Newsletter Parashat Chukat

image.jpeg

image.png

Have a look at our website www.moorlane.info 
*********

image.png

Mazal Tov 
to
Shmuel & Chava Cohen
on the safe arrival of a baby
Girl
שיגדלה לתורה לחופה ולמעשים

 

Mazal Tov to proud grandparents

R’Daniel & Leah Marshall

Special Mazal Tov to great grandparents 

Dr & Mrs D Marshall  

 
*********
Women’s Nach Group
nach flyer.png
*******
הלכות ברכות
berachot 2 (2).png
****
Please support our minyanim whenever possible
Updates will appear on the WhatsApp group image.png
If anyone needs any help getting to or from the minyanim 
please contact one of the members of the Mahamad
*****
image.png
Please pray for the 
refua shelema of 
Sulcha bat Mazal
******

לוח זמני תפלה לקיץ תשפ״ב

Summer Timetable 5782 – 2022

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ”ש(

סוף זמן קריאת שמע

זמן
שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema to be read before

Candles to be
lit by

 

Earliest Candle
lighting

Minha & Kabbalat Shabbat*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

10:50

10:46

9:02

9:21

8:35

7:53

7:30

8/9
July

חקת

For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat, unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles MUST be lit by that time, in all cases.

*****

שבת שחרית 

קרבנות  

9:00 am

הודו

9:15 am

image.png 5:00 pm 
 מנחה on שבת Day at 6 pm

******

image.png
Would you like to do some Keriat Hatorah – Torah reading?
Committed to doing a reading and finding it hard?
Need to cancel or make a change?
Want to be added to the Keriat HaTorah roster?
Please contact Yehoshua Jacobs
**************
Q & A Parashat Chukat
 1. “Take a perfect Para Aduma (red heifer).” What does the word “perfect” temima mean in this context?
  19:2 – Perfectly red.
 2. How many non-red hairs disqualify a cow as a Para Aduma?
  19:2 – Two.
 3. A man dies in a tent. What happens to the sealed metal and earthenware utensils in the tent?
  19:14,15 – The metal utensils are impure for seven days, even if they are sealed. The sealed earthenware vessels are unaffected.
 4. What happens to the one who: a) sprinkles the water mixed with the ashes of the Para Aduma; b) touches the water; c) carries the water?
  19:21 – a) Remains tahor; b) He, but not his clothing, contracts tumah; c) He and his clothing contract tumah.
 5. Why was the mitzvah of the Para Aduma entrusted to Elazar rather than to Aharon?
  19:22 – Because Aharon was involved in the sin of the Golden Calf.
 6. Why does the Torah stress that all of the congregation came to Midbar Tzin?
  20:1 – To teach that they were all fit to enter the Land; everyone involved in the sin of the spies already died.
 7. Why is Miriam’s death taught after the law of Para Aduma?
  20:1 – To teach that just as sacrifices bring atonement, so too does the death of the righteous.
 8. During their journey in the midbar, in whose merit did the Jewish People receive water?
  20:2 – Miriam’s.
 9. Why did Moshe need to strike the rock a second time?
  20:11 – After he hit it the first time, only a few drops came out since he was commanded to speak to the rock.
 10. When Moshe told the King of Edom that the Jewish People would not drink from the well-water, to which well did he refer? What do we learn from this?
  20:17 – To the well that traveled with the nation in the midbar. This teaches that one who has adequate provisions should nevertheless purchase goods from his host in order to benefit the host.
 11. The cloud that led the Jewish People leveled all mountains in their path except three. Which three and why?
  20:22 – Har Sinai for receiving the Torah, Har Nevo for Moshe’s burial, and Hor Hahar for Aharon’s burial.
 12. Why did the entire congregation mourn Aharon’s death?
  20:29 – Aharon made peace between contending parties and between spouses. Thus, everybody mourned him.
 13. What disappeared when Aharon died?
  20:29 – The clouds of glory disappeared, since they sheltered the Jews in Aharon’s merit.
 14. Which “inhabitant of the South” (21:1) attacked the Jews?
  21:1 – Amalek.
 15. For what two reasons did G-d punish the people with snakes specifically?
  21:6 – The original snake, which was punished for speaking evil, is fitting to punish those who spoke evil about G-d and about Moshe. And the snake, to which everything tastes like dust, is fitting to punish those who complained about the manna which changed to any desired taste.
 16. Why did the Jewish People camp in Arnon rather than pass through Moav to enter Eretz Canaan?
  21:13 – Moav refused them passage.
 17. What miracle took place at the valley of Arnon?
  21:15 – The Amorites hid in caves in the mountain on the Moabite side of the valley in order to ambush the Jews. When the Jews approached, the mountain on the Eretz Canaan side of the valley moved close to the other mountain and the Amorites were crushed.
 18. What was the “strength” of Amon that prevented the Jewish People from entering into their Land?
  21:24 – G-d’s command, “Do not harass them” (Devarim 2:19).
 19. Why was Moshe afraid of Og?
  21:34 – Og had once been of service to Avraham. Moshe was afraid that this merit would assist Og in battle.
 20. Who killed Og?
  21:35 – Moshe.
 ******

image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz’l 

הלכות ברכת
הפירות

בהלכות הקודמות ביארנו שיש סדר לברכות. ולמשל, מי שבא לאכול תמרים
ותפוחים, עליו להקדים ולברך על התמרים, מפני שהם משבעת המינים
.

כתב מרן הבית יוסף בשם הרשב”א, שכל מה
שאמרנו שצריך להקדים ולברך על פרי מסוים, זהו דווקא “לכתחילה”. כלומר כן
יש לנהוג. אבל “בדיעבד”, כלומר, אם טעה ובירך על המין השני, יצא ידי
חובת ברכה, ויכול לאכול משניהם, במקרה שהברכות שוות
.

כלומר, אם היו לפניו שני מיני פירות, כגון
תפוחים ותמרים, ששניהם ברכתן שווה, והיא “בורא פרי העץ”, אף על פי שיש
להקדים ולברך על התמר משום שהוא משבעת המינים, מכל מקום אם טעה ובירך על התפוח
תחילה, יצא ידי חובת הברכה, ובברכת התפוח פטר גם את התמר
.

כתב מהר”ר ישראל איסרלן, (בעל ספר תרומת
הדשן, חי סמוך לדורו של מרן, ומרן בתשובתו חלק לו כבוד גדול, וכתב מרן
החיד”א, שהיה למהר”י איסרלן קבלה מעשית, ובעת צרה וצוקה הפליא לעשות
והציל ישראל בחכמתו.) שכל מה שאמרנו שפרי אחד קודם לחברו, או שברכה אחת קודמת
לחברתה, זהו דוקא כאשר רוצה לאכול משניהם, אבל אם אינו רוצה לאכול משניהם, מברך רק
על זה שרוצה לאכול, אף על פי שגם השני מונח לפניו
.

ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצוק”ל
כתב, שאפילו אם רוצה לאכול משני המינים, אלא שאחד מהם אינו נמצא לפניו כעת, אינו
חייב להמתין עד שיביאו לפניו את המין שמוקדם לברכה. וכגון שרוצה לאכול תפוח ותמר,
שצריך לברך קודם על התמר, אבל כעת אין לפניו אלא תפוח, ורק לאחר מכן יהיה לפניו
תמר, יכול לברך על התפוח ואין צריך להמתין עד שיביאו לפניו תמר
.

The Laws of the
Blessing on Fruits

In the previous Halachot we have explained that there is an order
of priority regarding blessings. Thus, if one wishes to partake of apples and
dates, one must recite the blessing on the dates, for they are one of the Seven
Species.

Maran Ha’Bet Yosef writes in the
name of the Rashba that the law that one must recite a blessing on a certain
fruit first only applies preferably. This means that this is the way one should
behave preferably. However, if one errs and recites the blessing on the other
fruit, one has fulfilled his obligation and may partake of both fruits,
provided that they share the same blessing.

For instance, if one has before
him to kinds of fruit, such as apples and dates which both share the “Boreh
Peri Ha’etz
” blessing, although one should preferably recite this blessing
on the date because it is one of the Seven Species, nevertheless, if one
mistakenly recited the blessing on the apple, one has nonetheless fulfilled his
obligation of reciting the blessing and the blessing one recited on the apple
exempts the date as well.

Rabbeinu Yisrael Isserlan (author
of the Terumat Ha’Deshen who lived shortly before the lifetime of Maran and
whom Maran affords great honor to in one of his responses; indeed, Maran
Ha’Chida writes in his Shem Ha’Gedolim that Rabbeinu Yisrael Isserlan was
well-versed in practical Kabbalah and in times of danger, he performed miracles
and saved the Jews with his wisdom) writes that this that we have established
that one fruit takes priority over another or that one blessing precedes
another only applies when one wishes to partake of both items. However, if one
does not wish to partake of both, one should only recite a blessing on the item
one wishes to eat although the second item is in front of the individual.

Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l
writes that even if one wishes to partake of both items, however, one of
them is not in front of him at the present time, one need not wait until the
item with the prioritized blessing is brought before him. For instance,
regarding an apple and a date where one must recite the blessing on the date,
nevertheless, if one only has an apple in front of him at the present time and
only later will he be brought dates, one may recite the blessing on the apple
and one need not wait until the date is brought before him.