Newsletter Parashat Tazria, Parashat HaChodesh & Rosh Chodesh

Moor Lane Logo New Best.JPG

Announcements

This Shabbat is 

Shabbat Parashat Tazria, 

Parashat HaChodesh 

& Rosh Chodesh 

1) We have 6 Aliyot in Parashat Tazria

2) We have the 7th Aliya in Parashat Rosh Chodesh

followed by Kadish

3) Aliya of Maftir in Parashat HaChodesh

followed by Kadish


The maftir will be the haftara of Hachodesh

with the 1st and last Passuk of Rosh Chodesh.

א
בשבת הסמוכה לחודש ניסן, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בשני פרשת החודש הזה לכם ראש חדשים.
 ובראש חודש ניסן שחל להיות בשבת, מוציאים שלשה ספרים, וקוראים ששה אנשים בראשון, בפרשת השבוע, והשביעי משלים חובת היום בספר השני, ומתחיל וביום השבת שני כבשים וכו', ובראשי חודשיכם וגו'. ואומר קדיש. ואחר כך עולה המפטיר וקורא בספר השלישי, בפרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, ואומר קדיש, ומפטיר ביחזקאל מ''ה, בראשון באחד לחודש תקח פר בן בקר. [כ''כ ראבי''ה (מגילה סי' תקצה) בשם הירושלמי, וסיים ''והכי נהגינן''. וכ''פ הרמב''ם (פי''ג מהלכות תפלה הכ''ג). ועוד. וענין ההפטרה שמפטירין בזה ולא בהשמים כסאי מבואר בספר הפרדס לרש''י (סי' כג). ובמחזור ויטרי (עמוד רה ורכא). ובשבולי הלקט (סי' קצג). ובאו''ז. ובמרדכי (פרק בני העיר). וכ''פ הרמ''א בהגה (סי' תכה ס''א). ילקוט יוסף מועדים עמ' רסו]. 


ב
כשחל ראש חודש ניסן בשבת מנהג הספרדים לקרות אחר ההפטרה פסוק ראשון ואחרון של השמים כסאי. ובברכות ההפטרה אין המפטיר מזכיר של ראש חודש, לא באמצע ברכה האחרונה ולא בחתימתה. 


***

Birkat Hailanot

this Sunday 

at 7:15 pm

at 28 Moor Lane

Family Marshall

image.png

***

New Opportunity for learning

The Avrechim of the Kollel are able to learn with the Kahal 

from 6.50 til Arbit at 7.30 every evening

Need a partner?

contact Rabbi Stamler

image.png

 

***

pesachblue16mw.jpg

*** 

image.png
image.png
image.png
attached to this email

***

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לחורף תשע"ט

Winter Timetable 5779 – 2018 / 19

 

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ"ש(

מנחה

סוף זמן קריאת שמע

זמן שבת

פלג המנחה

(תה״ד)

פלג המנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Mincha

Shema before

Latest

Candle lighting

 

Earliest Candle lighting

Mincha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

8:44

8:35

6:00

9:46

7:36

6:59

6:29

6:45

5/6 Apr

תזריע (ר״ח) (החודש)

 

Shabbat Services

Children’s Tehilim straight after Musaf

Anyone wishing to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

 ****

Q & A on Parashat Tazria

 All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated.

Tazria

 1. When does a woman who has given birth to a son go to the mikveh?
  12:2 – At the end of seven days.
 2. After a woman gives birth, she is required to offer two types of offerings. Which are they?
  12:6 – An olah and a chatat.
 3. What animal does the woman offer as a chatat?
  12:6 – A tor (turtle dove) or a ben yona (young pigeon).
 4. Which of these offerings makes her tahor (ritual purity)?
  12:7 – The chatat.
 5. Which of the sacrifices does the woman offer first, the olah or the chatat?
  12:8 – The chatat.
 6. Who determines whether a person is a metzora tamei (person with ritually impure tzara'at) or is tahor?
  13:2 – A kohen.
 7. If the kohen sees that the tzara'at has spread after one week, how does he rule?
  13:5 – The person is tamei.
 8. What disqualifies a kohen from being able to give a ruling in a case of tzara'at?
  13:12 – Poor vision.
 9. Why is the appearance of tzara'at on the tip of one of the 24 "limbs" that project from the body usually unable to be examined?
  13:14 – The tzara'at as a whole must be seen at one time. Since these parts are angular, they cannot be seen at one time.
 10. On which days is a kohen not permitted to give a ruling on tzara'at?
  13:14 – During the festivals; and ruling on a groom during the seven days of feasting after the marriage.
 11. In areas of the body where collections of hair grow (e.g., the head or beard), what color hair is indicative of ritual impurity?
  13:29 – Golden.
 12. In areas of the body where collections of hair grow, what color hair is indicative of purity?
  13:37 – Any color other than golden.
 13. If the kohen intentionally or unintentionally pronounces a tamei person "tahor," what is that person's status?
  13:37 – He remains tamei.
 14. What signs of mourning must a metzora display?
  13:45 – He must tear his garments, let his hair grow wild, and cover his lips with his garment.
 15. Why must a metzora call out, "Tamei! Tamei! "?
  13:45 – So people will know to keep away from him.
 16. Where must a metzora dwell?
  13:46 – Outside the camp in isolation.
 17. Why is a metzora commanded to dwell in isolation?
  13:46 – Since tzara'at is a punishment for lashon hara (evil speech), which creates a rift between people, the Torah punishes measure for measure by placing a division between him and others.
 18. What sign denotes tzara'at in a garment?
  13:49 – A dark green or dark red discoloration.
 19. What must be done to a garment that has tzara'at?
  13:52 – It must be burned
 20. If after washing a garment the signs of tzara'at disappear entirely, how is the garment purified?
  13:58 – Through immersion in a mikveh.

****

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

 ברכת האילנות בשבת

השנה שנת התשע"ט, יחול יום ראש חודש ניסן ביום השבת הבא עלינו לטובה. ומאחר ונוהגים ומשתדלים לברך ברכת האילנות ביום ראש חודש ניסן, נבאר האם כאשר חל ראש חודש ניסן בשבת, יש לברך בשבת, או שמא יש להמתין עם הברכה עד ליום ראשון.

"שמא יתלוש"
ובראשית, עלינו לדון בזה מצד מה שהובא בגמרא במסכת סוכה (לז:), אמר רבה, הדס במחובר, מותר להריח בו, אתרוג במחובר אסור להריח בו. כלומר, הדס שאינו תלוש מן העץ, מותר להריח ממנו בשבת, אבל אתרוג המחובר לאילן, אסור להריח בו בשבת. ומסבירה הגמרא, מה טעם החילוק בין הדס לאתרוג? הדס, שעשוי רק להריח ממנו, אין לחשוש שמא יבוא לתלוש ממנו, מה שאין כן אתרוג, שהוא פרי, יש לחשוש יותר שמא זה שמריח ממנו בשבת, יבוא לתלוש ממנו. וכן פסקו כל הפוסקים. ומכאן משמע, שלגבי ברכת האילנות בשבת, בודאי שאין לאסור בזה משום חשש שמא יבוא לתלוש מפרחי האילנות, שהרי אין כאן פירות, ואפילו אם היו פירות, הרי אינו נוגע בהם כלל, ואינו מריח מהם, ולכן בודאי שאין לחוש שמא יתלוש מהם.

דברי רבי חיים פלאג'י
אמנם הגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי (סימן א אות ח) כתב: "בעיר קושטא, נוהגים לברך ברכת האילנות אפילו בשבת ויום טוב. אבל בעירנו איזמיר, לא ראיתי ולא שמעתי מעולם שיברכו ברכת האילנות בשבת ויום טוב. ואם נאמר שהטעם לזה משום חשש שמא יקח בידו הפרחים להריח בהם, ושמא יתלוש, אם כן אפילו בקושטא יש להם לחוש שלא יברכו ברכת האילנות בשבת". עד כאן דבריו.

והנה לפי מה שמבואר בפוסקים, שאין לחוש שמא יתלוש מהאילנות, מאחר ואין כאן פירות, וגם אינו מריח מהם כלל, אם כן אין לחשוש למה שהעיר הגאון רבי חיים פלאג'י בזה, והעיקר להלכה כמו שנהגו בקושטא, שהיו מברכים ברכת האילנות אפילו בשבת. וכן כתבו הרבה מהאחרונים.

