Newsletter Parashat Toledot

בס״ד
Moor Lane - Logo.JPG
ק׳ ק׳ שׁערי תפילה
Have a look at our website www.moorlane.info 
****
image.png

*******

image.png

*****

image.png
It is with great regret & sadness

that we inform the Kahal 

of the Petira of


Mrs Gita Enrica Edny  ע״ה

 

sister of Mrs Shula Kanzen שתח״י


Mrs Kanzen will be sitting shiva 

at 125 Park Road


Visiting times 

11 am – 1 pm 

&

 5 – 9 pm

only on  

Thursday, Monday & Tuesday

מן השמים תנחמו

אריכות ימים

 

Moorlanenews 

would like to use this opportunity

to send their heartfelt condolences to 

Mrs Shula Kanzen שתח״י 

and all her family 

and wish them 

מן השמים תנחמו

  אריכות ימים  


****

לוח זמני תפלה לחורף תשפ״ד

Winter Timetable 5784 – 2023/24

מוצאי שבת

ערבית
)
מוצש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

5:03

4:59

4:07

3:30

9:46

3:54

3:54

17/18 Nov

תולדות

*****

image.png

           EVERY MOTZAE SHABBAT        

image.png

THIS WEEK 6:20 pm

***

image.png
Moor Lane Women’s Nach Group
THIS MOTZAE SHABBAT
PHOTO-2023-10-31-22-03-10.jpg
****
Parasha Overview

After 20 years of marriage, Yitzchak’s prayers are answered and Rivka conceives twins. The pregnancy is extremely painful. Hashem reveals to Rivka that the suffering is a microcosmic prelude to the worldwide conflict that will rage between the two great nations descended from these twins, Rome and Israel. Esav is born, and then Yaakov, holding on to Esav’s heel. They grow, and Esav becomes a hunter, a man of the physical world, whereas Yaakov sits in the tents of Torah, developing his soul.

On the day of their grandfather Avraham’s funeral, Yaakov is cooking lentils, the traditional mourner's meal. Esav rushes in, ravenous from a hard day’s hunting, and sells his birthright (and its concomitant spiritual responsibilities) for a bowl of lentils, demonstrating his unworthiness for the position of firstborn.

A famine strikes Canaan and Yitzchak thinks of escaping to Egypt, but Hashem tells him that because he was bound as a sacrifice, he has become holy and must remain in the Holy Land. He relocates to Gerar in the land of the Philistines, where, to protect Rivka, he has to say she is his sister. The Philistines grow jealous of Yitzchak when he becomes immensely wealthy, and Avimelech the king asks him to leave. Yitzchak re-digs three wells that were dug by his father, prophetically alluding to the three future Temples. Avimelech, seeing that Yitzchak is blessed by Hashem, makes a treaty with him.

When Yitzchak senses his end approaching, he summons Esav to give him his blessings. Rivka, acting on a prophetic command that the blessings must go to Yaakov, arranges for Yaakov to impersonate Esav and receive the blessings. When Esav in frustration reveals to his father that Yaakov has bought the birthright, Yitzchak realizes that the birthright has been bestowed correctly on Yaakov and confirms the blessings he has given Yaakov. Esav vows to kill Yaakov, and so Rivka sends Yaakov to her brother Lavan where he could find a suitable wife.

Ohr Somayach Institutions www.ohr.edu

*******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

קיפול בגדים בשבת

שאלה: האם מותר לקפל בשבת בגד, כגון, לקפל את הטלית בסיום התפלה בשבת, לפי סדר הקיפולים שלה, בכדי שלא תתקמט, או שיש איסור בדבר?

התנאים בהיתר קיפול בגד בשבת
תשובה: במשנה במסכת שבת (דף קיג.) שנינו: מקפלין את הכלים (הבגדים) בשבת. ובגמרא אמרו, שאסור לקפל בגדים בשבת, אלא באופן שאדם אחד מקפלם, אבל לא כאשר שני בני אדם מקפלים את הבגד יחד. וכן לא התירו לקפל בגדים, אלא כאשר מדובר בבגד חדש, אבל בגד שאינו חדש, אסור לקפלו. וכן לא התירו לקפל בגד בשבת, אלא בבגד לבן, אבל בגד צבוע, אסור לקפלו. וכן אסור לקפל בגד, אלא כשמתכוין לחזור וללבשו באותו יום, אבל כשאינו מתכוין לחזור וללבשו באותו יום, אסור. וכן, לא התירו לקפל בגד בשבת, אלא כשאין לו בגד אחר, אבל אם יש לו בגד אחר, אסור לקפל.

טעם האיסור לקפל בגד בשבת, והמשמעות להלכה
וטעם האיסור לקפל בגד בשבת, מבואר בפירוש רש”י, לפי שקיפול הבגד בכדי שישמר חלק, דומה לתיקון כלי, שהיא אחת מן המלאכות האסורות בשבת, ו”תיקון כלי”, אין הכוונה לכלי מקולקל שתיקנוהו בשבת, אלא כל דבר שמועיל לכלי, כגון טבילת כלי שעדיין לא הוטבל, גם זה בכלל תיקון כלי בשבת. ולפיכך אסרו לקפל בגדים בשבת. וכן פירשו התוספות, “מכאן למדנו שאסור לקפל טליתות של בית הכנסת, לפי שהם לצורך מחר”, כלומר, אף על פי שהטלית חדשה ולבנה, מכל מקום, הואיל  ואינו מתכוין לחזור ולהתעטף בטלית בו ביום, אסור לקפלה בשבת.

ולפי זה נראה, שאדם הפושט את טליתו בשבת, אסור לו לחזור ולקפלה אחר התפלה. וכן, הפושט בגדיו בליל שבת לפני שהולך לישון, ובגדיו צבעוניים, אסור לו לקפלם בשבת, שנראה כמתקן כלי בשבת.

שיש להקל כאשר מקפל שלא כפי סדר הקיפול הקודם
ורבינו הראבי”ה גם כן כתב כדברי התוספות, שאין לקפל את הטלית בשבת, אולם הוסיף, שאם מקפל את הטלית שלא לפי סדר הקיפול הראשון שלה (כלומר, שלא לפי הסימנים והקיפולים שנוצרו מהקיפול הקודם), נראה שמותר לעשות כן. והסביר מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל (בשו”ת יחוה דעת חלק ב סימן מ), שטעם הדבר, הואיל ואילו היה מתכוין לשמור על צורת הבגד, היה מקפל לפי סדר הקיפול הקודם, כעת, כשמקפל בכוונה שלא לפי סדר זה, הרי גילה דעתו שאינו מקפיד כל כך על החלקת הבגד בצורה המקורית, ולכן, אין זה דומה לתיקון כלי שנאסר בשבת.

סברת המיקלים לגמרי בקיפול בגד בשבת
והכלבו כתב, שמותר לקפל את הבגדים אפילו לפי סדר הקיפול הישן, משום שבזמנינו אין אנו מקפידים כל כך על החלקת הבגדים כמו שהיו נוהגים בזמן חז”ל, ולכן אין בזה חשש של תיקון כלי. ובכמה מקומות נהגו להקל כדבריו.

ומרן השלחן ערוך (בסימן שב) הביא דברי הראבי”ה, שאם מקפל שלא כסדר הקיפול הראשון, יש להקל. ולא הזכיר כלל את סברת הכלבו, שמתיר לגמרי לקפל בגדים בזמן הזה. ומבואר שאינו מסכים להקל כדעת הכלבו, אלא כדעת הראבי”ה, שכל שאינו עושה על פי הסדר הקודם, יש להקל.

ואף על פי כן, יש שכתבו להקל כדברי הכלבו, נגד דעת מרן השלחן ערוך, באמרם שהוא מנהג קדום, עוד קודם קבלת הוראות מרן הקדוש. ומרן הרב זצ”ל לא סמך להלכה על דבריהם, ולפיכך פסק, שאין להקל בקיפול הטלית (או שאר בגדים צבעוניים) בשבת, אלא כשמקפלם שלא כפי סדר הקיפול הקודם.

ולסיכום, מותר לקפל בשבת בגד או טלית שלא לפי סדר הקיפול הראשוני, אבל לפי סדר הקיפול הראשון, אין לקפל את הבגדים, שנראה כמתקן כלי. והמיקל לקפל לפי סדר הקיפול הראשון, אין למחות בידו, שיש לו על מה שיסמוך.

ובמקומות שיש נכרי שמקפל את הטליתות לכל המתפללים, כמו שמצוי בכמה מקומות בחוץ לארץ, יש להקל בזה.

Folding Garments on Shabbat

Today's Halacha is dedicated for the merit and protection of
All Our Dear Soldiers
May Hashem give them strength and courage to vanquish our enemies and may they return home safe and sound amid health and joy. May Hashem protect all the captives and have mercy upon them so that no harm befalls them and may they be released quickly, Amen!
* * * * * * * * * *

Question: May one fold garments on Shabbat, for instance, folding a Tallit along its original creases at the conclusion of prayer services so that it does not become wrinkled, or is this prohibited?

Answer: The Mishnah in Masechet Shabbat (113a) states: “One may fold garments on Shabbat.” The Gemara proceeds to explain that this is only permissible when one person is doing the folding; however, if two people are folding the garment together, this is prohibited. Similarly, our Sages only permitted folding a new garment on Shabbat, but it is prohibited to fold a garment that is not new. Additionally, our Sages only permitted folding a white garment on Shabbat; however, a colored garment may not be folded. Furthermore, it is only permissible to fold a garment when one intends to wear this garment again on the same day; however, if one does not intend to do so, this is prohibited. Furthermore, our Sages only permitted folding a garment on Shabbat when one does not have any other garment; however, if one does have another garment, one may not fold this one on Shabbat.

The Reason Behind the Prohibition to Fold Garments on Shabbat and its Halachic Ramification
Rashi explains that the reason for the prohibition to fold garments on Shabbat is because it is similar to repairing a vessel, which is one of the forbidden works on Shabbat. “Repairing a vessel” does not necessarily mean fixing a broken vessel on Shabbat; rather, anything beneficial that is done to the vessel, such as immersing a vessel which was not yet immersed in the Mikveh, is also included in the prohibition of “repairing a vessel” on Shabbat (although the specific example of immersing a vessel in a Mikveh on Shabbat is subject to a disagreement among the Poskim). The Sages therefore prohibited folding garments on Shabbat. The Tosafot explain likewise: “We can derive from here that it is prohibited to fold the synagogue’s Tallitot, for this is a necessity of tomorrow,” meaning that although the Tallit is new and white, since one has no intention of wearing it again that same day, one may not fold it on Shabbat.

Based on this, it would seem that when one removes one’s Tallit on Shabbat, one may not fold it after prayer services. Similarly, one may not fold the clothes one removes on Shabbat night before going to sleep or one’s colored garments, for this is similar to repairing a vessel on Shabbat.

One May Act Leniently When Not Folding Along the Original Creases
The Ra’avaya rules in accordance with the Tosafot that one may not fold one’s Tallit on Shabbat, however, he adds that if one does not fold the Tallit along its original creases, it seems that this is permissible. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l writes (in his Yechave Da’at, Volume 2, Chapter 40) that the reason for this is that if one actually intended to keep the form of the garment, one would fold it along its original creases. However, now that we see that one is folding it intentionally not in this way, one shows that one does not care about keeping the garment smooth in its original form. Thus, this is not similar to repairing a vessel which is prohibited on Shabbat.

The Reason for Those Opinions Who Rule Leniently Regarding Any Type of Folding on Shabbat
The Kol Bo writes that one may fold a garment on Shabbat even along its original creases, for nowadays, we are not as concerned about keeping garments unwrinkled as they were in the times of our Sages; thus, there is no issue of repairing a vessel involved here. There are several places that customarily ruled leniently on this matter based on this opinion.

Maran Ha’Shulchan Aruch (Chapter 302) quotes the opinion of the Ra’avaya that one may act leniently and fold a garment not along its original creases, but he does not mention the opinion of the Kol Bo who permits folding garments in any way nowadays at all. It is clear that he does not agree with the lenient view of the Kol Bo; rather, he only means to rule in accordance with the Ra’avaya who permits folding a garment not on its original creases.

Nevertheless, there are those who have ruled leniently in accordance with the opinion of the Kol Bo in contrast with the opinion of Maran Ha’Shulchan Aruch and they claim that this was the prevalent custom even before our acceptance of the rulings of Maran Ha’Shulchan Aruch. Maran zt”l did not accept this opinion as Halacha and he therefore rules that one may not act leniently and fold a Tallit (or other colored garments) on Shabbat unless one does so not along its original creases.

Summary: One may fold a garment or Tallit on Shabbat when this is done not along its original creases. However, one should not act leniently and fold a garment along its original creases, for this is tantamount to repairing a vessel. If one sees an individual who acts leniently and folds a garment along its original creases, one need not protest, for he indeed has on whom to rely.