Newsletter Parashat Matot – Mase – Rosh Chodesh Av Rachman

image.jpeg  

image.png

Have a look at our website www.moorlane.info 
******
image.png
is 
THIS FRIDAY
and marks the beginning of the 
9 DAYS
*****
This Shabbat we finally catch up to 
ארץ ישראל with the weekly פרשה 
Manchester – מטות ־ מסעי
 מסעי  ארץ ישראל  
*******

לוח זמני תפלה לקיץ תשפ״ב

Summer Timetable 5782 – 2022

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ”ש(

סוף זמן קריאת שמע

זמן
שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema to be read before

Candles to be
lit by

 

Earliest Candle
lighting

Minha & Kabbalat Shabbat*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

10:12

10:08

9:18

8:55

8:09

7:32

7:10

29/30
July

מטות־מסעי

For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat, unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles MUST be lit by that time, in all cases.

*****

שבת שחרית 

Korbanot – 9:00 am

Hodu – 9:15 am

image.png 5:00 pm 
 מנחה on שבת Day at 6 pm

*****

Upcoming Special Haftarot

Three of Destruction (Tlat DePuranuta)

The three weeks from the 17th of Tammuz until the 9th of Av mark a period of mourning for the Jewish nation, as we relive and lament the destruction of Jerusalem by the Romans in 69 CE. It begins with a fast on the 17th of Tammuz, when the walls of Yerushalayim were breached by the Romans, and reaches its climax with another fast on 9th of Av, when the Temple was set aflame (many other tragedies befell us on that day as well).

The haftarot of these three weeks, drawn from the books of Yirmiyahu and Yeshaya, tell of Hashem’s disappointment with Israel’s faithlessness, and the impending doom that would befall them if they would not mend their ways.

The three readings are:

Divrei Yirmiyahu (Jeremiah 1:1–2:3)

Shim’u Devar Hashem (Jeremiah 2:4–28 followed by 4:1–2 or 3:4)

Chazon Yeshayahu (Isaiah 1:1–27)

****************

image.png
Please pray for the 
refua shelema of 
Sulcha bat Mazal
********
Q & A Parashat Matot – Mase

Matot   

 1. Who may annul a vow?
  30:2 – Preferably, an expert in the laws of nedarim. Otherwise, three ordinary people.
 2. When may a father annul his widowed daughter's vows?
  30:10 – If she is under 12 1/2 years old and widowed before she was fully married.
 3. Why were the Jewish People not commanded to attack Moav, as they were to attack Midian?
  31:2 – Because Moav only acted out of fear against the Jewish People. Also, Ruth was destined to come from Moav.
 4. Those selected to fight Midian went unwillingly. Why?
  31:5 – They knew that Moshe's death would follow.
 5. What holy vessels accompanied the Jewish People into battle?
  31:6 – The aron and the tzitz.
 6. Those who killed in the war against Midian were required to remain outside the”machane” (camp). Which machane?
  31:19 – The Machane Shechina.
 7. Besides removing traces of forbidden food, what else is needed to make metal vessels obtained from a non-Jew fit for a Jewish owner?
  31:23 – Immersion in a mikve.
 8. “We will build sheep-pens here for our livestock and cities for our little ones.” What was improper about this statement?
  32:16 – They showed more regard for their property than for their children.
 9. During the conquest of the Land, where did Bnei Gad and Bnei Reuven position themselves?
  32:17 – At the head of the troops.
 10. What promise did Bnei Gad and Bnei Reuven make beyond that which Moshe required?
  32:24 – Moshe required them to remain west of the Jordan during the conquest of the Land. They promised to remain after the conquest until the Land was divided among the tribes.

Mase  

 1. Why does the Torah list the places where the Jewish People camped?
  33:1 – To show G-d's love of the Jewish People. Although it was decreed that they wander in the desert, they did not travel continuously. During 38 years, they moved only 20 times.
 2. Why did the King of Arad feel at liberty to attack the Jewish People?
  33:40 – When Aharon died, the clouds of glory protecting the Jewish People departed.
 3. What length was the camp in the midbar?
  33:49 – Twelve mil (one mil is 2,000 amot).
 4. Why does the Torah need to specify the boundaries that are to be inherited by the Jewish People?
  34:2 – Because certain mitzvot apply only in the Land.
 5. What was the nesi'im's role in dividing the Land?
  34:17 – Each nasi represented his tribe. He also allocated the inheritance to each family in his tribe.
 6. When did the three cities east of the Jordan begin to function as refuge cities?
  35:13 – After Yehoshua separated three cities west of the Jordan.
 7. There were six refuge cities, three on each side of the Jordan. Yet, on the east side of the Jordan there were only two and a half tribes. Why did they need three cities?
  35:14 – Because murders were more common there.
 8. To be judged as an intentional murderer, what type of weapon must the murderer use?
  35:16 – One capable of inflicting lethal injury.
 9. Why is the kohen gadol blamed for accidental deaths?
  35:25 – He should have prayed that such things not occur.
 10. When an ancestral field moves by inheritance from one tribe to another, what happens to it in Yovel?
  36:4 – It remains with the new tribe.
 ******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l 

אכילת בשר
מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים,
שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית,
אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה
וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד
.

ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת
בשר אלא בסעודה המפסקת בלבד ומכל מקום נהגו ישראל שלא לאכול בשר כלל, מיום ראש
חודש אב ועד יום עשירי באב
.
ומנהגים אלו נזכרו כבר בדברי
הגאונים ורבותינו הראשונים, ופשטו בכל ישראל
. ואין חילוק בין
בשר בהמה לבשר עוף, שבכל אופן אסור לאכלו, ואפילו תבשיל שנתבשל עם בשר, כגון מרק,
אף על פי שהוציאו ממנו את הבשר, אין לשתות ממנו
, מפני טעם הבשר
שיש בו. אבל דגים אינם בכלל האיסור ומותר לאכלם
.  

אכילת בשר ביום ראש חודש וביום עשירי באב
מנהג הספרדים להקל באכילת בשר ביום
ראש חודש אב עצמו, כפי שביארנו בהלכה הקודמת, אבל האשכנזים נוהגים להחמיר אף ביום
ראש חודש אב. ובזה הספרדים מיקלים יותר מהאשכנזים. ולעומת זאת לגבי אכילת בשר ביום
עשירי באב, מנהג הספרדים להחמיר שלא לאכול בשר ביום עשירי באב כולו, ולמנהג
האשכנזים יש להקל באכילת בשר ושתיית יין מיום עשירי באב אחר חצות היום
.

אולם בשנה זו , שבלאו הכי ביום
עשירי באב כולנו מתענים, ישתנה הדין לענין זה, כמו שנבאר בהמשך
.  

מנהג התימנים בענין אכילת בשר
מנהג אחינו בני תימן, בכל ארצות
תימן, שלא היו נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין, אלא בסעודה מפסקת של ערב תשעה באב,
שכן הוא עיקר דין התלמוד. אולם עתה שזכו לעלות לארץ ישראל, וכאן המנהג פשוט להחמיר
בזה בכל תשעת הימים, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל, שעליהם לנהוג בזה
כמנהג ארץ ישראל, ואסור לפרוץ גדר בזה, ובפרט שכאן ניכר יותר ענין החורבן, שרואים
עין בעין מקום חורבן הבית, ואז בודאי שייך יותר לנהוג איסור בדבר. (חזון עובדיה
עמוד קע
).

אכילת בשר בערב שבת
בשבתות שבתוך תשעת הימים, אוכלים
בשר, ומותר לטעום בערב שבת מהתבשילים שיש בהם בשר כדי לתקן את המאכל (כגון להוסיף
מלח וכדומה) ויש מיקלים לטעום מן המאכלים של שבת אף שלא לצורך, לפי שעל פי דברי
המקובלים יש ענין גדול לטעום ממאכלי השבת, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל כתב
שיש להקל בזה, ומכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה
.

אכילת בשר שנותר משבת
כתב מרן רבינו זצוק”ל, שאם
נשאר בשר מן המאכלים שבשלו לכבוד שבת, מותר לאכול מהם במוצאי שבת ב”סעודה
רביעית” שהיא הסעודה שאוכלים במוצאי שבת. והמיקל לאכול מבשר זה שנשאר מסעודת
שבת אף בשאר ימות השבוע, יש לו על מה שיסמוך, ולקטנים שלא הגיעו לגיל מצוות יש
להקל באכילת בשר שנשאר משבת אף בימות החול. (אך בתנאי שלא יבשל לכתחילה כמות גדולה
לשבת בכדי שישאר לו בשר לימות החול). ולילדים קטנים מאוד שאינם מבינים כלל את משמעות
חורבן הבית, מותר לתת אף לכתחילה בשר בימים אלו
, ומותר לבשל עבורם
בשר בשבוע זה שחל בו תשעה באב
.

אדם חלש הזקוק לאכילת בשר
חולה, אף על פי שאין בו סכנה, מותר
לו לאכול בשר בימים אלו. וכן יולדת תוך שלושים יום ללידתה מותרת באכילת בשר. וכן
מינקת שהתינוק שלה חלש, ואם תמנע מאכילת בשר יוכל הדבר להשפיע לרעה על בריאות
הילד, מותרת באכילת בשר. וכן מעוברת שסובלת הרבה בהריונה יש להקל לה לאכול בשר
בימים אלו. אבל אדם בריא שאוכל בשר בזמן שנוהגים בו איסור, גדול עוונו מנשוא, והרי
הוא פורץ גדר, ועונשו גדול

Eating Meat Following Rosh Chodesh Av

The Mishnah in Masechet Ta’anit (26b) tells us that on
Erev Tisha Be’av during the last meal one eats before the fast, one may not eat
meat, drink wine, or eat two cooked foods, such as rice and an egg. Although
the letter of the law dictates that the prohibition to eat meat only applies
during the last meal one eats before the fast of Tisha Be’av, nevertheless, the
custom of the Jewish nation is to abstain from eating meat from Rosh Chodesh Av
until the Tenth of Av. These customs have already been mentioned by the Geonim
and early Poskim and have been accepted by the Jewish people. There is no
distinction between meat and chicken, as it is prohibited to consume any of
them. Even a food cooked with meat, for instance a soup cooked with meat,
should not be eaten even after the meat has been removed, due to its meat
flavor. Fish is not included in this prohibition and is permitted to be eaten.

Eating Meat on Rosh Chodesh and on the Tenth of Av
The Sephardic custom is to permit eating meat on the day of Rosh Chodesh
itself, as we have explained in the previous Halacha; Ashkenazim customarily
forbid this even on the day of Rosh Chodesh. Regarding this aspect, Sephardim
are more lenient than Ashkenazim. On the other hand, regarding eating meat on
the Tenth of Av, the Sephardic custom is to prohibit eating meat during the
entire day of the Tenth of Av (i.e. until sunset of the Tenth of Av), whereas
the Ashkenazi custom is to permit consumption of meat and wine following
halachic mid-day of the Tenth of Av.

Nevertheless, this year (5782) when we will be observing
the fast of Tisha Be’av on the Tenth of Av in any case, this law will change,
as we shall discuss in a following Halacha.

The Yemenite Custom Regarding Eating Meat
The custom of Yemenite Jews was to only abstain from eating meat and drinking
wine during the meal immediately preceding the fast of Tisha Be’av; however,
they would not abstain from doing so during the other days of the month of Av,
in accordance with the letter of the law of the Talmud. Nevertheless, now that
they have merited settling to Israel where the prevalent custom is to abstain
from this during the “Nine Days,” Maran Rabbeinu zt”l writes that they
should accept upon themselves the local custom and they may not act
differently. This is especially true since the destruction of the holy Temple
is felt in Israel more than in other places, for the location of the
destruction is clearly visible for all to see and it is thus certainly
befitting to act stringently in this matter.

Eating Meat on Erev Shabbat
On Shabbatot within the “Nine Days”, one should certainly eat meat. On may also
act leniently and taste meat dishes on Erev Shabbat to see if the dish requires
any improvement (such as more salt and the like). Some say that one may be
lenient to taste from such Shabbat dishes even when it is not necessary to do
so, for according to the Mekubalim, it is important to taste Shabbat dishes on
Erev Shabbat. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l writes that one may be
lenient regarding this matter; however, one who acts stringently is truly
praiseworthy.

Meat Left Over from Shabbat
Maran Rabbeinu zt”l writes that if some meat is left over from dishes
that were cooked in honor of Shabbat, one may partake of this meat on Motza’ei
Shabbat during “Seuda Revi’it” (the fourth meal of Shabbat which is
eaten upon the conclusion of Shabbat). This is especially true if one regularly
eats meat during “Seuda Revi’it.” One who is lenient and partakes of meat
left over from dishes cooked in honor of Shabbat even during the other days of
the week indeed has on whom to rely. Regarding minors who have not yet reached
Bar/Bat Mitzvah age, they may be lenient and partake of such leftover meat on
other weekdays as well. (All this applies only when one did not intentionally
cook a large amount for Shabbat in order for there to be leftovers for during
the week.) Regarding young children who do not comprehend the matter of the
destruction of the Bet Hamikdash at all, one may feed them meat during these
days and one may even cook meat for them during the week during which Tisha
Be’av falls out.

An Individual who is Weak and Needs to Eat Meat
One who is ill, even with a non-life-threatening illness, may eat meat during these
days. Similarly, a woman who is within thirty days of giving birth may eat meat
during these days. Furthermore, if a woman is nursing a weak child and
abstaining from eating meat could possibly impact the health of the baby, she
may eat meat during this time. Similarly, a pregnant woman who suffers very
much during her pregnancy may act leniently and eat meat during these days.
However, if a healthy individual eats meat during this period when everyone
else customarily abstains from doing so, his sin is too great to bear, he is
considered a “fence-breacher,” and he shall be severely punished.
Newsletter Parashat Pinchas – Shabbat Mevarechim

image.jpeg  

image.png

Have a look at our website www.moorlane.info 
*****
This  שבת  is שבת מברכים
Reminder there will be NO derasha
instead we will have the 
kahal recitation of Sefer Tehilim
*****
Women's Self Defence Session - Manchester 2022.jpg
****

לוח זמני תפלה לקיץ תשפ״ב

Summer Timetable 5782 – 2022

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ”ש(

סוף זמן קריאת שמע

זמן
שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema to be read before

Candles to be
lit by

 

Earliest Candle
lighting

Minha & Kabbalat Shabbat*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

10:27

10:23

9:12

9:06

8:20

7:41

7:20

22/23
July

פינחס (ש''מ)

For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat, unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles MUST be lit by that time, in all cases.

*****

שבת שחרית 

Korbanot – 9:00 am

Hodu – 9:15 am

image.png 5:00 pm 
 מנחה on שבת Day at 6 pm

*****

Upcoming Special Haftarot

Three of Destruction (Tlat DePuranuta)

The three weeks from the 17th of Tammuz until the 9th of Av mark a period of mourning for the Jewish nation, as we relive and lament the destruction of Jerusalem by the Romans in 69 CE. It begins with a fast on the 17th of Tammuz, when the walls of Yerushalayim were breached by the Romans, and reaches its climax with another fast on 9th of Av, when the Temple was set aflame (many other tragedies befell us on that day as well).

The haftarot of these three weeks, drawn from the books of Yirmiyahu and Yeshaya, tell of Hashem’s disappointment with Israel’s faithlessness, and the impending doom that would befall them if they would not mend their ways.

The three readings are:

Divrei Yirmiyahu (Jeremiah 1:1–2:3)

Shim’u Devar Hashem (Jeremiah 2:4–28 followed by 4:1–2 or 3:4)

Chazon Yeshayahu (Isaiah 1:1–27)

****

Women's Nach Group
nach flyer.png

************

image.png
Please pray for the 
refua shelema of 
Sulcha bat Mazal
********
Q & A Parashat Pinchas
 1. Why was Pinchas not originally a kohen?
  25:13 – Kehuna (priesthood) was given to Aharon and his sons (not grandsons), and to any of their descendants born after they were anointed. Pinchas, Aharon's grandson, was born prior to the anointing.
 2. Why was Moav spared the fate of Midian?
  25:18 – For the sake of Ruth, a future descendant of Moav.
 3. What does the yud and hey added to the family names testify?
  26:5 – That the families were truly children of their tribe.
 4. Korach and his congregation became a “sign.” What do they signify?
  26:10 – That kehuna was given forever to Aharon and his sons, and that no one should ever dispute this.
 5. Why did Korach's children survive?
  26:11 – Because they repented.
 6. Name six families in this Parsha whose names are changed.
  26:13,16,24,38,39,42 – Zerach, Ozni, Yashuv, Achiram, Shfufam, Shucham.
 7. Who was Yaakov's only living granddaughter at the time of the census?
  26:46 – Serach bat Asher
 8. How many years did it take to conquer the Land? How many to divide the Land?
  26:53 – Seven years. Seven years.
 9. Two brothers leave Egypt and die in the midbar. One brother has three sons. The other brother has only one son. When these four cousins enter the Land, how many portions will the one son get?
  26:55 – Two portions. That is, the four cousins merit four portions among them. These four portions are then split among them as if their fathers were inheriting them; i.e. two portions to one father and two portions to the other father.
 10. What do Yocheved, Ard and Na'aman have in common?
  26:24,56 – They came down to Mitzrayim in their mothers' wombs.
 11. Why did the decree to die in the desert not apply to the women?
  26:64 – In the incident of the meraglim, only the men wished to return to Egypt. The women wanted to enter Eretz Yisrael.
 12. What trait did Tzlofchad's daughters exhibit that their ancestor Yosef also exhibited?
  27:1 – Love for Eretz Yisrael.
 13. Why does the Torah change the order of Tzlofchad's daughters' names?
  27:1 – To teach that they were equal in greatness.
 14. Tzlofchad died for what transgression?
  27:3 – Rabbi Akiva says that Tzlofchad gathered sticks on Shabbat. Rabbi Shimon says that Tzlofchad was one who tried to enter Eretz Yisrael after the sin of the meraglim.
 15. Why did Moshe use the phrase “G-d of the spirits of all flesh”?
  27:16 – He was asking G-d, who knows the multitude of dispositions among the Jewish People, to appoint a leader who can deal with each person on that person's level.
 16. Moshe “put some of his glory” upon Yehoshua. What does this mean?
  27:20 – That Yehoshua's face beamed like the moon.
 17. Where were the daily offerings slaughtered?
  28:3 – At a spot opposite the sun. The morning offering was slaughtered on the west side of the slaughtering area and the afternoon offering on the east side.
 18. Goats are brought as musaf sin-offerings. For what sin do they atone?
  28:15 – For unnoticed ritual impurity of the Sanctuary or its vessels.
 19. Why is Shavuot called Yom Habikkurim?
  28:26 – The Shavuot double-bread offering was the first wheat-offering made from the new crop.
 20. What do the 70 bulls offered on Succot symbolize?
  29:18 – The seventy nations.
 ******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l 

ימי “בין המצרים” תשפ”ב – דברי מרן זצ”ל


הימים שבין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב, נקראים ימי “בין המצרים” על שם הפסוק (במגילת איכה פרק א פסוק ג): “כָּל רוֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים”, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שְאֵלוּ הימים, הם הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים לירושלים עיר קדשנו ותפארתנו, ופרעו פרעות בישראל, עד יום תשעה באב, שבו החריבו את בית המקדש בעוונות הרבים, ומאז ועד היום עם ישראל אינו יושב בטח, ותמיד קמים עליו אויבים מבית ומחוץ.

ואף על פי שזכינו בדור האחרון, לשוב אל ארץ קדשינו בצורה יחסית חופשית, עדיין לא זכינו לגאולה שלימה, כי בית חיינו חרב, ואומות העולם מציקות לעם ישראל יום יום, וראשי האומות נוהגים כשליטים עליונים על ישראל, והצרות תוכפות יותר ויותר. ועל הכל, מבחינה רוחנית, שאנו רחוקים מאד מהגאולה האמיתית, עד שישוב ה' וירחם על נחלתו, וישוב לגאול אותנו גאולה שלימה, גאולת עולמים.

ועל כל איש ואשה, להיות ערניים לענין הגלות, ולא להשאר שאננים, כי הימים הללו אינם ימים רגילים שמחוייבים אנו לנהוג בהם במנהגי אבלות בעל כרחינו, אלא בעצמותם הם ימי אבל, כי אנו דואבים ומצטערים על ההפסד הגדול בחורבן בית המקדש ובעיכוב הגאולה.

והיה מרן זצ”ל אומר דבר יקר מאד, שעל כל אדם לקרב את האבלות בימים הללו ללבו, ויותר ממה שאנו בוכים על מה שהיה לפני אלפיים שנה, אנו בוכים על מה שהיה בדורותינו, בזמן השואה הנוראה, והיה מעורר את הציבור לזכור את מליון הילדים המתוקים שנטבחו בימי השואה, וכן את כל ישראל שהתענו תחת המגף הנאצי, גם על זה עלינו לבכות! וכבר אמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה.

דרגות האבלות בימים אלה, ושבוע שחל בו תשעה באב

במשך השבוע נבאר את דיני “בין המצרים” (ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך). ודינים אלו מחולקים. שמיום י”ז בתמוז ועד ראש חודש אב, נוהגים מעט מנהגי אבלות. ומיום ראש חודש אב, מוסיפים על מנהגים אלה עוד מנהגים אחרים. ולאחר מכן בשבוע שחל בו תשעה באב, נוהגים מנהגי אבלות נוספים.

שבוע שחל בו תשעה באב בשנת התשפ”ב

בשנה זו (תשפ”ב), יחול יום תשעה באב ביום השבת, ולכן התענית נדחית ליום ראשון. לפיכך, למנהג הספרדים, אין לנו את דיני האבלות המיוחדים לשבוע שחל בו תשעה באב, כמו שפסק מרן השלחן ערוך (סימן תקנא). ורק האשכנזים נוהגים להחמיר בכמה דינים כבר מראש חודש אב, וכמו שנבאר בעתו ובזמנו בעזרת ה'.

תיקון חצות

מכיון שימי “בין המצרים” הם ימי אבל לעם ישראל, נוהגים בהם כמה מנהגי אבל, וחסידים ואנשי מעשה נוהגים לומר “תיקון חצות” אחר חצות היום בימי בין המצרים. (חצות היום, היינו, שמחלקים את הלילה, מהשקיעה עד הזריחה לשתים עשרה, והנקודה האמצעית, היא “חצות” הלילה, מלשון “מחצית”, ובאותה השעה ביום, הוא זמן חצות היום. ובהרבה לוחות שנה מופיעה זמן חצות היום, או חצות הלילה, שהוא שווה לזמן חצות היום), ואומרים “תיקון רחל” שבו פסוקים של בכי וצער על חורבן בית המקדש, ומנהג זה הוא מנהג ותיקין, והביאו מרן החיד”א בספרו מורה באצבע, וכתב שכן נהגו בארץ ישראל על פי דברי רבינו האר”י ז”ל, וכן כתב עוד בספרו שו”ת יוסף אומץ. וכתב שנוהגים לומר “תקון רחל”, משום שתקון רחל מיוסד על בכיה ומספד על חורבן הבית. והביא עוד מדברי רבינו האר”י שכתב שמנהג טוב וכשר לכל בעל נפש לישב באבילות אחר חצות היום בכל ימי בין המצרים, ולבכות בכיה ממש על חורבן הבית. עד כאן. ובודאי שעל ידי אמירת תיקון חצות יתעורר כל אחד להצטער על חורבן בית המקדש וכל הצרות שבאו עלינו ועל אבותינו מתוך הגלות המרה הזו.

וכן נהג תמיד מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל, לעורר את הצבור לומר תקון חצות בזמן חצות היום בימי בין המצרים. (ותיקון רחל מודפס בסידורים). וכן היו נוהגים לאמרו בישיבת “פורת יוסף” בירושלים. ויש נוהגים לומר “תיקון חצות” בכל ימות השנה בחצות הלילה, ותבא עליהם ברכה.

ויש לציין שגם בשאר ימות השנה, טוב לומר תיקון חצות בכל לילה. וכאשר מרן זצ”ל היה אומר תיקון חצות, היה לוקח את הכרית ממיטתו, ומניחה על הרצפה, והיו עיניו זולגות דמעות בתחינתו על צרות כלל ישראל ועל איחור הגאולה.

ה' יזכינו לראות עין בעין בנחמת ציון ובנין ירושלים. אמן כן יאמר האל.


The “Three Weeks”- The Words of Maran zt”l

The Period of the “Three Weeks”
The three-week period between the Seventeenth of Tammuz and the Ninth of Av is dubbed by our Sages “Between the Straits,” based on the verse (Eicha 1, 3), “All of her enemies overtook her between the straits.” Our Sages tell us that these three weeks between the Seventeenth of Tammuz and the Ninth of Av are when our enemies entered the holy city of Jerusalem and massacred countless Jewish people until the Ninth of Av when they finally succeeded in destroying the Holy Temple. From that day on, the Jewish people no longer dwell securely, and we must endure enemies attacking us from the outside as well as within.

Although, thank G-d, we have merited returning to the holy land relatively freely, we have nevertheless not yet merited the ultimate redemption, for our Bet Hamikdash still lies in ruins, the nations of the world are constantly on the offensive against the Jewish nation, and our tragedies multiply exponentially every day. We are indeed very spiritually distant from the final redemption, and we hope and pray that Hashem pities us and redeems us once and for all, speedily in our days.

Everyone should be well aware of the woes of the exile and never to become complacent, for these days are not merely regular days when we are obligated to observe mourning customs. Rather, these days are intrinsically days of mourning when we bemoan the destruction of the Bet Hamikdash and the delay of the Final Redemption.

Maran zt”l would say that more than we cry for what happened almost two-thousand years ago, we are crying for what happened in our generation, i.e., the Holocaust. He would remind the audience of the million sweet children who found their deaths at the hands of the Nazis and the six million Jews who perished in the most gruesome ways. We need to cry for them as well! Indeed, our Sages taught, one who mourns over Jerusalem shall merit to see its joy and splendor.

The Levels of Mourning during this Period and the Laws of the Week during which Tisha Be’av Falls Out This Year
In the following Halachot we shall, G-d-willing, discuss the laws of the “Three Weeks.” There are various degrees of mourning observed during this period: From the Seventeenth of Tammuz until Rosh Chodesh Av, few mourning customs are observed. From the day of Rosh Chodesh Av, some more mourning customs are added. During the week during which Tisha Be’av falls out, even more mourning customs are observed.

The Week During Which Tisha Be’av Falls Out- 5782
This year (5782), Tisha Be’av will fall out on Shabbat and the fast will therefore be postponed until Sunday. Thus, the Sephardic custom, in accordance with the ruling of Maran Ha’Shulchan Aruch, is that we do not observe any of the laws of mourning associated with the week during which Tisha Be’av falls out. Ashkenazi Jews, however, begin observing these laws from Rosh Chodesh Av, in any case, as we shall explain in a following Halacha.

Reciting “Tikkun Chatzot
Since these days are a time of mourning for the Jewish nation, we customarily observe some customs pertaining to mourning. Pious and upstanding people customarily recite “Tikkun Chatzot” (Psalms and prayers related to the destruction of the Bet Hamikdash) after halachic midday during the “Three Weeks” (Halachic midday is calculated by splitting the nighttime hours between sunset and sunrise and the mid-point is Halachic midnight. The exact same time during the day is Halachic midday. Many Jewish calendars state either only Halachic midnight or midday since they are in essence the same time.) “Tikkun Rachel,” which includes verses that lament the destruction of the Bet Hamikdash, is recited. Maran Ha’Chida in his works “Moreh Be’Etzba” and “Yosef Ometz” writes that this is an ancient custom that was observed in Israel based on the words of the holy Arizal. He writes that the custom is to recite “Tikkun Rachel” because it is based on weeping and lamentation for the destruction of holy Temple. He adds in the name of the Ari who writes that it is a worthy custom to sit and mourn after the Halachic midday every day during the “Three Weeks,” including shedding actual tears for the destruction of the Bet Hamikdash. Through reciting “Tikkun Chatzot,” one will surely be moved to tears because of the sorrow of the destruction of the Bet Hamikdash and all of the other suffering we and our forefathers have endured during this long and arduous exile.

Indeed, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l would encourage his congregation to recite “Tikkun Chatzot” after halachic midday during this period of the “Three Weeks.” (“Tikkun Rachel” is printed in most Siddurim.) This was indeed the custom in Yeshivat Porat Yosef in Jerusalem. Some actually have the custom to recite “Tikkun Chatzot” throughout the entire year after halachic midnight, and they shall indeed be blessed.

We should point out that it is worthy to recite “Tikkun Chatzot” throughout the year following halachic midnight. When Maran zt”l would recite “Tikkun Chatzot,” he would shed copious tears about the suffering of the Jewish nation and the fact that the Mashiach had not yet arrived.

May Hashem grant our eyes the merit to see the comforting of Zion through the rebuilding of Jerusalem, Amen.

Newsletter Parshat Balak – Taanit Shiva Asar BeTammuz

image.jpeg  

image.png

Have a look at our website www.moorlane.info 
***************

לוח זמני תפלה לקיץ תשפ״ב

Summer Timetable 5782 – 2022

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ”ש(

סוף זמן קריאת שמע

זמן
שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema to be read before

Candles to be
lit by

 

Earliest Candle
lighting

Minha & Kabbalat Shabbat*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

10:39

10:35

9:07

9:15

8:28

7:48

7:30

15/16
July

בלק

For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat, unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles MUST be lit by that time, in all cases.

*****

שבת שחרית 

Korbanot – 9:00 am

Hodu – 9:15 am

image.png 5:00 pm 
 מנחה on שבת Day at 6 pm

*****

Women's Nach Group
nach flyer.png

******

Taanit Shiva Asar BeTammuz

SUNDAY 17 th July

Taanit Begins 1:15 am

Shacharit 8:00 am

Mincha 9:00 pm

Shekia 9:27 pm

Fast finishes 10:28 pm

image.png

Guidance for 17th Tammuz from Rabbi Stamler:

Due to extreme heat forecast for the Fast of Tammuz:
 • One should make a special point of drinking plenty the day and evening before – up till 1.15 am [or in case of great need 2.49 am on Motsae Shabbat].
 • Being able to complete the fast takes precedence over praying with a minyan, so if a person is weak and thinks that coming to pray with a minyan might make them have to break their fast, they should pray at home.
 • A person who starts feeling symptoms of dehydration on the fast should drink.
 • Children under Bar/Bat Mitzva should drink.

******

image.png
Please pray for the 
refua shelema of 
Sulcha bat Mazal
********
Q & A Parashat Balak
 1. Why did Moav consult specifically with Midian regarding their strategy against the Jews?
  22:4 – Since Moshe grew up in Midian, the Moabites thought the Midianites might know wherein lay Moshe's power.
 2. What was Balak's status before becoming Moav's king?
  22:4 – He was a prince of Midian.
 3. Why did G-d grant prophecy to the evil Bilaam?
  22:5 – So the other nations couldn't say, “If we had had prophets, we also would have become righteous.”
 4. Why did Balak think Bilaam's curse would work?
  22:6 – Because Bilaam's curse had helped Sichon defeat Moav.
 5. When did Bilaam receive his prophecies?
  22:8 – Only at night.
 6. G-d asked Bilaam, “Who are these men with you?” What did Bilaam deduce from this question?
  22:9 – He mistakenly reasoned that G-d isn't all-knowing.
 7. How do we know Bilaam hated the Jews more than Balak did?
  22:11 – Balak wanted only to drive the Jews from the land. Bilaam sought to exterminate them completely.
 8. What is evidence of Bilaam's arrogance?
  22:13 – He implied that G-d wouldn't let him go with the Moabite princes due to their lesser dignity.
 9. In what way was the malach that opposed Bilaam an angel of mercy?
  22:22 – It mercifully tried to stop Bilaam from sinning and destroying himself.
 10. How did Bilaam die?
  22:23 – He was killed with a sword.
 11. Why did the malach kill Bilaam's donkey?
  22:33 – So that people shouldn't see it and say, “Here's the donkey that silenced Bilaam.” G-d is concerned with human dignity.
 12. Bilaam compared his meeting with an angel to someone else's meeting with an angel. Who was the other person and what was the comparison?
  22:34 – Avraham. Bilaam said, “G-d told me to go but later sent an angel to stop me. The same thing happened to Avraham: G-d told Avraham to sacrifice Yitzchak but later canceled the command through an angel.”
 13. Bilaam told Balak to build seven altars. Why specifically seven?
  23:4 – Corresponding to the seven altars built by the Avot. Bilaam said to G-d, “The Jewish People's ancestors built seven altars, but I alone have built altars equal to all of them.”
 14. Who in Jewish history seemed fit for a curse, but got a blessing instead?
  23:8 – Yaakov, when Yitzchak blessed him.
 15. Why are the Jewish People compared to lions?
  23:24 – They rise each morning and “strengthen” themselves to do mitzvot.
 16. On Bilaam's third attempt to curse the Jews, he changed his strategy. What was different?
  24:1 – He began mentioning the Jewish People's sins, hoping thus to be able to curse them.
 17. What were Bilaam's three main characteristics?
  24:2 – An evil eye, pride and greed.
 18. What did Bilaam see that made him decide not to curse the Jews?
  24:2 – He saw each tribe dwelling without intermingling. He saw the tents arranged so no one could see into his neighbor's tent.
 19. What phrase in Bilaam's self-description can be translated in two opposite ways, both of which come out meaning the same thing?
  24:3 – “Shatum ha'ayin.” It means either “the poked-out eye,” implying blindness in one eye; or it means “the open eye”, which means vision but implies blindness in the other eye.
 20. Bilaam told Balak that the Jews' G-d hates what?
  24:14 – Promiscuity.
 ******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l 

שבעה עשר בתמוז” – “בין המצרים

יום שבעה
עשר בתמוז חל בשבת, וכיון שאסור להתענות בשבת, נדחתה התענית ליום ראשון
י”ח בתמוז
.

ודיני
תענית שבעה עשר בתמוז נתבארו אצלינו
בהלכה שעסקה
בדינים אלה
. ובשנה זו (התשפ״ב), חומרת התענית
פחותה מבכל שנה, כיון שהתענית אינה חלה ממש ביום שבעה עשרה בתמוז, אלא דחויה ליום
ראשון. ולכן לדוגמא, בעלי ברית
, שהם: אבי הבן, הסנדק והמוהל. אף על פי
שעליהם להתענות בשאר צומות, מכל מקום בתענית דחוייה הדין הוא שהם פטורים מלהתענות
.

ימי
“בין המצרים

הימים
שבין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב, נקראים ימי “בין המצרים” על שם
הפסוק
(במגילת
איכה פרק א פסוק ג) “כל רודפיה השיגוה בין המצרים”, ואמרו רבותינו
זכרונם לברכה, שְאֵלוּ הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים
לירושלים עיר קדשנו ותפארתנו, ופרעו פרעות בישראל, עד יום תשעה באב שבו החריבו את
בית המקדש בעוונות הרבים, ומאז ועד היום עם ישראל אינו יושב בטח, ותמיד קמים עליו
אויבים מבית ומחוץ. ואף על פי שזכינו תהלות לאל עליון, לחזור לארץ קדשינו בצורה יחסית
חופשית, עדיין לא זכינו לגאולה שלימה, כי בית חיינו חרב, ואומות העולם מציקות לעם
ישראל יום יום, והצרות תוכפות יותר ויותר. ועל הכל, מבחינה רוחנית, שאנו רחוקים
מאד מהגאולה האמיתית, עד שישוב ה' וירחם על נחלתו, וישוב לגאול אותנו גאולה שלימה
,
גאולת
עולמים
.

דרגות
האבלות בימים אלה, ושבוע שחל בו תשעה באב השנה

בהלכות
הקרובות נבאר את דיני “בין המצרים”. ודינים אלו מחולקים. שמיום י”ז
בתמוז ועד ראש חודש אב, נוהגים מעט מנהגי אבלות. ומיום ראש חודש אב, מוסיפים על
מנהגים אלה עוד מנהגים אחרים. ולאחר מכן בשבוע שחל בו תשעה באב, נוהגים מנהגי
אבלות נוספים
.

ובשנה
זו (תשפ״ב) אין לנו דינים השייכים לשבוע שחל בו תשעה באב, משום שתשעה באב
יחול השנה בשבת, וידחה ליום ראשון
. ולפיכך כל דיני שבוע שחל בו תשעה באב אינם
נוהגים בשנה זו. כמו שפסק מרן השלחן ערוך (סימן תקנא). ורק האשכנזים נוהגים להחמיר
בכמה דינים כבר מראש חודש אב, וכמו שנבאר בעתו ובזמנו בעזרת ה
'.

תיקון
חצות

מכיון
שימי “בין המצרים” הם ימי אבל לעם ישראל, נוהגים בהם כמה מנהגי אבל
,
וחסידים
ואנשי מעשה נוהגים לומר “תיקון חצות” אחר חצות היום בימי בין המצרים.
(חצות היום, היינו, שמחלקים את הלילה, מהשקיעה עד הזריחה לשתיים
,
והנקודה
האמצעית, היא “חצות” הלילה, מלשון “מחצית”, ובאותה השעה ביום,
הוא זמן חצות היום. ובהרבה לוחות שנה מופיעה זמן חצות היום, או חצות הלילה
,
שהוא
שווה לזמן חצות היום), ואומרים “תיקון רחל” שבו פסוקים של בכי וצער על חורבן
בית המקדש, ומנהג זה הוא מנהג ותיקין, והביאו מרן החיד”א בספרו מורה באצבע,
וכתב שכן נהגו בארץ ישראל על פי דברי רבינו האר”י ז”ל, וכן כתב עוד
בספרו שו”ת יוסף אומץ. וכתב שנוהגים לומר “תקון רחל”, משום שתקון
רחל מיוסד על בכיה ומספד על חורבן הבית. והביא עוד מדברי רבינו האר”י שכתב
שמנהג טוב וכשר לכל בעל נפש לישב באבילות אחר חצות היום בכל ימי בין המצרים,
ולבכות בכיה ממש על חורבן הבית. עד כאן. ובודאי שעל ידי אמירת תיקון חצות יתעורר
כל אחד להצטער על חורבן בית המקדש וכל הצרות שבאו עלינו ועל אבותינו מתוך הגלות
המרה הזו
.

וכן
נוהג מרן הרב עובדיה יוסף שליט”א, לעורר את הצבור לומר תקון חצות בזמן חצות
היום בימי בין המצרים
. (ותיקון רחל מודפס בסידורים). וכן היו
נוהגים לאמרו בישיבת “פורת יוסף
בירושלים. ויש נוהגים
לומר “תיקון חצות” בכל ימות השנה בחצות הלילה, ותבא עליהם ברכה

 

The Seventeenth of
Tammuz and the “Three Weeks”

The
public fast of the Seventeenth of Tammuz is observed on Sunday. Since the actual Seventeenth of Tammuz, was Shabbat and it is forbidden to fast on
Shabbat, the fast has been postponed until Sunday, the Eighteenth of
Tammuz.

The laws of the fast of the Seventeenth of Tammuz have already been discussed
in a special
Halacha dedicated to them
. This year, 5782, the severity of this
fast is much less than on other years since the fast does not actually coincide
with the Seventeenth of Tammuz and is merely delayed until Sunday. A practical
application of this law would be, for instance, if there were to be a Berit
Milah held on this day. Although the father of the child, the Mohel, and the
Sandak would indeed be required to fast if the Milah was performed on a regular
public fast day, they are nonetheless exempt from fasting on a postponed public
fast day such as today.

The Period of the “Three Weeks”
The three week period between the Seventeenth of Tammuz and the Ninth of Av is
dubbed by our Sages “Between the Straits,” based on the verse (Eicha 1, 3),
“All of her enemies overtook her between the straits.” Our Sages tell us that
these three weeks between the Seventeenth of Tammuz and the Ninth of Av are
when our enemies entered the holy city of Jerusalem and massacred countless
Jewish people until the Ninth of Av when they finally succeeded in destroying
the Holy Temple. From that day on, the Jewish people no longer dwell securely
and we must endure enemies attacking us from the outside as well as within.
Although, thank G-d, we have merited returning to the holy land relatively
freely, we have nevertheless not yet merited the ultimate redemption, for our
Bet Hamikdash still lies in ruins, the nations of the world are constantly on
the offensive against the Jewish nation, and our tragedies multiply
exponentially every day. We are indeed very spiritually distant from the final
redemption and we hope and pray that Hashem pities us and redeems us once and
for all, speedily in our days.

The Levels of Mourning during this Period and the Laws of the Week during
which Tisha Be’av Falls Out This Year

In the following Halachot we shall, G-d-willing, discuss the laws of the “Three
Weeks.” There are various degrees of mourning observed during this period: From
the Seventeenth of Tammuz until Rosh Chodesh Av, few mourning customs are
observed. From the day of Rosh Chodesh Av, some more mourning customs are
added. During the week during which Tisha Be’av falls out, even more mourning
customs are observed.

This year, 5782, the laws of the week during which Tisha Be’av falls out do not
apply, for the Ninth of Av falls out this year on Shabbat; the fast of Tisha
Be’av is thus postponed until Sunday. For this reason, all of the laws
pertaining to the week during which Tisha Be’av falls out do not apply this
year based on the ruling of Maran HaShulchan Aruch (Chapter 551). Nevertheless,
Ashkenazim do adopt certain stringencies beginning from Rosh Chodesh Av as we
shall, G-d-willing, discuss when the time comes.

Reciting “Tikun Chatzot”
Since these days are a time of mourning for the Jewish nation, we customarily
observe some customs pertaining to mourning. Pious and upstanding people
customarily recite “Tikun Chatzot” (Psalms and prayers related to the
destruction of the Bet Hamikdash) after Halachic mid-day during the “Three
Weeks” (Halachic mid-day is calculated by splitting the night time hours
between sunset and sunrise and the mid-point is Halachic midnight. The exact
same time during the day is Halachic mid-day. Many Jewish calendars state
either only Halachic midnight or mid-day since they are in essence the same
time.) “Tikun Rachel,” which includes verses that lament the destruction of the
Bet Hamikdash, is recited. Maran HaChida in his works “Moreh Ba’Etzba” and
“Yosef Ometz” writes that this is an ancient custom that was observed in Israel
based on the words of the holy Arizal. He writes that the custom is to recite
“Tikun Rachel” because it is based on weeping and lamentation for the
destruction of holy Temple. He adds in the name of the Ari who writes that it
is a worthy custom to sit and mourn after the Halachic mid-day every day during
the “Three Weeks,” including shedding actual tears for the destruction of the
Bet Hamikdash. Through reciting “Tikun Chatzot,” one will surely be moved to
tears because of the sorrow of the destruction of the Bet Hamikdash and all of
the other suffering we and our forefathers have endured during this long and
arduous exile.

Maran Harav Ovadia Yosef  indeed encourages his congregation to recite
“Tikun Chatzot” after Halachic mid-day during the period of the “Three Weeks.”
(“Tikun Rachel” is printed in most Siddurim.) This was indeed the custom in
Yeshivat Porat Yosef in Jerusalem. Some actually have the custom to recite
“Tikun Chatzot” throughout the entire year after Halachic mid-night, and they
shall indeed be blessed

שבעה עשר בתמוז

 יום שבעה עשר בתמוז. (יחדשהו הקדוש
ברוך הוא עלינו לששון ולשמחה). ומימי חורבן בית מקדשינו, החלו ישראל להתענות ביום
זה. ולאחריו יחלו ימי “בין המצרים”. כמו שנבאר בעתו ובזמנו
.

תענית
שבעה עשר בתמוז

נאמר
בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) “כה אמר ה' צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום
השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים
, והאמת והשלום אהבו”.
ופירשו חז”ל (במסכת ראש השנה דף יח:), צום הרביעי זה צום שבעה עשר בתמוז, כי
חודש תמוז הוא החודש הרביעי מחודש ניסן. (וידוע שחודש ניסן הוא הראשון לחודשי השנה
לפי מנין תורתינו הקדושה). וצום החמישי זה צום תשעה באב, כי חודש אב הוא החודש
החמישי מחודש ניסן. וצום השביעי זה צום גדליה, שהוא בשלושה בתשרי, שהוא החודש
השביעי מחודש ניסן. וצום העשירי זה עשרה בטבת, שהוא החודש העשירי מחודש ניסן
.

דין
התענית

כתב
רבינו הרמב”ם, שכל ישראל מתענים בימים אלו, מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר
הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה
כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר
והתודו את עונם ואת עון אבותם
.

מה
אירע ביום שבעה עשר בתמוז
?
ביום
שבעה עשר בתמוז אירעו חמישה דברים קשים, ואלו הן: נשתברו לוחות הברית
, הופסקה הקרבת קרבן התמיד
בכל יום בבית המקדש, הבקיעו האויבים את חומת ירושלים בתקופת חורבן בית המקדש השני,
שרף אפוסטמוס הרשע את התורה, והועמד צלם בהיכל בית המקדש
.

זמן
התענית

הכל
חייבים להתענות ביום שבעה עשר בתמוז, וחיוב התענית הוא מעלות השחר ועד לצאת
הכוכבים. ואף על פי שזמן התענית הוא מעלות השחר, מכל מקום מי שקם משנתו באמצע
הלילה קודם עלות השחר, אסור לו לאכול, אלא אם כן התנה קודם שהלך לישון שבכוונתו
לקום ולאכול
.

מי הוא
המחוייב בתענית זו
?
קטנים, דהיינו בן פחות משלוש
עשרה שנים, ובת פחותה משתים עשרה שנים, פטורים לגמרי מתעניות אלו. ואינם צריכים
להתענות אפילו כמה שעות. ואפילו אם יש בהם דעת להתאבל על חורבן ירושלים, כל שלא
הגיעו לגיל מצוות, פטורים לגמרי מתעניות אלו, ואפילו אם רוצים להחמיר על עצמם
ולהתענות, יש למחות בידם. ויש מחמירים שלא לתת לקטנים בתענית ציבור אלא לחם ומים.
וכן מנהג כמה מעדות האשכנזים שילדים קטנים שכבר מבינים ענין החורבן, אינם אוכלים
אלא לחם ומים. אבל הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו כן, וכן העיד מרן הרב
חיד”א, שמנהג הספרדים שנותנים לילדים כל צרכם ביום תענית ציבור
.

ומעוברות
ומניקות פטורות מלהתענות בשבעה עשר בתמוז, בצום גדליה ובעשרה בטבת. (ולענין תשעה
באב יבואר אי”ה בזמנו). ואפילו אם רוצות להחמיר על עצמן ולהתענות יש למחות
בידן
.

ולענין
זה נקראת מעוברת כל שהוכר עוברה, דהיינו שעברו שלושה חודשים מתחילת הריונה. ואם
סובלת ממחושים והקאות פטורה מכל התעניות הללו גם קודם עבור שלושה חודשים מתחילת
הריונה, ובפרט אם עברו כבר ארבעים יום מתחילת הריונה
.

ולגבי
מינקת, כלומר, אשה מניקה, שאמרו שפטורה מתעניות אלו. נחלקו הפוסקים, אם רק אשה
שהיא מניקה בפועל פטורה מן התענית, אבל אשה שאינה מניקה בפועל, אף על פי שהיא בתוך
עשרים וארבעה חודשים מזמן לידתה, חייבת להתענות, או שלעולם אין להתחשב בכך שהיא
אינה מניקה בפועל, שכל עשרים וארבעה חודשים מזמן הלידה האשה חלשה מאד, וכמו שאמרו
רבותינו “שאבריה מתפרקין”, ולכן יש לפטרה מן התענית. ומרן הרב
שליט”א, היה מורה ובא במשך שנים להקל בדבר, ושכל אשה תוך עשרים וארבעה חודשים
ללידתה, פטורה מלהתענות בתעניות אלה. וכן כתב בספרו חזון עובדיה העוסק בהלכות
הללו, שכל אשה מינקת פטורה מן התענית, ואפילו אם אינה מניקה בפועל, כל שהיא תוך
עשרים וארבעה חדוש מלידתה, יש לפטרה מן התענית. אולם הוסיף, לאחר שעיין בדבר,
שנכון להקל בזה דוקא באופן שהיא מרגישה בעצמה חולשה יתרה, שאז דינה כדין מינקת,
אבל אם היא אינה חשה תחושה של חולשה יתירה, כגון סחרחורת וכדומה, נכון להחמיר
שתתענה אף היא. וכן פסקו עוד מרבני זמנינו, ובהם הגאון רבי שלום משאש זצ”ל
ועוד. ויש אומרים שכל אשה שהיא תוך עשרים וארבעה חודשים ללידתה, הרי היא פטורה מן
התענית, משום שבדרך כלל היא עסוקה בשאר עניני הבית, ונחלשת מאד מחמת התענית

The Seventeenth of Tammuz

The
Seventeenth of Tammuz (may Hashem renew it as a joyous and festive day). From
the times of the destruction of the Bet Hamikdash, the Jewish nation began to
fast on this day. This day likewise the “Three Weeks” between the Seventeenth
of Tammuz and the Ninth of Av.

The Fast of the Seventeenth of Tammuz
The prophet Zecharia (8, 19) states: “So says Hashem, G-d of Hosts: The fourth,
fifth, seventh, and tenth fast days shall be for the house of Yehuda for
gladness, joy, and good times; [only] love of truth and peace.” Our Sages (in
Masechet Rosh Hashanah 18b) explain that the “fourth fast day” refers to the Seventeenth
of Tammuz, for Tammuz is the fourth month when counting from Nissan (Nissan is
the first of the months of the year according to our holy Torah). The “fifth
fast day” refers to the fast of the Ninth of Av, for Av is the fifth month when
counting from Nissan. The “seventh fast day” refers to the Fast of Gedalya
which falls out on the third of Tishrei, which is the seventh month from
Nissan. The “tenth fast day” refers to the fast of the Tenth of Tevet, which is
the tenth month from Nissan.

The Essence of the Fast
The Rambam writes that the entire Jewish nation must fast on these days because
of the tragedies that befell them on these days. This will serve to awaken
their hearts and open the pathways to repentance. This will also serve as a
reminder of our evil deeds and the deeds of our ancestors that resembled our
current deeds which eventually caused these tragedies to befall them and us.
Upon remembering these things, we shall mend our ways, as the verse states,
“And they shall confess their sins and the sins of their fathers.”

What Occurred on the Seventeenth of Tammuz?
The following five terrible events occurred on the Seventeenth of Tammuz: The
two tablets bearing the Ten Commandments were broken, the daily Tamid offering
brought in the Bet Hamikdash ceased, our enemies breached the walls of
Jerusalem in the Second Temple era, the wicked Apostemos burnt the Torah, and
an idol was erected in the sanctuary of the Bet Hamikdash.

The Time of the Fast
Everyone is obligated to fast on the Seventeenth of Tammuz, and the fast begins
at dawn and ends at nightfall with the emergence of the stars. Although the
fast begins at dawn, if one wakes up in the middle of the night before dawn,
one may not eat unless one specifically makes a condition before going to sleep
that one has in mind to wake up and eat before the fast begins.

Who Is Obligated to Fast?
Minors, meaning boys under the age of thirteen and girls under the age of
twelve, are completely exempt from these fasts. They need not even fast for several
hours. Even if they have the understanding to mourn over the loss of the Bet
Hamikdash, as long as they have reached Bar/Bat Mitzvah age, they are
completely exempt from these fasts. Even if they wish to act stringently and
fast, one should object to them doing so. Some are stringent to only feed
minors bread and water on public fast days. This is indeed customary among some
Ashkenazi communities who hold that if the child is able to understand the
gravity of the destruction of the Bet Hamikdash, he should only be fed bread
and water. However, Sephardic and Middle Eastern Jews customarily do not rule
this way, as Maran Ha’Chida testifies that the custom among the Sephardim was
to feed their children whatever they needed on public fast days.

Pregnant and nursing women are exempt from fasting on the Seventeenth of
Tammuz, the Fast of Gedalya, and the Tenth of Tevet. (Their law regarding Tisha
Be’av will, G-d willing, be discussed at a later time.) Even if they wish to be
stringent and fast, one should object to them doing so.

Regarding this matter, a pregnant woman is defined as when her pregnancy is
noticeable, meaning when the first trimester of pregnancy has elapsed. However,
if she suffers from aches, pains, vomiting, and the like, she is exempt from
all of these fasts even before three months of pregnancy have elapsed; this is
especially true if forty days from the start of her pregnancy have already
elapsed.

 ********

Please support our minyanim whenever possible
Updates will appear on the WhatsApp group image.png
If anyone needs any help getting to or from the minyanim 
please contact one of the members of the Mahamad
******
image.png
Would you like to do some Keriat Hatorah – Torah reading?
Committed to doing a reading and finding it hard?
Need to cancel or make a change?
Want to be added to the Keriat HaTorah roster?
Please contact Yehoshua Jacobs
**************

Virus-free. www.avg.com

Newsletter Parashat Chukat

image.jpeg

image.png

Have a look at our website www.moorlane.info 
*********

image.png

Mazal Tov 
to
Shmuel & Chava Cohen
on the safe arrival of a baby
Girl
שיגדלה לתורה לחופה ולמעשים

 

Mazal Tov to proud grandparents

R’Daniel & Leah Marshall

Special Mazal Tov to great grandparents 

Dr & Mrs D Marshall  

 
*********
Women’s Nach Group
nach flyer.png
*******
הלכות ברכות
berachot 2 (2).png
****
Please support our minyanim whenever possible
Updates will appear on the WhatsApp group image.png
If anyone needs any help getting to or from the minyanim 
please contact one of the members of the Mahamad
*****
image.png
Please pray for the 
refua shelema of 
Sulcha bat Mazal
******

לוח זמני תפלה לקיץ תשפ״ב

Summer Timetable 5782 – 2022

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ”ש(

סוף זמן קריאת שמע

זמן
שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema to be read before

Candles to be
lit by

 

Earliest Candle
lighting

Minha & Kabbalat Shabbat*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

10:50

10:46

9:02

9:21

8:35

7:53

7:30

8/9
July

חקת

For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat, unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles MUST be lit by that time, in all cases.

*****

שבת שחרית 

קרבנות  

9:00 am

הודו

9:15 am

image.png 5:00 pm 
 מנחה on שבת Day at 6 pm

******

image.png
Would you like to do some Keriat Hatorah – Torah reading?
Committed to doing a reading and finding it hard?
Need to cancel or make a change?
Want to be added to the Keriat HaTorah roster?
Please contact Yehoshua Jacobs
**************
Q & A Parashat Chukat
 1. “Take a perfect Para Aduma (red heifer).” What does the word “perfect” temima mean in this context?
  19:2 – Perfectly red.
 2. How many non-red hairs disqualify a cow as a Para Aduma?
  19:2 – Two.
 3. A man dies in a tent. What happens to the sealed metal and earthenware utensils in the tent?
  19:14,15 – The metal utensils are impure for seven days, even if they are sealed. The sealed earthenware vessels are unaffected.
 4. What happens to the one who: a) sprinkles the water mixed with the ashes of the Para Aduma; b) touches the water; c) carries the water?
  19:21 – a) Remains tahor; b) He, but not his clothing, contracts tumah; c) He and his clothing contract tumah.
 5. Why was the mitzvah of the Para Aduma entrusted to Elazar rather than to Aharon?
  19:22 – Because Aharon was involved in the sin of the Golden Calf.
 6. Why does the Torah stress that all of the congregation came to Midbar Tzin?
  20:1 – To teach that they were all fit to enter the Land; everyone involved in the sin of the spies already died.
 7. Why is Miriam’s death taught after the law of Para Aduma?
  20:1 – To teach that just as sacrifices bring atonement, so too does the death of the righteous.
 8. During their journey in the midbar, in whose merit did the Jewish People receive water?
  20:2 – Miriam’s.
 9. Why did Moshe need to strike the rock a second time?
  20:11 – After he hit it the first time, only a few drops came out since he was commanded to speak to the rock.
 10. When Moshe told the King of Edom that the Jewish People would not drink from the well-water, to which well did he refer? What do we learn from this?
  20:17 – To the well that traveled with the nation in the midbar. This teaches that one who has adequate provisions should nevertheless purchase goods from his host in order to benefit the host.
 11. The cloud that led the Jewish People leveled all mountains in their path except three. Which three and why?
  20:22 – Har Sinai for receiving the Torah, Har Nevo for Moshe’s burial, and Hor Hahar for Aharon’s burial.
 12. Why did the entire congregation mourn Aharon’s death?
  20:29 – Aharon made peace between contending parties and between spouses. Thus, everybody mourned him.
 13. What disappeared when Aharon died?
  20:29 – The clouds of glory disappeared, since they sheltered the Jews in Aharon’s merit.
 14. Which “inhabitant of the South” (21:1) attacked the Jews?
  21:1 – Amalek.
 15. For what two reasons did G-d punish the people with snakes specifically?
  21:6 – The original snake, which was punished for speaking evil, is fitting to punish those who spoke evil about G-d and about Moshe. And the snake, to which everything tastes like dust, is fitting to punish those who complained about the manna which changed to any desired taste.
 16. Why did the Jewish People camp in Arnon rather than pass through Moav to enter Eretz Canaan?
  21:13 – Moav refused them passage.
 17. What miracle took place at the valley of Arnon?
  21:15 – The Amorites hid in caves in the mountain on the Moabite side of the valley in order to ambush the Jews. When the Jews approached, the mountain on the Eretz Canaan side of the valley moved close to the other mountain and the Amorites were crushed.
 18. What was the “strength” of Amon that prevented the Jewish People from entering into their Land?
  21:24 – G-d’s command, “Do not harass them” (Devarim 2:19).
 19. Why was Moshe afraid of Og?
  21:34 – Og had once been of service to Avraham. Moshe was afraid that this merit would assist Og in battle.
 20. Who killed Og?
  21:35 – Moshe.
 ******

image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz’l 

הלכות ברכת
הפירות

בהלכות הקודמות ביארנו שיש סדר לברכות. ולמשל, מי שבא לאכול תמרים
ותפוחים, עליו להקדים ולברך על התמרים, מפני שהם משבעת המינים
.

כתב מרן הבית יוסף בשם הרשב”א, שכל מה
שאמרנו שצריך להקדים ולברך על פרי מסוים, זהו דווקא “לכתחילה”. כלומר כן
יש לנהוג. אבל “בדיעבד”, כלומר, אם טעה ובירך על המין השני, יצא ידי
חובת ברכה, ויכול לאכול משניהם, במקרה שהברכות שוות
.

כלומר, אם היו לפניו שני מיני פירות, כגון
תפוחים ותמרים, ששניהם ברכתן שווה, והיא “בורא פרי העץ”, אף על פי שיש
להקדים ולברך על התמר משום שהוא משבעת המינים, מכל מקום אם טעה ובירך על התפוח
תחילה, יצא ידי חובת הברכה, ובברכת התפוח פטר גם את התמר
.

כתב מהר”ר ישראל איסרלן, (בעל ספר תרומת
הדשן, חי סמוך לדורו של מרן, ומרן בתשובתו חלק לו כבוד גדול, וכתב מרן
החיד”א, שהיה למהר”י איסרלן קבלה מעשית, ובעת צרה וצוקה הפליא לעשות
והציל ישראל בחכמתו.) שכל מה שאמרנו שפרי אחד קודם לחברו, או שברכה אחת קודמת
לחברתה, זהו דוקא כאשר רוצה לאכול משניהם, אבל אם אינו רוצה לאכול משניהם, מברך רק
על זה שרוצה לאכול, אף על פי שגם השני מונח לפניו
.

ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצוק”ל
כתב, שאפילו אם רוצה לאכול משני המינים, אלא שאחד מהם אינו נמצא לפניו כעת, אינו
חייב להמתין עד שיביאו לפניו את המין שמוקדם לברכה. וכגון שרוצה לאכול תפוח ותמר,
שצריך לברך קודם על התמר, אבל כעת אין לפניו אלא תפוח, ורק לאחר מכן יהיה לפניו
תמר, יכול לברך על התפוח ואין צריך להמתין עד שיביאו לפניו תמר
.

The Laws of the
Blessing on Fruits

In the previous Halachot we have explained that there is an order
of priority regarding blessings. Thus, if one wishes to partake of apples and
dates, one must recite the blessing on the dates, for they are one of the Seven
Species.

Maran Ha’Bet Yosef writes in the
name of the Rashba that the law that one must recite a blessing on a certain
fruit first only applies preferably. This means that this is the way one should
behave preferably. However, if one errs and recites the blessing on the other
fruit, one has fulfilled his obligation and may partake of both fruits,
provided that they share the same blessing.

For instance, if one has before
him to kinds of fruit, such as apples and dates which both share the “Boreh
Peri Ha’etz
” blessing, although one should preferably recite this blessing
on the date because it is one of the Seven Species, nevertheless, if one
mistakenly recited the blessing on the apple, one has nonetheless fulfilled his
obligation of reciting the blessing and the blessing one recited on the apple
exempts the date as well.

Rabbeinu Yisrael Isserlan (author
of the Terumat Ha’Deshen who lived shortly before the lifetime of Maran and
whom Maran affords great honor to in one of his responses; indeed, Maran
Ha’Chida writes in his Shem Ha’Gedolim that Rabbeinu Yisrael Isserlan was
well-versed in practical Kabbalah and in times of danger, he performed miracles
and saved the Jews with his wisdom) writes that this that we have established
that one fruit takes priority over another or that one blessing precedes
another only applies when one wishes to partake of both items. However, if one
does not wish to partake of both, one should only recite a blessing on the item
one wishes to eat although the second item is in front of the individual.

Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l
writes that even if one wishes to partake of both items, however, one of
them is not in front of him at the present time, one need not wait until the
item with the prioritized blessing is brought before him. For instance,
regarding an apple and a date where one must recite the blessing on the date,
nevertheless, if one only has an apple in front of him at the present time and
only later will he be brought dates, one may recite the blessing on the apple
and one need not wait until the date is brought before him.