heavenly objects, which have no influence at all on the Jewish nation. It is for this reason that Hashem performed miracles which went against the laws of nature, in order for all to know that their previous beliefs were all baseless lies. Likewise, Moshe Rabbeinu referred to these supernatural miracles many times in order for the Jewish nation to realize that Hashem is the true G-d. Similarly, the prophets Shmuel and Eliyahu performed supernatural miracles for the Jewish nation by bringing down rain and fire from the sky; after the Jewish nation observed such miracles, they knew that the land was Hashem’s alone. Thus, the purpose of the all these miracles was to establish Hashem’s sovereignty in the heart of the Jewish nation. Nevertheless, the Jewish nation forgot the wonders their eyes had seen from time to time and returned to their wicked ways.

Nonetheless, all of this applied only until the times of Queen Esther. From the time of Queen Esther and on, however, the Jewish nation accepted Hashem’s Torah whole-heartedly. Haman devised his evil plan because he calculated that the Jewish nation’s fortune was quite bad during the month of Adar; indeed, according to the order of the constellations, this was actually true and that time ripe for the destruction of the Jewish nation, G-d-forbid. Indeed, according to the great astrologers, this occurred at a time when the Jewish nation’s fortune was towards the end of the constellation of Aquarius, which is a terrible time for the Jewish nation. On the other hand, Amalek’s fortune at that time was quite good, for the constellation that represents Amalek is Leo and at that time, Leo was in a favorable position with the sun before it and Jupiter shining right across from it. All of the lunar, planetary, and stellar systems at that time were against the Jewish nation and in favor of Amalek.

Hashem, however, disrupted Amalek’s plans, rearranged the stars, and switched everything for Israel to be victorious and Amalek to fall. Everyone then realized the might of Hashem and the insignificance of the stars and constellations. From the time the miracle of Esther occurred, we have not heard of a large portion of the Jewish nation returning to sins involving idolatry and belief in the stars.

It is for this reason that from that time and on, open and revealed miracles have ceased from the Jewish nation, for we no longer need them for the completion of our belief. Let us be clear: This is not because we are unworthy of such miracles; on the contrary, because our belief has been complete since the times of Queen Esther, we no longer need such miracles until the Final Redemption, at which point Hashem shall, once again, perform many miracles and wonders for us. (See Rabbeinu Yehonatan Eibeschitz’s Ya’arot Devash, Darush 3.)

 

****

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *