Newsletter Parashat Tzav – Shabbat Para

בס״ד
Moor Lane - Logo.JPG
ק׳ ק׳ שׁערי תפילה
Have a look at our website www.moorlane.info 
*****
image.png

*******

image.png

This Sunday morning

we move the clocks forward to 

BST – British Summer Time

image.png

******

PHOTO-2024-03-27-10-30-57.jpg

****

לוח זמני תפלה לחורף תשפ״ד

מוצאי שבת

ערבית
)
מוצש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

7:32

7:28

6:40

6:05

9:00

6:24

6:24

29/30 Mar

צו (פרה)  

שבת

קרבנות

8:45 am
הודו

9:00 am

please note these times will change next week 

once we enter BST 

*****

This Shabbat is Shabbat Para & we take out 2 Sefarim

On the Shabbat following Purim we read “Parashat Para,” the portion which discusses the Para Aduma, the Red Heifer. The Para Aduma was a sacrificial cow whose ashes were used for ritual purification. One who became impure, such as by coming in contact with a corpse, was required to have himself sprinkled with the ashes of a Para Aduma in order to become pure once more. The sages instituted the reading of the Para Aduma at this time of year in order to remind us of the purification process that was traditionally a part of the Pesach preparations. This is because one who was impure was not only forbidden from entering the Beit Hamikdash but was even forbidden from partaking in the Korban Pesach, as well.


Among the many interpretations for the Para Aduma ritual is that it was intended to serve as an atonement for the sin of the Golden Calf. As a result of having toiled in the service of a cow designated for idolatry, the Jewish people were now required to toil in the service of a cow designated for purity and atonement. Indeed, our sages call the Para Aduma ritual “a mother who comes to clean up the mess that her child made”. Additionally, the Para Aduma was required to be unblemished. This was intended to recall the “blemish” that the Jewish people caused through the sin of the golden calf.


According to a number of authorities, it is actually a Torah obligation to hear the reading of Parshat Para in the synagogue. One reason for this is that in addition to recalling the ancient purification procedure, the reading also serves to recall the sin of the Golden Calf which is a mitzva in its own right. In fact, there are actually six events that one is required by Torah law to always remember and the incident of the Golden Calf is one of them. In many congregations, it is customary for the gabbai to remind the congregation to have kavana, to have in mind to fulfill the mitzva of remembering the sin of the Golden Calf, while Parshat Para is read.

The consensus of most authorities, however, is that the requirement to hear the Parshat Para reading is rabbinical in nature. The only Torah reading that one is truly required to hear by Torah law is Parshat Zachor, which is read before Purim. In fact, there are those who insist that the “opinion” that the Parshat Para reading is a biblical obligation is merely the result of a printer’s error!


It might also just be that those who rule that the Parshat Para reading is a biblical obligation are basing themselves on a completely different consideration. All authorities agree that the Kohanim were required by Torah law to read Parshat Para, as they were the ones who would prepare the Para Aduma. Therefore, it can be suggested that since the reading of Parshat Para was once treated as a Torah obligation – for at least some of the population — it should continue to be treated as such. Although women should make an effort to hear Parshat Para read in the synagogue, there is no true obligation for them to do so. Indeed, it is argued that women should be completely exempt from having to hear the Parshat Para reading because they were not involved in the sin of the Golden Calf.

In the event that Parshat Para was not read at its proper time, it can be read on the next Shabbat, or any Shabbat up until Pesach, for that matter. It is noted that the Para Aduma is referred to as a “chukat olam” – an eternal decree. This teaches us that Parshat Para must be read even though we are no longer able to perform the mitzva of Para Aduma. We are told that after the Beit Hamikdash was destroyed there were people who preserved some ashes of a Red Heifer so that it could be used immediately upon the arrival of Mashiach.

*****

Parasha Overview

The Book of Vayikra (Leviticus), also known as Torat Kohanim — the Laws of the Priests — deals largely with the korbanot (offerings) brought in the Mishkan (Tent of Meeting). The first group of offerings is called a korban olah, a burnt-offering. The animal is brought to the Mishkan's entrance. For cattle, the person bringing the offering sets his hands on the animal. Afterwards, it is slaughtered, and the kohen sprinkles its blood on the Altar. The animal is skinned and cut into pieces. The pieces are arranged, washed and burned on the Altar.

A similar process is described involving burnt-offerings of other animals and birds. The various meal-offerings are described. Part of the meal-offering is burned on the Altar, and the remaining part is eaten by the kohanim. Mixing leaven or honey into the offerings is prohibited. The peace-offering, part of which is burned on the Altar and part eaten, can be from cattle, sheep or goats.

The Torah prohibits eating blood or chelev (certain fats in animals). The offerings that atone for inadvertent sins committed by the Kohen Gadol, by the entire community, by the Prince and by the average citizen, are detailed. Laws of the guilt-offering, which atones for certain verbal transgressions and for transgressing laws of ritual purity, are listed. The meal-offering for those who cannot afford the normal guilt-offering — the offering to atone for misusing sanctified property, laws of the “questionable guilt” offering, and offerings for dishonesty — are detailed.

Ohr Somayach Institutions www.ohr.edu

*******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

חג הפסח התשפ”ד

ההכנות לפסח מעכשיו

נהגו כל ישראל, לנקות את בתיהם היטב היטב זמן רב לפני חג הפסח, כדי שלא יגיעו לידי איסור חמץ, וכדי לכבד את החג בבית נקי, שישבו בליל הסדר כבני מלכים. וכל הנקיונות שעושים לכבוד הפסח, בתוך שלושים יום לחג הפסח, הרי הם בכלל מצות “ביעור חמץ”. וכתב מרן החיד”א בספר עבודת הקודש (אות קצו), בשם רבותינו זכרונם לברכה, שכל אדם הנזהר מחמץ בפסח שלא יכשל בו בשום אופן, בטוח הוא שתעלה לו שנה טובה, כי ימי הפסח הם שורש לכל השנה כולה.

ובפרט זכו במצוה זו נשים צדקניות, שמקפידות הקפדה יתירה בנקיון הבית לכבוד הפסח. ומסופר, שפעם ראה הגאון מבריסק, רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, שאשתו מברישה את אחד הכסאות בבית במאמץ רב, אמר לה, לא צריך כל כך! השיבה לו, אילו הייתי שומעת בקולך, הלא הייתי עלולה להכשל בחמץ בפסח!

אך יש לדעת שיש עיקר ויש טפל, והמקומות שחשוב במיוחד לנקותם בהקפדה רבה, הם המקומות שבאמת יש חשש שיגיע לשם חמץ, ובפרט במטבח ובכלים שעתידים להשתמש בהם לכבוד הפסח, וכן במוצרי המיוחדים לפסח. אבל שאר עניני הנקיון, כמו צביעת הבית וניקוי חלונות בצורה יסודית וכדומה, אינם חשובים כל כך כמו הנקיונות ההכרחיים באמת על פי ההלכה.

איסור אכילת והנאה מן החמץ

נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי חג הפסח “מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ”. (חמץ, הכוונה לבצק מחמשת מיני דגן ששהה די זמן עד שהחמיץ. ושאור, הכוונה לבצק שהחמיץ וטעמו רע, ומשתמשים בו כדי להחמיץ עיסה אחרת, כמו שעושים בזמנינו “מחמצת שאור”).

ובגמרא במסכת פסחים (דף כא: ועוד), למדו רבותינו ממדרש הפסוקים, שהחמץ בפסח אסור באכילה, וכמו כן הוא אסור בהנאה, שאפילו אם הוא אינו אוכל מן החמץ בפסח, אסור לו למכור את החמץ לגוי, מפני שהוא נהנה במכירה זו, וכן הדין שאסור ליהנות בשום צורה מהחמץ. וכל האוכל חמץ בפסח עונשו כרת, שהוא עונש חמור מאד.

חמץ בפסח – אפילו באלף אינו בטל

כל כך חמור איסור חמץ בפסח, עד כדי כך, שחמץ שנתערב עם מאכלים אחרים, אפילו באלף לא בטל, מה שאין כן בשאר איסורים.

ולדוגמא, באיסור אכילת דם, שאם נפל גרם אחד של דם לקדירה עם תבשיל, אם יש בתבשיל ששים גרם של היתר כנגד הדם, הרי הדם בטל בתוכו (“בטל בששים”), והתבשיל מותר. ואילו חמץ בפסח אם יש אלף כנגדו, כגון פירור לחם בתוך סיר גדול עם התבשיל, הכל אסור באכילה מפני אותו פירור של חמץ שנתערב שם.

לכן יש להזהר מאד בעניני חמץ בפסח, לקנות אך ורק מצרכי מזון שאין בהם כל חשש תערובת חמץ, ושנמצאו תחת השגחה אחראית. וכן אין לסמוך על אדם שאינו יהודי שומר תורה ומצוות, כשאומר על מאכל מסוים שאין בו חשש חמץ, וכגון שמעיד על תבלין מסוים שאין בו שום תערובת וכדומה, וכפי שכבר הוכח בעבר, שאנשים נכשלו באיסור חמץ משום שסמכו על החנווני בשעה שאין לו כל נאמנות.

וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל, שנכון שלא לקנות שום תוצרת המיועדת לפסח בלי הכשר על כל מוצר לחג הפסח, וכן הדין אף בדברים שנראה שאין בהם חשש, כגון ליקר, אראק, וכדומה. ובזמנינו אפילו במוצרים הנראים הכי “תמימים”, יש חששות רציניים מבחינת כשרות במשך כל ימות השנה, ובפרט בימות הפסח, כי בכל מוצר מעורבים הרבה מאד חומרים מחומרים שונים, והדברים ידועים.

כלים הבלועים מחמץ

אסור להשתמש בפסח בכלים שמשתמשים בהם בכל ימות השנה, שהרי הם בלועים מחמץ, מכיון שבזמן שתבשיל חם נמצא בתוך הכלי, הרי דפנות הכלי בולעות ממנו טעם חמץ, (כשם שהן בולעות טעם בשר או חלב), ולכן יש להשתמש בכלים מיוחדים לפסח, שלא השתמשו בהם למאכלי חמץ, או להכשיר את כלי החמץ לפסח, כל כלי כפי הדינים המיוחדים לו.


The Holiday of Pesach-5784

Preparations for Pesach Start Now
The entire Jewish nation customarily cleans their houses well for Pesach so as not to encounter the prohibition of Chametz on Pesach and in order to honor this festive holiday with a clean house, so that the family can sit around the Seder table like kings. All Pesach cleaning performed within thirty days of Pesach is included in the Mitzvah of eliminating Chametz. Indeed, Maran Ha’Chida writes in his Sefer Avodat Ha’Kodesh (Section 196) in the name of our Sages that one who is extremely meticulous with regards to not transgressing the prohibitions of Chametz on Pesach is guaranteed to have a good year, for the days of Pesach are the root for the rest of the days of the year.

This Mitzvah especially belongs to righteous Jewish women who take extra care in cleaning the house for Pesach. It is told over that once, the great Brisker Rav, Hagaon Harav Yitzchak Zev Ha’Levi Soloveichik zt”l, once saw his wife exerting herself greatly while brushing a dining room chair. He told her, “You do not need to do that so much!” She replied, “If I would listen to you, I could have transgressed the prohibition of retaining Chametz on Pesach!”

However, one must be able to distinguish between the primary and secondary. The most important places to clean are those where Chametz is actually brought in and used throughout the year, especially the kitchen and dishes meant for Pesach use. On the other hand, other forms of “Pesach cleaning,” such as painting the house or scrubbing the window shades etc., are not as essential as the other forms of cleaning, as we have established.