ומה שבאיזמיר ובעוד מקומות לא נהגו לברך ברכת האילנות בשבת, יש לבאר, על פי מה שכתב בשו"ת שמחת כהן (סימן קמב) להגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל (עליו אמר לנו מרן זצוק"ל, שלא היה כמותו בדורינו, ושהיה גאון מובהק, ומאד היה מרן משבחו על גדולתו בתורה ובמדות מצויינות), שכנראה שנמנעו מכך, משום שיש צורך להוציא את הסידורים מבית הכנסת לפרדסים, כדי שיוכלו לברך מתוך הסידור, ולומר את נוסח היהי רצון וכו' שנוהגים לומר. ומאחר ובמקומותם בחוץ לארץ לא היה עירוב, ואסור היה לטלטל שום דבר מחוץ לבית הכנסת, לכן נמנעו מברכה זו. אבל במקום שיכולים לטלטל, או שאין צורך בסידורים, בודאי שרשאים לברך אף בשבת.

דברי כף החיים
אמנם הגאון רבי יעקב חיים סופר זצ"ל בספר כף החיים (סי' רכו אות ד) כתב בזו הלשון: בשבת, אין לברך ברכת האילנות, ונראה שלפי דברי המקובלים, שעל ידי ברכת האילנות מברר ניצוצי קדושה מן הצומח, יש איסור נוסף משום בורר בשבת. ולכן אסור לברך ברכת האילנות בשבת ויום טוב. עד כאן.

כלומר, מאחר ועל פי דברי המקובלים, ישנם "ניצוצות קדושה" בצומח, והניצוצות מתבררים מן הצומח על ידי הברכה וחוזרים למקומם הנכון, הרי שיש בדבר איסור משום "בורר" בשבת. ובספרו שו"ת באר מים חיים בכתב יד הוסיף על כך, שנשאל על זה, שהרי גם בכל הברכות והתפלות אנו מבררים ניצוצי קדושה, והשיב, שזהו לצורך אותה שעה, והרי הלכה בידינו, בורר אוכל לאלתר (לצורך מיידי) מותר.

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (שו"ת יחוה דעת ח"א סימן ב) תמה על כך מאד, שמנין לו להכף החיים שבענין רוחני כזה שייך בכלל דין בורר? והאריך מעט בזה, לדחות מכל וכל את דברי הכף החיים בזה, והסביר שאין לפסוק הלכות על פי עניני קבלה כגון אלה, ולכן העלה להלכה שמותר לברך ברכת האילנות בשבת.

ולמעשה, מרן זצ"ל בספרו חזון עובדיה על הלכות פסח (עמוד כג), כתב שכן יש לנהוג, לברך ברכת האילנות בשבת. והוסיף, שכן עשה מעשה בשנת התשנ"ה, שחל ראש חודש ניסן בפסח, "ובירכנו ברכת האילנות בשבת". (אולם לאחר מכן לפני מעט שנים, לא יצא מרן זצ"ל בשבת לברך ברכה זו, ואולי הוא מפני שלא רצה לטלטל את הסידורים כנ"ל, או מטעם אחר, אך להלכה אין לנו אלא כמו שכתב בספרו כנ"ל).

ולסיכום: אפשר לברך ברכת האילנות בשבת. ובפרט כאשר הציבור כולו מגיע לבית הכנסת בשבת, ויש לחוש שאם ימתינו עד אחר השבת, רבים לא יברכו בכלל, או שיברכו ביחידות, כאשר מוטב לברך בציבור, וברוב עם הדרת מלך.

The Blessing of the Trees on Shabbat

This year, 5779, Rosh Chodesh Nissan falls out on this coming Shabbat. Since many individuals try to recite the Blessing of the Trees immediately on Rosh Chodesh Nissan, let us discuss whether this blessing may be recited on Shabbat or perhaps it is better to postpone reciting it until Sunday.

“Lest One Detach”

The first issue we must deal with is the words of the Gemara (Sukkah 37b): “Rabba said: One may smell a myrtle branch still attached to the ground on Shabbat but one may not smell an Etrog (citron) still attached to the tree on Shabbat.” The Gemara explains that the distinction between a myrtle branch and an Etrog is that since a myrtle branch is used solely for smelling, there is no concern that one will detach it from the ground (since one can smell it while it is still attached); however, regarding an Etrog which is a fruit whose primary purpose is eating, we are concerned that by smelling it while it is still attached to the tree, one will come to detach it. All of the Poskim rule in accordance with this Gemara. Based on this, reciting the Blessing of the Trees on Shabbat certainly does not pose any concern that one will detach the blossoms on the tree, for there are no fruits on the tree yet. Furthermore, even if there were fruits on the tree, one is neither touching them nor smelling them and there is therefore absolutely no concern that one will detach them from the tree.

The Opinion of Hagaon Harav Chaim Palagi

Nevertheless, Hagaon Harav Chaim Palagi zt”l writes in his Mo’ed Le’Kol Hai (Chapter 1, Section 8): “In the city of Istanbul, they customarily recite the Blessing of the Trees on Shabbat and Yom Tov as well. However, in our city of Izmir, I have never seen or heard anyone reciting the Blessing of the Trees on Shabbat or Yom Tov. If we claim that the reason for this is because of the concern that one will detach some of the blossoms from the tree, even in Istanbul, they should be concerned with this as well and abstain from reciting the Blessing of the Trees on Shabbat.”

On the other hand, based on the words of the Poskim that there is no concern of detaching anything from the tree when there are no fruits present and since one is not smelling anything, there is therefore no room to be concerned with the issue that Hagaon Harav Chaim Palagi raises. Thus, the custom in Istanbul where they would recite this blessing even on Shabbat was the halachically correct custom. Many Acharonim rule likewise.

We can explain the reason behind the custom in Izmir and other places where it was customary not to recite the Blessing of the Trees on Shabbat based on the Responsa Simchat Kohen (Chapter 142) authored by Hagaon Harav Rahamim Hai Hwita Ha’Kohen zt”l (about whom Maran zt”l exclaimed that there was no one like him in our generation and that he was an astounding halachic genius and whom Maran would extol tremendously about his greatness in Torah and exemplary character traits) who writes that it seems that it is customary to abstain from this because Siddurim must be carried from the synagogue to the orchards in order to recite the blessing and the appropriate texts recited along with it. Since many places outside of Israel did not have an Eruv and it was forbidden to carry anything outside of the synagogue, they abstained from reciting this blessing on Shabbat. However, in places where carrying is permissible on Shabbat or if Siddurim are not necessary, the Blessing of the Trees may certainly be recited on Shabbat.

The Opinion of the Kaf Ha’Chaim

Nevertheless, Hagaon Harav Yaakov Chaim Sofer zt”l writes in his Kaf Ha’Chaim (Chapter 226, Subsection 4), as follows: “The Blessing of the Trees should not be recited on Shabbat. It seems that according to the words of the Mekubalim that by reciting the Blessing of the Trees one separates the holy sparks from growing things (vegetation), this likewise constitutes an additional prohibition of selecting on Shabbat. It is therefore forbidden to recite the Blessing of the Trees on Shabbat and Yom Tov.”

This means that since there is a Kabbalistic concept that there are “sparks of holiness” hidden within growing things and by reciting this blessing, one separates these sparks and they are able to ascend to their appropriate place in Heaven, this constitutes the prohibition of selecting on Shabbat. In the manuscripts of his Responsa Be’er Mayim Chaim, Hagaon Harav Sofer writes that he was asked that any blessings and prayers one recites likewise separate holy sparks so how is it that we can pray on Shabbat, to which he replied that this is necessary for that very moment and regarding the laws of selecting on Shabbat, the law is that selecting for immediate use is permissible.

Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l (in his Responsa Yechave Da’at, Volume 1, Chapter 2) wonders where the Kaf Ha’Chaim derived this law from that selecting on Shabbat applies to spiritual matters? Maran zt”l then writes somewhat lengthily to completely rebuff the opinion of the Kaf Ha’Chaim on this issue and writes that one should not rule on matters of Halacha based on such Kabbalistic concepts. He concludes that one may, in fact, recite the Blessing of the Trees on Shabbat.

Halachically speaking, Maran zt”l writes in his Chazon Ovadia-Pesach (page 23) that the proper custom is to indeed recite the Blessing of the Trees on Shabbat. He adds that he had actually done so in the year 5755 (1995) when Rosh Chodesh Nissan coincided with Shabbat. (Nevertheless, several years ago shortly before his passing, Maran zt”l did not go and recite the Blessing of the Trees on Shabbat which coincided with Rosh Chodesh Nissan; perhaps this was because he did not wish to carry the Siddur or for some other reason. Nonetheless, the Halacha clearly follows the ruling stated in Maran’s works.)

Summary: The Blessing of the Trees may be recited on Shabbat. This is especially true since the entire congregation attends the synagogue on Shabbat and there is concern that if they postpone reciting this blessing until after Shabbat, many individuals may not recite this blessing at all or that some will recite this blessing alone (without the presence of a Minyan) when it is actually preferable to recite this blessing along with a large congregation.

****


Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *