Newsletter Parashat Nasso

image.jpeg
image.png
מזל טוב
With gratitude to Hashem
Yamin & Shuli Ibgui
together with 
Dan & Rochelle Smith 
are delighted to announce the engagement 
of their dear children 
Simon
&
Abi

May Hashem send  חתן וכלה 
ברכה, מזל, הצלחה
and be
זוכה לבנות בית נאמן בישראל 
כדת משה וישראל
image.png
to 
Families
Ibgui 
Smith
Marshall

Moorlanenews
would like to take this opportunity
to wish our dear friends
Yamin & Shuli
a heartfelt מזל טוב 
on Simon's engagement
and may 

חתן וכלה   be a source of

 נחת to all the family
It is also a special נחת for our Bet Hakeneset
 to see one of our own younger members 
move to the next stage in their life and wish 
Simon and his Kala all the happiness in the world
 
We would also like to thank 
Yamin
for all that he does for the Bet Hakeneset
both as Chazan & behind the scenes
for so many years
May Hashem repay him with 
much Beracha Vehatzlacha 
***
Extended Mazal Tov 
to 
Dr & Mrs Marshall 
on the engagement of their grandson  
*********
image.png
  Avot Ubanim
Summer Term
in the comfort of your own home, 
you choose the times (and the nash)! 
3 lucky winners a week 
1st prize £5.00 + 2 prizes!!  
to enter the raffle learn for 30 minutes with each child 
between Erev Shabbat and Motsae Shabbat. 
Then text names of children to 
07519672254 
raffle on Monday TBA.  
Best wishes & for more information
contact
R' David Shasha and Rafi Marshall.   
***
image.png

****

Links 
(1)
image.png
image.png
 YOUTH minyan for Shachrit EVERY DAY
All welcome 
Please say Korbanot on your own. 
Hodu at 8:20am
Meeting ID: 305 561 402 Password: 18
(2)
Daily Shiur 
by  
image.png
  Topic: Rabbi Stamler's Moor Lane Daily Shiur

Time: This is a recurring meeting Meet 8-8.05 pm

Learning 1 Halacha and 1 mmshna
https://us04web.zoom.us/j/74362661737

Meeting ID: 743 6266 1737


****
(3)

The Sephardi Heritage Project

Meeting – Sunday 7th June 2020
At the next meeting we plan to try something different! We shall have a round table where group members can bring their genealogical and historical questions. Hopefully we can all help, and learn in the process.

Questions from patrons will be prioritised because it is only thanks to them that we can afford to provide this service. If you are a patron, please post your question on the Patreon page. If you are not yet a patron but want to become one, you can sign up here: https://www.patreon.com/sephardi

Topic: Sephardic Round Table
Time: Jun 7, 2020 07:00 PM London

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88164650713?pwd=L1VUeTAxcmxzSGdzT2dRK0RlQitLQT09

Meeting ID: 881 6465 0713
Password: 395504

Best wishes,

Ton Tielen and David Mendoza
Sephardic World

****
image.png
***

Nachalot

 Short outline for people who have Nachala 


The recitation of Kaddish. – unable to be done without a minyan.

Being Shaliach Tzibbur –  unable to be done without a minyan  .

The study or teaching of Torah – can be done without a minyan and advisable to learn mishnayot "Leiluy nishmat".
Lighting a candle in "menucha" of the deceased and any other sort of Mitzva  "Leiluy nishmat"  

******

לוח זמני תפלה לקיץ תש"פ

Summer Timetable 5780 – 2020

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ"ש(

סוף זמן קראת שמע

זמן שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema
to be read before

Candles
to be
lit by

 

Earliest
Candle lighting

Minha
& Kabbalat Shabbat
*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

10:49

10:40

8:55

9:17

8:31

7:48

7:30

5/6 June

נשא

For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat. (Unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles should be lit by that time, in all cases.


*****

Q & A on Parashat Naso

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated

 1. What is the significance of the number 8,580 in this weeks Parsha?
  4:47-48 – It is the number of leviim between ages thirty and fifty.
 2. Besides transporting the Mishkan, what other service performed by the leviim is referred to in this Parsha?
  4:47 – Singing and playing cymbals and harps to accompany the sacrifices.
 3. On which day did Moshe teach the command to send those who are temeim (ritually impure) out of the camp?
  5:2 – The day the Mishkan was erected.
 4. Name the three camps in the desert.
  5:2 – The camp of the Shechina was in the center, surrounded by the camp of Levi which was surrounded by the camp of Yisrael.
 5. Who was sent out of each of the camps?
  5:2 – A metzora was sent out of all three camps. A zav was permitted in the camp of Yisrael but excluded from the two inner camps. A person who was tamei from contact with the dead had to leave only the camp of the Shechina.
 6. A person stole from another and swore that he was innocent. If he later confesses his guilt, what are his obligations?
  5:6-8 – He pays the principle plus a fifth to the victim, and brings a korban asham.
 7. Who determines which kohen receives the gifts that must be given to the kohanim?
  5:10 – The giver.
 8. What does the Torah promise a person who gives matnot kehuna?
  5:10 – Great wealth.
 9. Why are the verses about matnot kehuna followed by the verses about the sotah?
  5:12 – To teach that someone who withholds the gifts due the kohanim is deserving of eventually bringing his wife to the kohanim to be tried as a sotah.
 10. Why is the sotah given water from the holy basin?
  5:17 – The holy basin was made from the mirrors of the righteous women who left Egypt; the sotah strayed from the example set by these women.
 11. What does the kohen do to the hair of a sotah?
  5:18 – He uncovers it.
 12. When a sotah who is guilty of adultery drinks the water, she dies in a very specific fashion. What happens to the adulterer?
  5:22 – He dies a similar death.
 13. Before the name of G-d is erased, the sotah has the option either to admit guilt or to drink the water. Does she have a third option?
  5:27 – Yes, she can refuse both: She can refuse to admit guilt and also refuse to drink the water. (After the Name of G-d is erased, she loses this option.)
 14. What are chartzanim? What are zagim?
  6:4 – Chartzanim are seeds. Zagim are peels.
 15. What sin does a Nazir commit against himself?
  6:11 – He abstains from enjoying wine.
 16. Where was the cut hair of a Nazir placed?
  6:18 – It was placed on the fire under the pot in which the nazirs shelamim offering was cooked.
 17. kohen should bless the people "with a full heart". What word in the Parsha conveys this idea of "a full heart"?
  6:23 – "Amor."
 18. What is the meaning of the blessing "May G-d bless you and guard you?"
  6:24 – "May G-d bless you" that your property may increase, "and guard you" from robbery.
 19. What is the meaning of the blessing "May G-d lift up His countenance upon you?"
  6:26 – "May He suppress His anger."
 20. The tribe of Yissachar was the second tribe to offer their gifts. Why did they merit this position?
  7:18 – The Tribe of Yissachar was well versed in Torah. Also, they proposed the idea that the nesiim should offer gifts.

image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l    

אמירת קדיש

שאלה: מהי חשיבות אמירת קדיש על אדם שנפטר?

תשובה: אדם שנפטר מן העולם, מוטל על בניו שנשארו אחריו להקפיד באופן מיוחד להתפלל בכל יום שלש תפלות במנין, בכדי שיוכלו לומר קדיש על האב או האם. וכן אדם שחלילה נפטר בנו או בתו או אחיו או אחותו, יאמר קדיש לעלוי נשמתם.
ומי שנפטר מן העולם ולא השאיר אחריו בנים, טוב לשכור עבורו תלמיד חכם שיאמר קדיש לעלוי נשמתו. כלומר, יתנו עם תלמיד חכם, שתמורת סכום כסף יקבל עליו לומר קדיש בכל תפלה, כאילו הוא בנו של הנפטר. ובזה גם כן יש עלוי נשמה לנפטר, שהרי הוא אומר קדיש, ועוד שיש בכך מצוה לחזק ידי תלמידי חכמים.
ואמרו רבותינו במדרש, מעשה ברבי עקיבא שראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם, והיה טוען (סוחב) על ראשו מטען גדול של קוצים, ורץ כמרוצת הסוס. גזר עליו רבי עקיבא, העמידו ואמר לו, מדוע אתה עובד קשה כל כך, אם עבד אתה ואדונך עושה לך כך, אפדה אותך מידו, ואם עני אתה, אני מעשיר אותך. אמר לו אותו האיש, בבקשה ממך אל תעכבני, שמא ירגזו עלי אותם הממונים עלי. אמר לו מה מעשיך? אמר לו, אותו האיש (כלומר, הוא עצמו), מת הוא, ובכל יום ויום שולחים אותי לחטוב עצים ושורפין אותי בהם. אמר לו רבי עקיבא, בני, מה היתה מלאכתך בעולם שבאת ממנו? אמר לו, גבאי המס ומראשי העם הייתי, ונושא פנים לעשירים והורג עניים, ועוד עברתי הרבה עברות חמורות. אמר לו, כלום שמעת מן הממונים עליך אם יש לך תקנה? אמר לו, בבקשה ממך אל תעכבני שמא יגזרו עלי בעלי פורענות, כי אין לו תקנה, אלא שמעתי מהם דבר שאינו יכול להיות, שאילמלי היה לו לזה העני בן שהוא עומד בקהל ואומר "ברכו את ה' המבורך", ועונין אחריו "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", או יאמר קדיש, ועונין אחריו "יהא שמיה רבה מברך", מיד היו מתירין אותו מן הפורענות. אולם הוא לא הניח בן בעולם, ועזב אשתו מעוברת, ואינו יודע אם ילדה זכר מי ילמדו תורה, שאין לו אהוב בעולם. אמר לו רבי עקיבא, מה שמך? אמר לו, עקיבא. ושם אשתך? אמר לו, שושניבא. ושם מקומך? אמר לו, לודקיא. באותה שעה נצטער עליו רבי עקיבא צער גדול, וקיבל עליו לילך ולחפש אם הוליד בן, כדי ללמדו תורה ולהעמידו לפני הצבור. הלך ושאל עליו. כיון שבא לאותו מקום, שאל אודות אותו האיש. אמרו לו, ישחקו עצמותיו של אותו רשע. שאל על אשתו, אמרו לו, ימחה זכרה מן העולם. שאל על הבן, אמרו הרי ערל הוא, אפילו במצות מילה לא עסקו. מיד נטלו רבי עקיבא ומלו והושיבו לפניו, ולא היה מקבל תורה, עד שישב עליו ארבעים יום בתענית. יצאה בת קול ואמרה לו, רבי עקיבא, לך ולמד אותו. הלך ולמדו תורה וקריאת שמע ושמונה עשרה ברכות, וברכת המזון, והעמידו לפני הקהל, ואמר "ברכו את ה' המבורך" וענו הקהל, "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", ואמר קדיש, וענו אחריו "יהא שמיה רבה". ואחר כך לימדו משנה ותלמוד, הלכות ואגדות, עד שנתחכם מאוד, והוא רבי נחום הפקולי, (וכמה תלמידי חכמים יצאו ממנו). באותה שעה מיד התירו המת מן הפורענות, ובא לרבי עקיבא בחלום, ואמר, יהי רצון שתנוח דעתך בגן עדן, כשם שהנחת את דעתי והצלתני מדין גיהנם. כי כשנכנס בני לבית הכנסת ואמר קדיש, קרעו לי גזר דיני הנורא. וכשנכנס לבית המדרש, ביטלו ממני כל הדינים שעלי. וכשנתחכם בני וקראוהו "רבי", שמו כסאי (את הכסא שלי) בגן עדן בין צדיקים וחסידים, ועטרוני בכמה עטרות. בזכותך היתה לי כל זאת. מיד פתח רבי עקיבא ואמר, ה' שמך לעולם, ה' זכרך לדור ודור. ישמע חכם ויוסף לקח.
בשעת אמירת הקדיש, יש לכרוע חמש כריעות, ואלו הן: בשעה שאומר "יתגדל", וכשאומר "יהא שמיה רבא", וכשאומר "יתברך", וכשאומר "בריך הוא", וכשאומר "ואמרו אמן" 

(כלומר, באמירת: דאמירן בעלמא "ואמרו אמן").

Reciting Kaddish

Question: What is the significance of reciting Kaddish for a deceased individual?

Answer: When an individual departs from this world, his surviving children must make a concerted effort to pray with a Minyan three times a day in order to be able to recite Kaddish for their father or mother. Similarly, if one, G-d-forbid, loses a son, daughter, brother, or sister, one should recite Kaddish to elevate their soul.

If one passes away childless, it is proper to hire a Torah scholar on his behalf so that he may recite Kaddish for the elevation of the deceased individual’s soul. This means that a deal should be made with the Torah scholar that for a certain fee, the Torah scholar agrees to recite Kaddish during every prayer service, as if he were the child of the deceased. This serves as an elevation of the deceased’s soul, for the Torah scholar is reciting Kaddish on his behalf and a Torah scholar is being supported in his merit.

Our Sages recount in the Midrash: Once, Rabbi Akiva saw a naked man, who was blackened like charcoal, carrying a load of thorns on his head and running as fast as a horse. Rabbi Akiva commanded him to halt and asked him, “Why do you work so hard? If you are a salve and your master you to this, I shall free you; if you are poor, I shall make you rich.” The man replied, “Please, do not delay me, lest those in charge of me become angered.” Rabbi Akiva told him, “Tell me about yourself.” The man replied, “I am already deceased and every day they command me to chop wood after which they burn me with it.” Rabbi Akiva inquired, “My son, what was your work in your previous world?” The man replied, “I was a very important tax-collector. I would favor the rich, kill the poor, and transgress many other severe prohibitions.” Rabbi Akiva asked him, “Did you ever hear from those who are in charge of you if there is a way you can rectify your wrongdoings?” The man replied, “Please, do not delay me, lest the masters of punishment become angry at me, for I have no rectification. However, I have heard from them something that can never be, that were this poor man to have a son who would stand among the congregation and exclaim ‘Barechu Et Hashem Ha’Mevorach’ and the congregation would reply ‘Baruch Hashem Ha’Mevorach Le’Olam Va’ed’ or were he to recite Kaddish and the congregation would answer ‘Yehe Shemeh Rabba Mevarach,’ he would immediately be released from his punishment. However, I have not left a son in the world, for I left my wife when she was pregnant and who knows if she gave birth to a boy; who will teach him Torah, for I have no one who likes me in the world?” Rabbi Akiva asked him, “What is your name?” He replied, “Akiva.” Rabbi Akiva continued, “What is your wife’s name?” He replied, “Shoshniva.” Rabbi Akiva asked, “What is the name of your town?” He replied, “Lodkia.” Rabbi Akiva became very distressed about this man’s plight and he accepted upon himself to find out if this man had had a boy so that he may teach him Torah and stand him up before the congregation. He went to search for him. When he arrived at that place, he inquired about the man. They told him, “May the bones of that wicked person be ground to dust.” Rabbi Akiva asked about his wife and they told him, “May her memory be obliterated from the world.” Rabbi Akiva inquired about the child and was told, “The boy is uncircumcised. They did not even involve themselves in the Mitzvah of Berit Milah.” Immediately, Rabbi Akiva took the boy circumcised him, sat him before him, and taught him Torah. The boy was unreceptive to Torah until Rabbi Akiva fasted forty fasts for him. A Heavenly voice rang out and said, “Rabbi Akiva, go and teach him.” He went and taught him Torah, Keri’at Shema, the Amida prayer, and Birkat Hamazon. He stood him before the congregation and the child recited, “Barechu Et Hashem Ha’Mevorach” and the congregation replied, “Baruch Hashem Ha’Mevorach Le’Olam Va’ed.” The child recited Kaddish and the congregation answered “Yehe Shemeh Rabba.” Rabbi Akiva then taught him Mishnah, Talmud, Halacha, and Aggadah until he eventually became very learned and became Rabbi Nachum Ha’Pakuli (whom many great Torah scholars emerged from). At this time, the deceased man was released from his punishment. He came to Rabbi Akiva in a dream and told him, “May it be Hashem’s will that your soul rest in Gan Eden just as you have let me rest by freeing me from the judgment of Gehinnom. When my son entered the synagogue, they nullified my harsh decree. When he entered the Bet HaMidrash, they nullified all decrees against me. When my son became learned and received the title “Rabbi,” they placed my chair among the righteous and pious in Gan Eden and they adorned me with several crowns. All of this is in your merit.” Immediately, Rabbi Akiva exclaimed, “Hashem, your name is everlasting; Hashem, your memory is for all generations.”

When reciting Kaddish, one should bow at five intervals: When reciting “Yitgadal,” when reciting “Yehe Shemeh Rabba,” when reciting “Yitbarach,” when reciting “Berich Hu,” and finally when reciting “Ve’Imru Amen” (i.e. from the phrase “Da’amiran Be’Alma Ve’Imru Amen”).

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best