Newsletter Parashat Tazria – Rosh Chodesh – Shabbat HaChodesh

image.jpeg  

image.png

Have a look at our website www.moorlane.info 
******
This Shabbat is 
1) Shabbat Tazria
2) Rosh Chodesh Nisan
3) Shabbat HaChodesh

Remember

יעלה ויבא

HALF הלל

מוסף של שבת ראש חודש


Sefer Yalkut Yosef

IMG-0197.jpg

 3 Sefarim

(1) Parashat Tazria (6 Aliyot)

2) Rosh Chodesh (7th Aliya) followed by Kadish

3) Hachodesh (Maftir) followed by Kadish


The Haftara read will be 

(1) Hachodesh

(2) 1st & last Passuk of the haftara of Rosh Chodesh

********
image.png
Mazal Tov
to 
Michael & Dalia Warwick
on celebrating the 
Berit Mila of their son 
Binyamin
Sheyizke Latorah LaChupa Ulemaasim Tovim

Mazal Tov to Grandparents & family
*****
image.png
image.png
Form attached to this email
****
image.png
Please pray for the 
refua shelema of 
Sulcha bat Mazal
**************
Please support our minyanim whenever possible
Updates will appear on the WhatsApp group image.png
If anyone needs any help getting to or from the minyanim 
please contact one of the members of the Mahamad
***********

לוח זמני תפלה לחורף תשפ״ב

Winter Timetable 5782 – 2021/22

מוצאי שבת

ערבית

)מוצש(

סוף זמן קריאת שמע

זמן שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema before

Latest

Candle lighting

 

Earliest Candle lighting

Minha and Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

8:37

8:37

9:56

7:29

6:54

6:23

6:35

1/2 Apr

תזריע (ר''ח) (החודש)

מנחה on שבת Day

 throughout the summer weeks

will be at 6 pm

**********************

image.png
Would you like to do some Keriat Hatorah – Torah reading?
Committed to doing a reading and finding it hard?
Need to cancel or make a change?
Want to be added to the Keriat HaTorah roster?
Please contact Yehoshua Jacobs
**************
Q & A Parashat Tazria

Tazria

 1. When does a woman who has
  given birth to a son go to the mikveh?
  12:2 – At the end of seven days.
 2. After a woman gives birth, she
  is required to offer two types of offerings. Which are they?
  12:6 – An olah and a chatat.
 3. What animal does the woman
  offer as a chatat?
  12:6 – A tor (turtle dove) or a ben yona (young pigeon).
 4. Which of these offerings makes
  her tahor (ritual purity)?
  12:7 – The chatat.
 5. Which of the sacrifices does
  the woman offer first, the olah or the chatat?
  12:8 – The chatat.
 6. Who determines whether a
  person is a metzora tamei (person with ritually impure tzara'at)
  or is tahor?
  13:2 – A kohen.
 7. If the kohen sees that
  the tzara'at has spread after one week, how does he rule?
  13:5 – The person is tamei.
 8. What disqualifies a kohen
  from being able to give a ruling in a case of tzara'at?
  13:12 – Poor vision.
 9. Why is the appearance of tzara'at
  on the tip of one of the 24 “limbs” that project from the body
  usually unable to be examined?
  13:14 – The tzara'at as a whole must be seen at one time. Since
  these parts are angular, they cannot be seen at one time.
 10. On which days is a kohen
  not permitted to give a ruling on tzara'at?
  13:14 – During the festivals; and ruling on a groom during the seven
  days of feasting after the marriage.
 11. In areas of the body where
  collections of hair grow (e.g., the head or beard), what color hair is
  indicative of ritual impurity?
  13:29 – Golden.
 12. In areas of the body where
  collections of hair grow, what color hair is indicative of purity?
  13:37 – Any color other than golden.
 13. If the kohen
  intentionally or unintentionally pronounces a tamei person “tahor,
  what is that person's status?
  13:37 – He remains tamei.
 14. What signs of mourning must a metzora
  display?
  13:45 – He must tear his garments, let his hair grow wild, and cover
  his lips with his garment.
 15. Why must a metzora call
  out, “Tamei! Tamei! “?
  13:45 – So people will know to keep away from him.
 16. Where must a metzora dwell?
  13:46 – Outside the camp in isolation.
 17. Why is a metzora
  commanded to dwell in isolation?
  13:46 – Since tzara'at is a punishment for lashon hara
  (evil speech), which creates a rift between people, the Torah punishes
  measure for measure by placing a division between him and others.
 18. What sign denotes tzara'at
  in a garment?
  13:49 – A dark green or dark red discoloration.
 19. What must be done to a garment
  that has tzara'at?
  13:52 – It must be burned
 20. If after washing a garment the
  signs of tzara'at disappear entirely, how is the garment purified?
  13:58 – Through immersion in a mikveh.
******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

האם יש לברך ברכת שהכל על גומי
לעיסה (מסטיק
)?

שאלה: האם יש לברך ברכת שהכל על גומי לעיסה (מסטיק)?

תשובה: הנה דנו אחרוני זמנינו
האם יש לברך על גומי לעיסה (מסטיק) ברכת שהכל נהיה בדברו. שהרי בשעה שאוכל אדם מן
הגומי לעיסה, אין הוא בולע את גוף המסטיק
, וגם בגוף המסטיק אין טעם כלל, רק הוא טפל בעצמו, וכל
טעמו הוא מחמת מיעוט מיני מתיקה שמכניסים בו, ואם כן יש להסתפק אם ראוי לברך על
דבר כזה אם לאו
.

והרה”ג רבי משה לוי
ז”ל (ר”מ בישיבת כסא רחמים בבני ברק, שהיה שקדן עצום בתורה
, ונפטר בדמי ימיו לפני
מספר שנים), כתב בספרו ברכת ה', שאין לברך כלל על גומי לעיסה, ואף שמרגישים מתיקות
בתחילת לעיסת הגומי לעיסה, מכל מקום אין בטעימה זו חשיבות של אכילה ושתיה, ועל כן
אין לברך עליו
.

והביא ראיה לדבריו, ממה שכתב
המגן אברהם (סי' תקסז) לגבי דין תענית, כגון יום עשירי בטבת, שאסור לאכול בו שום
דבר, ומכל מקום מותר לשרוי בתענית לטעום מן התבשיל ולפלוט ממנו, אף על פי שמתכוין
להנאה. כלומר, מותר (לפי דעת המגן אברהם) לאדם שהוא בתענית לטעום איזה דבר מאכל,
אבל לא לבלעו, אף על פי שבודאי הוא מתכוין להנאתו, שהוא מרגיש מעט מטעם המאכל בשעה
שנכנס לפיו, וגם אי אפשר שלא נכנס מעט שבמעט מגופו של התבשיל לתוך גופו של האוכל
ממנו, מכל מקום הואיל ואין זו דרך אכילה, מותר לעשות כן בתענית, ואין זה נחשב כמי
שאכל בתענית
.

ומכאן כתב בספר ברכת ה' להוכיח
שאין לברך על גומי לעיסה, שהרי בלי ספק שווה דין זה של טעימת התבשיל ללא בליעתו,
לדין טעימת גומי לעיסה, ואם מותר לטעום כך מן התבשיל בתענית, כמו כן אין לברך על
טעימה כזו, ואם כן גם על גומי לעיסה אין לברך. (וכדברי המגן אברהם כתבו ההגהות
מימוני, ואף אם אין הלכה כדבריהם לענין תענית, מכל מקום לענין ברכות היה לנו לחוש
לדבריהם מטעם ספק ברכות להקל
).

אולם מרן פוסק הדור רבינו
עובדיה יוסף שליט”א, כתב שמדברי המגן אברהם אין ראיה כלל, שכן המגן אברהם
עצמו כתב לענין תענית, שטעם הדבר שמותר לטעום כך מן התבשיל, הוא משום שלא היתה
בכוונת האדם המתענה לקבל עליו תענית בחומרה כזו שלא יטעם טעימה שכזו מן התבשיל,
והואיל ואין זו דרך אכילה, אלא דרך טעימה
, אין טעימה זו סותרת לתענית שנמצא בה. אולם לענין הנאה
מן התבשיל, בודאי שזה הטועם ממנו נהנה ממנו, ואם כן גם לשיטת המגן אברהם שיהיה
מותר לטעום כך מן התבשיל בתענית, מכל מקום יהיה חייב לברך עליו, הואיל ואסור
“להנות” מן העולם הזה בלא ברכה. ודין ברכה אינו תלוי כלל באכילה או
טעימה, אלא תלוי הוא בהנאת החיך, והואיל וזה הטועם גומי לעיסה ומרגיש בו מתיקות
נהנה ממנו
, הרי
פשוט שחייב גם בברכה עליו
.

לכן העיקר להלכה, שהלועס גומי לעיסה, חייב
לברך עליו ברכת שהכל נהיה בדברו, שאסור להנות מהעולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה
מהעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל בקדשים, וזה הלועס ממנו, נהנה מטעמו, ועל כן חייב
לברך קודם שילעס אותו, וכן היא הסכמת גדולי הדור. ואסור ללועס לדבר עד שיטעם טעם
הגומי לעיסה, ויבלע מטעמו מעט
, שאז
נחשב הדבר כאילו התחיל כבר באכילה שמותר לו לדבר
.

Question: Should one recite the Shehakol blessing on
chewing gum?

Answer: The Poskim of our generation
discuss whether or not the Shehakol blessing should be recited on chewing gum,
for when one chews gum, one does not swallow any of the actual gum in addition
to the fact that the actual gum has no flavor of its own and the flavor is a
result of various flavoring agents added to the gum. If so, it is doubtful of
one should recite a blessing on such a thing or not.

Hagaon Harav Moshe Levi zt”l (one of the rabbinical mentors in Yeshivat Kisse
Rachamim in Bnei Brak who was a tremendously diligent Torah scholar and passed
away at a very young age several years ago) writes in his Sefer Birkat Hashem
that one should not recite any blessing on chewing gum. Although one does taste
some flavor when one begins chewing the gum, nevertheless, this taste is
considered neither eating nor drinking and one should thus recite no blessing.

He proceeds to support his opinion based on the words of the Magen Avraham
(Chapter 567) regarding a public fast day, such as the Tenth of Tevet, during
which one may not eat anything, yet one may, in fact, taste a food and then
spit it out although one intends to enjoy it. This means that (according to the
Magen Avraham) an individual who is fasting may taste a food but not swallow it
although he certainly intends to enjoy it, for he tastes some of the foods
taste when he places it in his mouth and it is impossible that not even a tiny
amount of this food enters the body of the one who has placed it in his mouth;
even so, since this is not the normal way of eating, one may do so on a fast
day and this is not considered eating on a fast day.

The Sefer Birkat Hashem proves from here that one does not recite any blessing
on chewing gum, for the law of tasting a food but not swallowing it is
certainly equal to the law of chewing gum and if it permissible to taste food
in the above manner on a fast day, one should likewise not recite a blessing on
chewing gum. (The Hagahot Maimoni rules in accordance with the Magen Avraham’s
opinion; although the Halacha does not follow this opinion with regards to a
fast day, nevertheless, we must be concerned with their opinion with regards to
blessing based on the rule, “When in doubt regarding a blessing, do not
bless.”)

Nevertheless, Maran Harav Ovadia Yosef Shlit”a writes that the Magen Avraham’s
opinion is not a proof, for the Magen Avraham himself writes regarding a public
fast day that the reason why it is permissible to taste a food is because the
individual fasting never had in mind to accept upon himself the fast under such
stringent terms such that he will be unable to even taste a food in the
aforementioned manner. Thus, since this is not the usual way of eating and is
only considered tasting, this does not break the fast one must endure.
Nevertheless, regarding the enjoyment one has from the food, the individual
tasting certainly enjoys the food. Therefore, even according to the Magen
Avraham’s opinion that one would be permitted to taste a food on a fast day, he
would nonetheless be required to recite a blessing on this food since it is
forbidden to derive “enjoyment” from this world without first reciting a
blessing. The laws of blessings are not contingent on eating or tasting;
rather, they are contingent on the enjoyment of one’s palate. Thus, since one chewing
gum tastes some sweetness or other pleasant flavors and enjoys it, one must
indeed recite a blessing on chewing gum.

Therefore, halachically speaking, one must recite the “Shehakol Nihya
Bidvaro” blessing before chewing gum, for one may not benefit from this world
without first reciting a blessing. Anyone who derives enjoyment from this world
without reciting a blessing is tantamount to using consecrated items for a
mundane purpose. Thus, one who chews gum derives enjoyment from its flavor and
one must therefore recite a blessing before beginning to chew. This is indeed
the consensus of the luminaries of our generation. The individual chewing may
not speak until he tastes some of the gum’s flavor and swallows this flavor, in
which case it will be considered as though he has begun eating at which point
it becomes permissible to speak.

 

Newsletter Shabbat Parashat Shemini – Shabbat Para

image.jpeg  

image.png

Have a look at our website www.moorlane.info 
**********
image.png
Kiddush Invitation
The Kahal is invited to a kiddush 
This Shabbat Parashat Shemini – Shabbat Para
at Stenecourt 
 to celebrate Jack Hodari’s Shabbat Chattan 
& to celebrate his wedding to 
Joelli Belilo
Kiddush will begin at 12 pm 
after Shabbat morning service at Moor Lane
Moorlanenews
would like to use this opportunity
to wish 
Jack & Joelli
a big מזל טוב
on celebrating their חתונה
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל

Big מזל טוב
to very dear & important pillars, 
members & friends of our Kehilla
Emanuella Hodari
Antony & Loretta Hodari
Gabriel & Simha Belilo
May they share many future 
semachot & nachat 
from all their children
with
בריאות, ברכה, מזל והצלחה
 & 
 Mazal Tov to
families 
Hodari, Jacobs, Belilo & Serfaty
*******
This Motzae Shabbat 
we change the clocks 
to one hour FORWARD
image.png
******
image.png
Please pray for the 
refua shelema of 
Sulcha bat Mazal
**************
Please support our minyanim whenever possible
Updates will appear on the WhatsApp group image.png
If anyone needs any help getting to or from the minyanim 
please contact one of the members of the Mahamad
****

This Shabbat 

is

Shabbat Parah

by Rabbi Eli Mansour


Shabbat Parah- The Shabbat After Purim

On the Shabbat immediately following Purim, we take a second Torah scroll from the ark and read from it the section known as “Parashat Para.” Parashat Para, which tells of the laws of the Para Aduma (the red heifer, whose ashes were used to sprinkle on those who had become ritually impure), is the opening section of Parashat Chukat, until the words, “Ve'ha'nefesh Ha'noga'at Titma Ad Ha'arev” (Bamidbar 19:1-22).

Tosefot in Masechet Berachot (13) write that the annual reading of Parashat Para constitutes a Torah obligation; this is mentioned by other Rishonim (Medieval Talmudists), as well, including the Rashba (Spain, 1235-1310), the Ritva (Spain, 1250-1330) and Terumat Ha'deshen (Rabbi Yisrael Isserlin, Germany-Austria, 1390-1460). The Shulchan Aruch indeed records this position.

Later writers have raised the question of where the Torah introduces such an obligation. If, indeed, this reading is required according to Torah law, this requirement must have a clear Biblical source. The work “Yalkut Ha'gershuni” suggests that this reading is obligated by force of the Torah's admonition to recall the unfortunate incident of the sin of the golden calf (Devarim 9:7). As this incident marks a very sad moment in our nation's history, we prefer not to read the actual narrative of the golden calf, and we instead read about the Para Aduma, which serves to atone for the sin of the golden calf. Indeed, the Sages describe the cow used for this ritual as the mother that comes to clean the mess made by her daughter, the calf. Thus, the reading of the Para Aduma section fulfills the Torah obligation to recall the incident of the golden calf.

Others, however, have questioned this explanation. If this is the obligation we seek to fulfill, we can just as easily do so on the Shabbat when we read Parashat Ki Tisa, which contains the narrative of the golden calf. On this Shabbat we could instruct the congregation to have in mind while listening to this reading to fulfill the Torah obligation of remembering the incident of the golden calf. Rather than instituting a special reading, we could fulfill this requirement through the standard, scheduled reading of Parashat Ki Tisa. Furthermore, when all is said and done, the Sages speak of the Para Aduma ritual as a Chok – a Mitzva whose underlying rationale eludes human comprehension. It is therefore difficult to claim that this Mitzva serves solely as atonement for the sin of the golden calf.

The Aruch Ha'shulchan (Rabbi Yechiel Epstein of Nevardok, Bielorussia 1829-1888) suggests a different Biblical source of the obligation to read Parashat Para. The Torah instructs in this section, “Ve'hayeta Lachem Le'chukat Olam” – that this law “shall be for you an eternal statute.” The Torah here requires that we observe this law “eternally,” despite the fact that this Mitzva of purifying oneself with the ashes of Para Aduma applies only when the Temple stands. The Aruch Ha'shulchan therefore suggests that the Torah here refers to an obligation to verbally recall this process by reading the relevant section in the Torah, even when practically the ritual cannot be performed.

In any event, other scholars claimed that the reading of Parashat Para originates from Chazal (the Sages), and is not required by Torah law. Some even claim that Tosefot did not, in fact, cast this requirement as a Torah obligation. This theory contends that Tosefot had written the abbreviation “Peh-Peh,” referring to “Parashat Purim,” the section read on Purim telling of the battle with Amalek, with which one can fulfill the Torah obligation to recall Amalek's hostility. Later editors mistakenly understood the abbreviation as referring to “Parashat Para,” and therefore reached the erroneous conclusion that Tosefot viewed this reading as a Torah obligation. However, this theory is difficult to accept in light of the fact that numerous other Rishonim, as mentioned above, side with Tosefot on this matter. It is hard to imagine that they were all misled by a printing error.

Are women included in the obligation of Parashat Para?

Presumably, this would depend on the two sources mentioned above. According to the “Yalkut Ha'gershuni,” as we have seen, we read Parashat Para to recall the incident of the golden calf. If so, then women, who did not take part in the worship of the golden calf, should be excluded from this obligation. According to the Aruch Ha'shulchan, however, who explained that this reading fulfills the obligation of eternally remembering the Para Aduma purification ritual, it should apply equally to women, who are likewise required to undergo purification through the process of the Para Aduma.

Therefore, women should endeavor to come to the synagogue to hear the reading of Parashat Para. If this presents a problem given their domestic responsibilities, they may remain at home.

It should also be noted that the highest-quality Torah scroll available should be used for this reading, since according to many it constitutes a Torah obligation.

Summary: There is a difference of opinion as to whether the reading of Parashat Para on the Shabbat following Purim constitutes a Torah obligation, or was ordained by the Rabbis. Women should make an effort to come to the synagogue for this reading unless it poses considerable difficulty, and the highest-quality Torah scroll should be used for this reading.

*******

לוח זמני תפלה לחורף תשפ״ב

Winter Timetable 5782 – 2021/22

מוצאי שבת

ערבית
)
מוצש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

7:23

7:23

6:32

5:55

9:06

6:16

6:16

25/26 Mar

שמיני
(פרה) (ש”מ)

********

image.png
image.png
after Mincha (5:55 pm) in the hall
**************
image.png
Would you like to do some Keriat Hatorah – Torah reading?
Committed to doing a reading and finding it hard?
Need to cancel or make a change?
Want to be added to the Keriat HaTorah roster?
Please contact Yehoshua Jacobs
**************
Q & A Parashat Shemini
 1. What date was “yom hashemini”?
  9:1 – First of Nissan.
 2. Which of Aharon's korbanot atoned for the Golden Calf?
  9:2 – The calf offered as a korban chatat.
 3. What korbanot did Aharon offer for the Jewish People?
  9:3,4 – A he-goat as a chatat, a calf and a lamb for an olah, an ox and a ram for shelamim, and a mincha.
 4. What was unique about the chatat offered during the induction of the Mishkan?
  9:11 – It's the only example of a chatat offered on the courtyard mizbe'ach that was burned.
 5. When did Aharon bless the people with the birkat kohanim?
  9:22 – When he finished offering the korbanot, before descending from the mizbe'ach.
 6. Why did Moshe go into the Ohel Mo'ed with Aharon?
  9:23 – For one of two reasons: Either to teach Aharon about the service of the incense, or to pray for the Shechina to dwell with Israel.
 7. Why did Nadav and Avihu die?
  10:2 – Rashi offers two reasons: Either because they gave a halachic ruling in Moshe's presence, or because they entered the Mishkan after drinking intoxicating wine.
 8. Aharon quietly accepted his sons' death. What reward did he receive for this?
  10:3 – A portion of the Torah was given solely through Aharon.
 9. What prohibitions apply to a person who is intoxicated?
  10:9-11 – He may not give a halachic ruling. Also, a kohen is forbidden to enter the Ohel Mo'ed, approach the mizbe'ach, or perform the avoda.
 10. Name the three chatat goat offerings that were sacrificed on the day of the inauguration of the Mishkan.
  10:16 – The goat offerings of the inauguration ceremony, of Rosh Chodesh, and of Nachshon ben Aminadav.
 11. Which he-goat chatat did Aharon burn completely and why?
  10:16 – The Rosh Chodesh chatat: Either because it became tamei, or because the kohanim were forbidden to eat from it while in the state of aninut (mourning).
 12. Why did Moshe direct his harsh words at Aharon's sons?
  10:16 – Out of respect for Aharon, Moshe directed his anger at his sons and not directly at Aharon.
 13. Moshe was upset that Aharon and his sons did not eat the chatat. Why?
  10:17 – Because only when the kohanim eat the chatat are the sins of the owners atoned.
 14. Why did G-d choose Moshe, Aharon, Elazar and Itamar as His messengers to tell the Jewish People the laws of kashrut?
  11:2 – Because they accepted the deaths of Nadav and Avihu in silence.
 15. What are the signs of a kosher land animal?
  11:3 – An animal whose hooves are completely split and who chews its cud.
 16. How many non-kosher animals display only one sign of kashrut? What are they?
  11:4,5,6,7 – Four: Camel, shafan, hare, and pig.
 17. If a fish sheds its fins and scales when out of the water, is it kosher?
  11:12 – Yes.
 18. Why is a stork called chasida in Hebrew?
  11:19 – Because it acts with chesed (kindness) toward other storks.
 19. The chagav is a kosher insect. Why don't we eat it?
  11:21 – We have lost the tradition and are not able to identify the kosher chagav.
 20. What requirements must be met in order for water to maintain its status of purity?
  11:36 – It must be connected to the ground (i.e., a spring or a cistern).
******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

דין אורח לגבי ברכות הנהנין

בהלכה
הקודמת
ביארנו, שמי בירך על מאכל, כגון תפוח,
ואכל ממנו, ואחר כך הובא לפניו מאכל אחר, שברכתו שווה לברכת המאכל הראשון, כגון
תפוז, אינו חוזר לברך שוב על התפוז, מאחר ונפטר כבר בברכתו של התפוח
.

והוספנו,
שאם המאכל שהובא אחר כך, הוא חשוב יותר מן הראשון, ולמשל, כשבירך ואכל תפוח, הובא
לפניו אחר כך “תמר”, שהתמר הוא משבעת המינים, אז עליו לחזור ולברך
“בורא פרי העץ” על התמר, מאחר ופרי חשוב, אינו נפטר בברכת פרי פשוט. ורק
אם בשעה שבירך על התפוח, כיון בפירוש לאכול אחריו גם תמר, אינו חוזר ומברך
.

דין
אורח, לגבי מקרה שהובא מאכל חשוב

דין
זה, שהברכה הראשונה אינה פוטרת מאכל חשוב שיובא אחר כך, שייך רק לגבי סתם אדם, אבל
אדם שהוא אורח, והוא יושב ואוכל בבית חבירו, ובירך על התפוח
, והובא לפניו אחר
כך תמר, אינו חוזר לברך על התמר, משום שאורח, דעתו מראש היא על כל מה שיביאו לפניו
בעל הבית. ולכן הוא פוטר בברכתו הראשונה, את כל מיני הפירות שיובאו לפניו
.

דין
אורח לענין היסח הדעת

ועוד
יש חילוק בין סתם אדם לאורח, לגבי דין היסח הדעת הסעודה, וכגון, מי שישב לאכול,
ובסיום הסעודה בא לזמן, לפני ברכת המזון, ואמר “הב לן ונבריך”, ואחר כך
רוצה להמשיך לשתות. אינו יכול לשתות, אלא אם יברך תחילה על השתיה. אבל אורח, אינו
צריך לחזור ולברך, כיון שסומך על בעל הבית, שהוא הקובע מתי תסתיים הסעודה. ולא
נאריך עוד בפרטי דין זה. (שלחן ערוך סימן קעט
).

ועיקר
דין האורח, מפורש בשלחן ערוך (סימן קעט ס”ה) בזו הלשון: “הקרואים בבית
בעל הבית לאכול מיני פירות, ומביאין להם בזה אחר זה, אינם צריכים לברך אלא על
הראשון”. עד כאן
.

והרבה
טועים בדינים אלו, וחושבים שרק האורח אינו חוזר לברך על מאכלים שמוגשים לפניו, אבל
סתם אדם בביתו, חוזר ומברך
. ואינם יודעים, שגם סתם אדם אינו חוזר לברך
על כל מאכל ומאכל. והחילוק בין אורח לסתם אדם, הוא רק כפי שמבואר כאן
.

ולסיכום: אורח שמתארח אצל חבירו, ויושב שם לאכול, והוגשו
לפניו פירות ובירך עליהם ואכל
, ואחר כך הוגשו פירות אחרים, משובחים יותר,
אינו צריך לחזור ולברך עליהם
.

The Laws of a Guest
Regarding Blessings of Enjoyment

In
the
previous
Halachot
we have established that if one recites a blessing on and
eats a given food, such as an apple, and is then served another food which
shares the same blessing as the first, such as an orange, one does not recite
another blessing on the orange, for it has already been exempted by the
blessing on the apple.

We have pointed out though that if the second food brought before the
individual was more significant than the first, such as if one recites a
blessing on an apple and was later served a date (which is one of the Seven
Species), one must recite another “Boreh Peri Ha’etz” blessing on the date
since the blessing on an important fruit is not exempted by the blessing on an
ordinary fruit. Only if at the time one recited a blessing on the apple one had
in mind specifically to exempt the date one would eat later will one not repeat
the blessing.

The Law Regarding a Guest Who is Served a More Significant Food
The law that the original blessing cannot exempt a more significant food served
later only applies to a regular person; however, if one is a guest in another’s
home and recites a blessing on an apple and is later served a date, one should
not recite another blessing on the date, for the intention of a guest is always
to exempt whatever his host will serve him. He therefore exempts with his
original blessing whatever he is served later.

A Guest’s Law Regarding an Interruption
Another distinction between an ordinary person and a guest is regarding the law
of an interruption during a meal. For instance, if one eats a meal and the
begins the Zimun before Birkat Hamazon by reciting “Hav Lan Ve’Nivrich” (“Let us bless”) and then
one wishes to continue drinking, one may only drink if one recites a blessing
before drinking. On the other hand, a guest need not recite another blessing
before drinking since he relies on the host to decide when the meal is over.
(Shulchan Aruch Chapter 179)

The law of the guest is spelled out by Maran Ha’Shulchan Aruch (Chapter 179,
Section 5) as follows: “If one is invited by a host to eat fruit and is brought
several kinds, one after another, one need only recite a blessing on the first
kind.”

Many mistakenly think that only a guest does not recite another blessing on
foods brought before him later but an ordinary person in his own home must.
However, this is not the case, for even an ordinary person does not recite a
new blessing on every single food. The only difference between a guest and a
regular person is as we have written above.

Summary: If one is invited as a guest to eat in a friend’s home and is
served fruit which he recites a blessing on and eats and is then served more
significant fruits, one need not recite a blessing on them.

 

Virus-free. www.avg.com

Newsletter Purim – Parashat Tzav

image.jpeg  

image.png

Have a look at our website www.moorlane.info 
*********
image.png
************
image.png
image.png
******
p2 (1).png
**********
Attachments 
1) image.png
2) image.png
 3)image.png
4)image.png
image.png
  Abot Ubanim – Summer Season
image.pngimage.png
****
image.png
Please pray for the 
refua shelema of 
Sulcha bat Mazal
*****

The Custom of the “Commemoration of the Half-Shekel”- The Seventh of Adar

In the beginning of Parashat Ki-Tisa, which we read again not long ago for Parashat Shekalim, the Torah commands the Jewish nation to donate a Half-Shekel during the times when the Bet Hamikdash stood.

This Mitzvah was auspicious in that it protected the Jewish nation from all plague; indeed, the secrets of these Mitzvah are quite deep. When the Bet Hamikdash stood, the Bet Din would publicly announce the start of the Half-Shekel collection and they would call on the entire nation to donate immediately, beginning from Rosh Chodesh Adar, which is the time appropriate for this Mitzvah.

It is customary to donate money before Purim as “a commemoration of the Half-Shekel” which was donated by the entire Jewish nation when the Bet Hamikdash stood. This money is customarily collected on the eve of Purim before reading the Megillah, as our Sages tell us (Megilla 13b) that “it is revealed and known before the Creator of the world that Haman would, in the future, weigh Shekalim against the Jews, therefore, He preceded their Shekalim to his.” Nevertheless, one may donate this sum before this time, any time following Rosh Chodesh Adar.

Women should also participate in this commemorative donation, and it is preferable to donate on behalf of one’s children as well. Some even donate for their unborn babies as well.

Not Calling this Sum the “Half-Shekel”
The Poskim write that nowadays one should be careful not to call this sum of money “the Half-Shekel,” rather, “a commemoration of the Half-Shekel,” for if one would call it the former, there is concern that this money may be consecrated to the Bet Hamikdash and thus be prohibited to benefit from, thereby prohibiting its distribution to the poor.

This is mentioned openly in the Responsa of the Geonim that “calling Tzedakah money ‘the Half-Shekel’ is improper and this money becomes prohibited to benefit from.” Thus, it is proper to call this money just a “commemoration of the Half-Shekel” in order to avoid any doubt.

The Amount One Should Donate for the Commemoration of the Half-Shekel
What is the amount one should donate in commemoration of the Half-Shekel? The actual Half-Shekel coin amounted to the weight of nine grams of pure silver. However, if one’s financial situation does not allow one to donate this amount, donating any coin in commemoration of the Half-Shekel is sufficient.

The appropriate sum that one should donate in commemoration of the Half-Shekel this year (5782) is approximately $8 (USD) per person(For those residing in Israel, based on the recent USD to NIS conversion rate, the sum this year is approximately 25 NIS per person.)   £6.14

The way to calculate this sum is as follows: A troy ounce of silver consists of 31.1 grams. Thus, the price of one troy ounce of silver [recently approximately $25 USD] must be divided by 31.1 and then multiplied by nine in order to find the updated price of nine grams of silver, which is the value of actual Half-Shekel coin, as we have mentioned in past years. There is a disagreement among the Poskim whether the price per ounce of silver should be calculated including applicable sales tax. Halachically speaking, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l has instructed us that one may be lenient and calculate this sum excluding tax. However, if one acts stringently and donates a larger sum for charity, one shall surely be blessed from above.

The minimum amount of the donation for the commemoration of the Half-Shekel for small children is the value of a coin which is a half of the local currency. Example: In the United States this would be a half-dollar coin, hence, the donation would equal fifty cents. (In Israel, this would be the Half-Shekel [NIS] coin.)

Whom to Donate to
This money must be given as charity to the poor. Hagaon Harav Chaim Palagi writes in his Sefer Ruach Chaim (Chapter 694, Subsection 2) that this money should be given to needy Torah scholars who toil tirelessly in Torah. This is the most important charity of all. Whoever works to raise the glory of the Torah and those who study it shall merit seeing the raised glory of Israel. As our Sages tell us (Baba Batra 10b): “Through what merit will the glory of Israel be raised? Through ‘Ki Tisa’ (donating charity).’”

Three Coins
The Rama (Chapter 694) writes that it is proper to donate the sum in commemoration of the Half-Shekel in the form of three coins in commemoration of the fact that the verse states “the donation of Hashem” three times in the portion of the Torah corresponding to the Half-Shekel. This custom is quoted by Hagaon Harav Chaim Palagi as well as by Maran zt”l in his Chazon Ovadia-Purim (page 103).

Thus, in Israel, it is preferable to donate this sum in the form of two Ten-Shekel coins and one Five-Shekel coin. (In the United States, one cannot reach the sum of five dollars using three coins of the local currency and thus, bills are perfectly acceptable.)

****
image.png
*****
Please support our minyanim whenever possible
Updates will appear on the WhatsApp group image.png
If anyone needs any help getting to or from the minyanim 
please contact one of the members of the Mahamad
***

לוח זמני תפלה לחורף תשפ״ב

Winter Timetable 5782 – 2021/22

מוצאי שבת

ערבית
)
מוצש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

7:09

7:09

6:19

5:40

9:15

6:03

6:03

18/19 Mar

צו

********

image.png
image.png
after Mincha (5:40 pm) in the hall
**************
image.png
Would you like to do some Keriat Hatorah – Torah reading?
Committed to doing a reading and finding it hard?
Need to cancel or make a change?
Want to be added to the Keriat HaTorah roster?
Please contact Yehoshua Jacobs
**************
Q & A Parashat Tzav
 1. What separated the kohen's skin from the priestly garments?
  6:3 – Nothing.
 2. How often were the ashes removed from upon the mizbe'ach? How often were they removed from next to the mizbe'ach?
  6:4 –
  A) Every day.
  B) Whenever there was a lot.
 3. If someone extinguishes the fire on the mizbe'ach, how many Torah violations has he transgressed?
  6:6 – Two.
 4. The portion of a flour-offering offered on the mizbe'ach may not be chametz. But is the kohen's portion allowed to be chametz?
  6:10 – No.
 5. When a kohen is inaugurated, what offering must he bring?
  6:13 – A korban mincha — A tenth part of an ephah of flour.
 6. What three baking processes were used to prepare the korban of Aharon and his sons?
  6:14 – Boiling, baking in an oven and frying in a pan.
 7. What is the difference between a minchat kohen and a minchat Yisrael?
  6:15 – The minchat kohen is burnt completely. Only a handful of the minchat Yisrael is burnt, and the remainder is eaten by the kohanim.
 8. When is a kohen disqualified from eating from a chatat?
  6:19 – If he is tamei (spiritually impure) at the time of the sprinkling of the blood.
 9. What is the difference between a copper and earthenware vessel regarding removing absorbed tastes?
  6:21 – One can remove an absorbed taste from a copper vessel by scouring and rinsing, whereas such a taste can never be removed from an earthenware vessel.
 10. Can an animal dedicated as an asham be replaced with another animal?
  7:1 – No.
 11. How does an asham differ from all other korbanot?
  7:3 – It can only be brought from a ram or sheep.
 12. Unlike all other korbanot, what part of the ram or sheep may be placed on the mizbe'ach?
  7:3 – The tail.
 13. What three types of kohanim may not eat from the asham?
  7:7 – A t'vul yom (a tamei kohen who immersed in a mikveh yet awaits sunset to become tahor); a mechusar kipurim (a tamei person who has gone to the mikveh but has yet to bring his required offering); an oman (a mourner prior to the burial of the deceased).
 14. In which four instances is a korban todah brought?
  7:12 – Upon safe arrival from an ocean voyage; upon safe arrival from a desert journey; upon being freed from prison; upon recovering from illness.
 15. Until when may a todah be eaten according to the Torah? Until when according to Rabbinic decree?
  7:15 – a) Until morning b) Until midnight
 16. How does a korban become pigul?
  7:18 – The person slaughters the animal with the intention that it be eaten after the prescribed time.
 17. Who may eat from a shelamim?
  7:19 – Any uncontaminated person (not only the owner).
 18. What miracle happened at the entrance of the Ohel Moed?
  8:3 – The entire nation was able to fit in this very small area.
 19. Other than Yom Kippur, what other service requires that the kohen separate from his family?
  8:34 – The burning of the parah adumah (red heifer).
 20. What are the 5 categories of korbanot listed in this Parsha?
  Olah (6:2); mincha (6:7); chatat (6:18); asham (7:1); shelamim (7:11).
******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

מהלכות מקרא מגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת
המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר “אלהי,
אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי”. ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק
“למנצח על אילת השחר” ואמרו בגמרא (יומא כ”ט
.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו למדים
לענין המגילה שנכתבה על ידי אסתר המלכה יחד עם מרדכי היהודי, והם שתקנו לנו לקרותה
בימי הפורים
.

ומכל מקום מכיון שאין הכל
בקיאים בקריאת המגילה, וגם לא לכולם יש מגילה כשרה כתובה על גבי קלף, לכן אנו
נוהגים לצאת ידי חובת קריאת המגילה מדין “שומע כעונה”, כלומר, מי ששומע
קריאת מגילה ממי שקורא אותה מתוך מגילה כשרה, יוצא ידי חובת הקריאה כאילו הוא קרא
בעצמו. לכן קורא השליח ציבור מתוך מגילה כשרה, והוא מכוין להוציא את כלל הציבור
ידי חובת הקריאה, וגם הציבור כולו צריכים לכוין לצאת ידי חובה בקריאתו, והרי זה
כמו שהם קוראים בעצמם ממש
.

ואין חילוק בין האנשים לנשים
לענין חיוב שמיעת קריאת המגילה, כי אף הנשים חייבות בקריאה זו כדין הנשים, שאף הן
היו באותו נס ההצלה שבימי מרדכי ואסתר, ועוד שהנס נעשה על יד אשה, היא אסתר. ואף
על פי שבקצת מקומות נהגו שהנשים אינן שומעות מקרא מגילה אלא בלילה, אבל ביום לא
היו שומעות. אין לנהוג כן, ומצוה לבטל מנהג זה שאין לו כל יסוד בהלכה, ובודאי
הונהג על ידי עמי הארץ שבאותם המקומות. וישתקע הדבר ולא יאמר. (טבעת המלך
).

בעת קריאת המגילה אסור לדבר
בשום עניין עד לאחר הברכה שבסוף קריאת המגילה. ואם השומע את הקריאה עבר ודיבר
דברים אחרים בעוד שהקורא ממשיך בקריאתו, לא יצא ידי חובתו, ודינו כדין מי שלא שמע
חלק מקריאת המגילה וכפי שיבואר להלן
.

צריך לדקדק היטב בקריאת המגילה,
ובפרט יש להזהר בזה בזמן ששומעים את השליח ציבור קורא במגילה, שלא לאבד אף מילה
אחת מן הקריאה במגילה, משום שלדעת רבים מהפוסקים, (ומהם הרשב”א והר”ן
ועוד), אם חיסר תיבה (מילה) אחת מהמגילה לא יצא ידי חובתו
.

ומכל מקום אם קרה לאדם שמחמת
איזה רעש וכדומה לא שמע כמה מילים מקריאת המגילה
, יכול לקרות את אותן המילים מתוך המגילה שבידו, אפילו
אם היא אינה מגילה כשרה אלא מגילה מודפסת, ויזדרז בקריאתו וימשיך עד מקום שהשליח
ציבור קורא בו, ואז ישתוק וימשיך לשמוע הקריאה מפי השליח ציבור. (ויוצא בזה ידי
חובתו
, כל זמן
ששמע לפחות את רוב קריאת המגילה מפי השליח ציבור, ורק מיעוט המגילה קרא בעצמו מתוך
המגילה המודפסת אשר בידו
).

אסור לאכול קודם קריאת המגילה,
ולפיכך, נשים שאינן יכולות לבוא בזמן התפילה לבית הכנסת לשמוע קריאת המגילה,
וממתינות עד שיחזרו האנשים מבית הכנסת, ורק אחר כך הן שומעות קריאת המגילה, צריכות
להזהר ביום פורים בבוקר, שלא לאכול עד אשר תשמענה בעצמן את קריאת המגילה. ומכל
מקום מותר לשתות קפה או תה או לטעום פירות קודם קריאת המגילה. וכן מותר לאכול אף
עוגה או פת פחות משיעור כביצה (שהוא שיעור חמישים וששה גרמים
).

והמחמירים שלא לטעום כלום קודם
מקרא מגילה, תבוא עליהם הברכה

Some Laws Regarding Megillah Reading

Every person in the Jewish
nation is obligated to read the Megillah on the day of Purim. One must read it
during the night and consequently read it again the next day, as the verse
states, “My G-d, I call out to you during the day and you do not answer; during
the night I have no rest.” This verse is written in the chapter of Tehillim
(Psalms) called “Lamnatze’ach al Ayelet HaShachar” and the Gemara in Yoma (29a)
refers to Queen Esther as the “Ayelet HaShachar”. Therefore, we learn out laws
from this chapter regarding the Megillah which was co-authored by Mordechai the
Righteous and Queen Esther since they were the ones to institute the reading of
the Megillah on the day of Purim.

However, since not everyone is an expert in Megillah reading along with the
fact that not everyone owns a kosher Megillah written on parchment, we
customarily fulfill our obligation of Megillah reading through the law of “one
who hears is like one who recites”. This means that one who hears another
reading from a kosher Megillah fulfills his obligation and it is as though he
has read the Megillah himself. Therefore, when the Chazzan reads from a kosher
Megillah while having in mind to read on behalf of the congregation and the
congregation has in mind to fulfill their own obligation as well, it is
considered as if they have actually read the Megillah on their own.

There is no distinction between men and women regarding the obligation to hear
Megillah reading, for women are just as obligated as men are since women were saved
in the same miracle during the days of Mordechai and Esther, in addition to the
fact that the miracle of Purim was brought about through a woman, namely, Queen
Esther. Although in some places it was customary for women to hear Megillah
reading only during the night but not during the day, one should not follow
this custom; this custom, which has no Halachic basis, should be nullified as
it was surely started by ignorant people. (Taba’at HaMelech)

During the time when the Megillah is being read, one may not interrupt by
speaking at all until after the blessing at the conclusion of the Megillah
reading has been recited. One who did indeed speak during Megillah reading
while the Chazzan carries on with the reading of the Megillah does not fulfill
his obligation, and his status is like one who missed a portion of the Megillah
reading, as will be explained later on.

One should listen carefully to the reading of the Megillah and one should
exercise special care not to miss hearing even one word from the reading of the
Megillah, for according to many Poskim (including the Rashba, Ran, and others),
if one misses hearing even one word of the Megillah, he has not fulfilled his
obligation.

However, if it happens that one missed hearing a few words of the Megillah
because of noise and the like, one may read those words from inside the
Megillah he is holding, even if it is not a kosher Megillah; rather, even if it
is a printed one, one should quickly read the words he missed until he reaches
the place where the Chazzan is currently reading, at which point he should once
again remain silent and listen to the Chazzan’s reading. (One will
satisfactorily fulfill his obligation as long as he has heard most of the
Megillah reading from the Chazzan and he has only read a minority of it on his
own from the printed Megillah in his hands).

One may not eat before Megillah reading. Therefore, those women who do not come
to hear Megillah at the time the congregation is praying in the synagogue and
wait for their husbands to come home from synagogue and only then do they go to
hear Megillah reading should be careful not to eat anything on Purim day until
they hear Megillah reading themselves. However, they may in fact drink tea or
coffee or taste some fruit before hearing Megillah reading. Similarly, one may
also partake of some cake or even some bread less than a Kebeitza (egg’s
volume, approximately 56 grams).

Those who are careful not to taste anything before Megillah reading are
especially praiseworthy