News;etter Parashat Emor

Moor Lane Logo New Best.JPG

Announcements

image.png

**** 

SHABBAT

Shabbat Times

לוח זמני תפלה לקיץ תשע

Summer
Timetable 5779
2019

מוצאי
שבת

ערבית

)מוצ"ש(

שקיעה

סוף זמן קראת שמע

זמן שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Shema to be read before

Candles to be
lit by

 

Earliest Candle lighting

Minha & Kabbalat Shabbat*

Date

Parasha

PM

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

10:14

10:05

9:06

9:05

8:50

8:05

7:26

7:10

17/18 May

אמור

 

*    For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to
bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after
the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat. (Unless the time listed in the
‘latest
candle lighting’ column is earlier,
when candles should be lit by that time, in all
cases.
)


Avot Ubanim 5:00 pm

Pirke Avot 5:50 pm

Mincha 6:00 pm

Followed by
Shiur

*****

Anyone wishing
to donate a Kiddush Please email Moorlanenews

****

Q
& A on Parashat Emor

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated

 1. Which male descendants of Aharon are exempt from the prohibition against contacting a dead body?
  21:1 – Challalim – those disqualified from the priesthood because they are descended from a relationship forbidden to a kohen.
 2. Does a kohen have an option regarding becoming ritually defiled when his unmarried sister passes away?
  21:3 – No, he is required to do so.
 3. How does one honor a kohen?
  21:8 – He is first in all matters of holiness. For example, a kohen reads from the Torah first, and is usually the one to lead the blessings before and after meals.
 4. How does the Torah restrict the Kohen Gadol with regard to mourning?
  21:10-12 – He may not allow his hair to grow long, nor attend to his close relatives if they die, nor accompany a funeral procession.
 5. The Torah states in verse 22:3 that one who "approaches holy objects" while in a state of tumah (impurity) is penalized with excision. What does the Torah mean by "approaches"?
  22:3 – Eats.
 6. What is the smallest piece of a corpse that is able to transmit tumah?
  22:5 – A piece the size of an olive.
 7. Who in the household of a kohen may eat terumah?
  22:11 – He, his wife, his sons, his unmarried daughters and his non-Jewish slaves.
 8. If the daughter of a kohen marries a "zar" she may no longer eat terumah.What is a zar?
  22:12 – A non-kohen.
 9. What is the difference between a neder and a nedavah?
  22:18 – A neder is an obligation upon a person; a nedavah is an obligation placed upon an object.
 10. May a person slaughter an animal and its father on the same day?
  22:28 – Yes. The Torah only prohibits slaughtering an animal and its mother on the same day.
 11. How does the Torah define "profaning" the Name of G-d?
  22:32 – Willfully transgressing the commandments.
 12. Apart from Shabbos, how many days are there during the year about which the Torah says that work is forbidden?
  23:7-36 – Seven.
 13. How big is an omer?
  23:10 – One tenth of an eipha.
 14. On what day do we begin to "count the omer"?
  23:15 – On the 16th of Nissan.
 15. Why do we begin counting the omer at night?
  23:15 – The Torah requires counting seven complete weeks. If we begin counting in the daytime, the seven weeks would not be complete, because according to the Torah a day starts at nightfall.
 16. How does the omer differ from other minchah offerings?
  23:16 – It was made from barley.
 17. The blowing of the shofar on Rosh Hashanah is called a "zichron teruah" (sound of remembrance). For what is it a reminder?
  23:24 – The akeidas (binding of) Yitzchak.
 18. What is unusual about the wood of the esrog tree?
  23:40 – It has the same taste as the fruit.
 19. Who was the father of the blasphemer?
  24:10 – The Egyptian killed by Moshe (Shemos 2:12).
 20. What is the penalty for intentionally wounding one's parent?
  24:21 – Death.

 

****

Halachot
from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

 טעות בברכת השכיבנו

שאלה: מי שטעה בליל שבת, וסיים את ברכת
השכיבינו כמו בימות החול, האם עליו לחזור ולברך? ומה הדין אם טעה בימות החול וסיים
כמו הנוסח של שבת
?

תשובה: בהלכה הקודמת כתבנו, שבימות החול מסיימים את ברכת "השכיבנו" שבתפלת
ערבית, במילים: "שומר את עמו ישראל לעד, אמן", אבל בשבת יש לסיים,
"הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן
".

ועתה עלינו לדון, איך יש לנהוג, אם אדם טעה וסיים את הברכה בליל שבת
כפי הנוסח של יום חול. או להיפך, אם סיים ביום חול כפי הנוסח של שבת. האם עליו
לחזור ולברך שנית? וכבר דנו בזה הפוסקים, וגם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף
שליט"א דן בענין זה בספרו (סימן רסז), ונביא כאן את עיקרי הדברים
.

כי באמת, שמדברי חז"ל בתלמוד ירושלמי (פ"ד דברכות) מוכח
בפירוש שבזמן חז"ל היו מקומות שנהגו לסיים גם בימות החול באותו נוסח שאנו
מסיימים בשבת. כלומר, גם בימות החול היו אומרים "הפורש סוכת שלום" וכו'.
וכן מבואר במדרש ובדברי רבינו הריטב"א ועוד
.

והמאירי בספרו מגן אבות (עמוד כ), הוכיח שבזמן חז"ל היו אומרים
גם בימות החול "הפורש סוכת שלום", אלא שמנהג זה לא התקבל ברוב העולם,
ונהגו כפי שאנו נוהגים, שבימות החול מסיימים "שומר את עמו ישראל", ובשבת
היו מסיימים "הפורש סוכת שלום", כפי שאנו נוהגים
.

וכבר הזכרנו בהלכה הקודמת, שיש מקומות שהיו מסיימים גם בליל שבת
באותו נוסח שאנו מסיימים בימות החול. וכן מובא בסדור רב עמרם גאון
.

ועל כל פנים יצא לנו מדברי הפוסקים הללו, שבדיעבד, כלומר, אם כבר טעה
אדם, וסיים בליל שבת בנוסח של יום חול, וכן להיפך, אם סיים ביום חול בנוסח של שבת,
 אינו צריך לחזור ולברך שוב את ברכת "השכיבנו", כי אין בשינויי
נוסחאות אלה כדי לפסול את הברכה לגמרי אפילו בדיעבד
.

ואמנם לא מצאנו בפירוש בדברי הראשונים שיורו כן, עד שהשמיענו דבר
חדש, בספר ילקוט יוסף הנ"ל, שמצא לאחד מהקדמונים בספר ארחות חיים (דף סא
ע"ג), שכתב בזו הלשון: ובברכת השכיבנו חותם "פורס סוכת שלום" וכו',
ואם חתם "שומר את עמו ישראל לעד", אין מחזירין אותו, שכך אמר רב שלום
גאון, שבישיבה לא היו משנים, לא בשבת ולא ביום טוב
.

לכן למעשה, מי
שטעה וסיים את ברכת השכיבנו בליל שבת, באותו נוסח שאומרים בימות החול, אינו חוזר
לברך שנית, וכן הדין להיפך, אם טעה בימות החול וסיים בנוסח של שבת, שאינו חוזר
לברך
.

ומכל מקום אם נזכר מיד עם סיום הברכה, לפני שעבר זמן שיכול לומר
"שלום עליך רבי" (כשתי שניות), יחזור ויתקן את נוסח הברכה. וכגון, אם
סיים בליל שבת "שומר את עמו ישראל לעד אמן", ומיד שם לב שטעה בדבריו,
יאמר מיד, "הפורש סוכת שלום עלינו" וכו'. (משנה ברורה ס"ק ט)
.  

Making a Mistake in the “Hashkivenu”
Blessing

Question: If one mistakenly concludes the “Hashkivenu” blessing on
Shabbat night as one would during other weeknights, must one repeat the
blessing? Similarly, what is the Halacha regarding one who mistakenly concludes
this blessing during the rest of the week with the Shabbat text?

Answer: In the previous Halacha we have written that during weeknights, we conclude the “Hashkivenu
blessing with the words “Shomer Et Amo Yisrael La’ad, Amen” as opposed
to Shabbat when we conclude this blessing with the words “Ha’Pores Sukkat
Shalom Alenu Ve’al Kol Amo Yisrael Ve’al Yerushalayim, Amen
.”

We shall now discuss a situation where one
mistakenly concluded this blessing on Shabbat night with the regular weeknight
text or vice versa. Must one repeat the blessing a second time? The Poskim have
discuss this issue and their words are recorded by the great Rishon Le’Zion,
Hagaon Harav Yitzchak Yosef (in his Yalkut Yosef-Shabbat, page 267) and we
shall quote the main points he discusses.

Indeed, from the Talmud Yerushalmi
(Chapter 4 of Masechet Berachot) it seems clear that in the times of our Sages,
there were some places where it was customary to conclude this blessing during
the week with the same text we use on Shabbat, i.e. on weeknights they would
recite “Ha’Pores Sukkat Shalom” and
on Shabbat they would conclude the blessing with the same words “Ha’Pores
Sukkat Shalom”
. This seems clear from the Midrash and from the words of
the Ritba.

The Meiri proves in his Sefer Magen Avot
(page 20) that in the times of the Sages of the Talmud, they would use the “Ha’Pores
Sukkat Shalom”
 throughout
the rest of the week as well, however, this custom was not accepted in most
places and they followed the same custom we have today, i.e. reciting “Shomer
Et Amo Yisrael La’ad, Amen
” on weeknights and “Ha’Pores Sukkat Shalom” on Shabbat.

We have already explained in the previous
Halacha that there were some places which customarily concluded this blessing
on Shabbat with the same text we use during the rest of the week. This is
quoted in the Siddur of Rav Amram Gaon.

Based on all of the above opinions among
the Poskim, if one has already mistakenly concluded the blessing on Shabbat
using the weeknight text or if one has concluded the blessing on a weeknight
using the Shabbat text, one need not repeat the “Hashkivenu” blessing,
for a change in these texts does not cause the blessing to be considered
invalid.

Nevertheless, we have not seen this law
stated specifically in the works of the Rishonim until the aforementioned
Yalkut Yosef writes that he had found in the Sefer Orchot Chaim (page 61c) who
writes as follows: “In the ‘Hashkivenu’ blessing, one concludes by
saying ‘Ha’Pores Sukkat Shalom’. However,
if one has already concluded by saying ‘Shomer Et Amo Yisrael La’ad,’
one need not repeat the blessing, for Rav Shalom Gaon would say that in the
Yeshiva this blessing would not be changed on either Shabbat or holidays.”

Thus, halachically speaking, one who
concludes the “Hashkivenu” blessing on Shabbat with the text recited
on weekdays or vice versa need not repeat this blessing.

Nevertheless, if one becomes aware of
one’s mistake immediately before approximately two seconds have elapsed, one
should quickly fix the text of the blessing, i.e. if one concluded with the
words “Shomer Et Amo Yisrael La’ad, Amen” on Shabbat night and
immediately becomes aware of one’s error, one should immediately insert the
words “Ha’Pores Sukkat Shalom Alenu Ve’al Kol Amo Yisrael Ve’al
Yerushalayim, Amen
.” (See Mishnah Berura, Chapter 288, Subsection 9).

 

 

****

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Virus-free. www.avg.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *