Newsletter Ki Tese

image.jpeg 
image.png
image.png

EVERY MORNING

@ 7 am

MONDAY – FRIDAY 

6 am

***

AMUD YOMI
Amud Yomi Flyer_Makos_1.jpg
****

לוח זמני תפלה לקיץ תש"פ

Summer Timetable 5780 – 2020

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ"ש(

סוף זמן קראת שמע

זמן שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema
to be read before

Candles
to be
lit by

 

Earliest
Candle lighting

Minha
& Kabbalat Shabbat
*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

8:57

8:50

9:41

7:52

7:12

6:41

6:45

28/29 Aug

כי תצא

For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat. (Unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles should be lit by that time, in all cases.  

*****

Q & A on Parashat Ki Tese

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated
 1. Why must a captured woman mourn her family for a month in her captor's house?
  21:13 – So her captor will find her unattractive.
 2. What fraction of the inheritance does a first-born receive if he has a) one brother? b) two brothers?
  21:17 – a) 2/3 b) 1/2
 3. What will become of a ben sorer u'moreh if his parents don't bring him to court?
  21:22 – He will eventually rob and kill to support his physical indulgences.
 4. Why is it a degradation to G-d to hang a criminal's body on the gallows overnight?
  21:23 – Because humans are made in G-d's image; and because the Jewish People are G-d's children.
 5. What do you do if you find a lost object that costs money to maintain?
  22:2 – Sell it and save the money for the owner.
 6. Why does the Torah forbid wearing the clothing of the opposite gender?
  22:5 – It leads to immorality.
 7. Why does the Torah link the mitzvah of sending away the mother-bird with the mitzvah of making a railing on the roof of your house?
  22:8 – To teach that one mitzvah leads to another, and to prosperity.
 8. When is it permitted to wear wool and linen?
  22:12 – Wool tzitzit on a linen garment.
 9. What three things happen to a man who falsely slanders his bride?
  22:18 – He receives lashes, pays a fine of 100 silver selah, and may never divorce her against her will.
 10. Although the Egyptians enslaved the Jewish People, the Torah allows marriage with their third-generation converts. Why?
  23:8 – Because they hosted Yaakov and his family during the famine.
 11. Why is causing someone to sin worse than killing him?
  23:9 – Murder takes away life in this world, while causing someone to sin takes away his life in the World to Come.
 12. If one charges interest to his fellow Jew, how many commandments has he transgressed?
  23:21 – Three; two negative commandments and a positive commandment.
 13. What is the groom's special obligation to his bride during their first year together?
  24:5 – To gladden her.
 14. When is a groom required to fight in a non-obligatory war?
  24:5 – When he remarries his ex-wife.
 15. What type of object may one not take as collateral?
  24:6 – Utensils used to prepare food.

image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l  

מהלכות ומנהגי הסליחות

שנינו
בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה
בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר
את הלוחות, ועשה (שהה) ארבעים יום במחנה, עד ששרף את העגל וכתתו
(וטחן אותו) כעפר הארץ,
והרג את כל (מי) אשר נשק לעגל, והכרית עבודת העגל מישראל, והתקין כל שבט במקומו.
ובראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה
, עלה אלי ההרה, שסלח הקדוש ברוך הוא לישראל. והעבירו
שופר בכל המחנה, להודיע שמשה עולה להר, שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה. עד כאן.
ומבואר אם כן שביום ראש חודש אלול החל הקדוש ברוך הוא לסלוח לעם ישראל. וכך הדבר
לעולם, שהימים הללו מסוגלים ביותר לסליחה וכפרה ולחזרה בתשובה
.

מנהג הסליחות
מכיון
שביום ראש חודש אלול, אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיעלה לקבל לוחות שניות
, שסלח לעדת ישראל, נהגו
הספרדים ובני עדות המזרח, להשכים לבית הכנסת בכל יום לומר סליחות ותחנונים, מיום
ראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, שבו ירד משה רבינו מן ההר והביא לוחות שניות.
ובליל ראש חודש עצמו אין לומר סליחות. על כן בשנה זו, (תשע"ג), שחל ראש חודש
אלול בימים שלישי ורביעי, יחלו באמירת הסליחות רק מליל יום חמישי, אחר חצות.
ומימים ימימה היו נוהגים כולם, לקום באשמורת הבוקר ממש לשם אמירת הסליחות, והיו
עולים ומתעלים בימי חודש אלול
, ומתעוררים
לשוב בתשובה שלימה על כל מעשיהם, עד לימי ראש השנה ויום הכפורים
, שאז היו מגיעים כולם
למעלה רוחנית גדולה, וממש נרגשת היתה באויר האוירה המיוחדת של קדושת הימים הללו,
מתוך תפילה ותשובה. ואף הילדים בני החינוך היו מתאספים יחד עם אבותיהם לבתי הכנסת
בכל בוקר באשמורת, וכך יראת שמים מיוחדת היתה נסוכה על פני הבריות. ועתה בעונות
הרבים, רק בדור האחרון ממש
, הולך
ונחלש תוקפו של המנהג הנפלא הלז, ועל כל אחד ואחד לעורר את עצמו ואת בני ביתו
להתחזק בימי חודש אלול בתשובה ובתפילה
.


עדות
האשכנזים לא נהגו לומר סליחות מראש חודש אלול, אבל נהגו לתקוע בשופר בכל יום מימים
אלו (מיום א' אלול, כלומר, מחר יום רביעי), אחר תפילת שחרית, כדי להזהיר את ישראל
שיעשו תשובה, שנאמר (עמוס ג.) "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו". גם
נהגו כן כדי לערבב את השטן, ויש מקומות שתוקעים גם כן בתפילת ערבית
.

ומנהג
האשכנזים להתחיל לומר סליחות מליל ראשון (מוצאי שבת) שלפני ראש השנה, ואם חל ראש
השנה ביום שני או ביום שלישי, מתחילים לומר סליחות מליל יום ראשון שבוע שלפניו.
ולכן בשנה זו (התשע"ג), שיחול יום ראש השנה ביום חמישי, יחלו האשכנזים באמירת
הסליחות החל מליל יום ראשון כ"ו באלול, שהוא מוצאי שבת פרשת "נצבים וילך
."

Laws and Customs of Selichot

The Source for the
Significance of the Month of Elul

It is taught in Pirkei De'Rabbi Eliezer: "For forty days on Mount Sinai,
Moshe Rabbeinu would read the written Torah during the day and study the oral
Torah during the night. At the end of forty days, he took the Tablets and
descended to the camp. On the Seventeenth of Tammuz he broke the Tablets and
stayed in the camp for forty days until he burnt the Golden Calf and ground it
as fine as the dust of the earth, killed anyone who had kissed the Golden Calf,
uprooted the service of the Golden Calf from Israel, and established every
tribe in its proper place. On Rosh Chodesh Elul, Hashem told Moshe, 'Ascend to
Me from the mountain,' for Hashem had indeed forgiven the Jewish nation. They
sounded a Shofar through the entire camp to notify all that Moshe had ascended
the mountain in order that they not stray after idolatry once again." We
see that on the day of Rosh Chodesh Elul, Hashem began forgiving the Jewish
people. It was therefore established that these days would forever be days
especially auspicious for forgiveness, atonement, and repentance.


The Custom of Selichot

Since on that day Hashem told Moshe to ascend in order to receive the second
pair of Tablets, for He had forgiven the Jewish nation, Sephardic and Middle
Eastern Jews customarily arise early in the morning and make their way to the
synagogue to recite Selichot (literally, "Forgiveness") and
supplications beginning from Rosh Chodesh Elul until Yom Kippur, which was the day
Moshe descended the mountain and brought us the second pair of Tablets.
Selichot are not recited on the night of Rosh Chodesh itself. Thus, this year,
5773, when Rosh Chodesh Elul falls out on Tuesday and Wednesday, Selichot are
recited beginning from Thursday, which really begins from the halachic midnight of Wednesday night.
For many generations, people would wake up at the early hours of the morning in
order to recite Selichot and they would reach lofty levels during the month of
Elul while rousing themselves to repent completely for all of their deeds until
the days of Rosh Hashanah and Yom Kippur when everyone would reach truly lofty
spiritual levels through prayer and repentance. Even children of several years
old would gather together in the synagogues with their fathers early every
morning and the spiritual atmosphere of the Days of Awe would rest on everyone.
Unfortunately, nowadays, only in the past generation or so has this wonderful
custom become weak; it is incumbent on everyone to encourage himself and his
household to strengthen themselves in prayer and repentance during the month of
Elul.

Ashkenazi communities
customarily do not recite Selichot beginning from Rosh Chodesh Elul; however,
they do customarily blow the Shofar every day during this period after
Shacharit services in order to advise the Jewish nation to repent as the verse
(Amos, Chapter 3) states: "Shall a Shofar be sounded in a city and its
people will not tremble?" Another reason for this custom is to confuse the
Satan. Some places sound the Shofar during Arvit services as well.

The Ashkenazi custom is to
begin reciting Selichot from the Sunday (or Motza'ei Shabbat) before Rosh
Hashanah. If Rosh Hashanah falls out on Monday or Tuesday, they customarily
begin reciting Selichot from the Sunday of the previous week. Thus, this year,
5773, when Rosh Hashanah falls out, G-d-willing, on Thursday, Ashkenazim will
begin reciting Selichot from the
halachic midnight of the 26th
of Elul, Motza'ei Shabbat Parashat Nitzavim-Vayelech.

 

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best