The Prohibition to Eat and Benefit from Chametz
The Torah (Shemot 13) states regarding the holiday of Pesach: “Matzot shall be eaten for seven days; neither leaven nor sourdough shall be seen in your borders.”

Our Sages taught in Masechet Pesachim (21b among other places) through expounding certain verses that not only is Chametz prohibited for consumption on Pesach, it is also forbidden to benefit from Chametz on Pesach, meaning that even if one does not actually eat Chametz on Pesach, he still may not sell it to a non-Jew and the like on Pesach for this would mean that he is benefitting from this sale. Consumption of Chametz on Pesach is punishable by Karet (severance of one’s soul from the Jewish nation).

Chametz on Pesach Cannot Even be Nullified by a Ratio of One to One Thousand
The prohibition of Chametz on Pesach is so severe that if Chametz gets mixed into other foods, it cannot be nullified even by a ratio of one to one thousand, which is not the case regarding other prohibitions.

For instance, regarding the prohibition of consuming blood, if one gram of blood falls into a pot of food, if there are sixty grams of food present against the one gram of blood that fell into it, the blood is considered nullified, and this food is permitted for consumption. Regarding Chametz on Pesach, however, even if the food present is one thousand times the amount of the Chametz that fell into it, for instance if a tiny crumb of Chametz falls into a large pot of food, the entire pot of food becomes prohibited for consumption because of the crumb of Chametz that became mixed into it.

Therefore, one must be extremely careful regarding Chametz on Pesach to buy only food products that one is completely certain do not contain Chametz mixtures and are certified by a reliable Kashrut organization. Similarly, one should not rely on a non-Torah-observant Jew when he tells him that a certain food does not contain any Chametz, for instance if he says that a certain spice does not have any Chametz mixed into it, for it has already occurred that some people have transgressed the prohibition of Chametz because they had relied on a grocer with no believability. Maran Harav Ovadia Yosef Shlit”a writes that it is proper for one not to purchase any food product designated for Pesach use without a reliable Kosher for Passover certification on every single item. The same applies even to things that do not seem problematic such as liquor, Arack, and the like. Nowadays, even products that look “innocent” pose major Kashrut problems during the rest of the year and especially during Pesach, as all products contain a multitude of ingredients, as we all know.

Dishes Which Have Absorbed Chametz
One may not use the same dishes that he uses during the rest of the year on Pesach, for these dishes have Chametz absorbed in them since when a hot food is inside these dishes, the walls of these dishes absorb its Chametz flavor, just as they absorb dairy or meat flavor. Thus, one must either use dishes that are specially designated for Pesach that have not been used for Chametz or kosher (make kosher for Pesach) his Chametz dishes. This will be better explained in following Halachot.

Newsletter Parashat Vayikra – Parashat Zachor – Purim 5784

בס״ד
Moor Lane - Logo.JPG
ק׳ ק׳ שׁערי תפילה
Have a look at our website www.moorlane.info 
*****
image.png

*****

image.png

Taanit Esther  (מוקדם)

Fast begins 4:22 am

Mincha followed by Arvit 6:00 pm

Fast ends 7:08 pm

********

image.png

THIS SHABBAT

we take out 2 Sefarim

(1) Parashat Vayikra

(2) Parashat ZACHOR 

The haftara THIS week will be the 

Haftara of ZACHOR

********

מנהגים

 Liturgy (Piyutim)

On certain occasions piyutim are chanted during pesuqé dezimra:

On Shabat Shira and the Seventh Day of Pesah the piyut “Ashira keShirat Moshé” is sung before Shirat haYam (The Song on the Sea).

On Shabat Zakhor the piyut “Mi Khamokha” is chanted during Nishmat.

On Rosh haShana and Yom Kipur special piyutim are chanted after Shirat haYam, before Yishtabah, and between Yishtabah and the Qadish. 

 

The minhag of inserting piyutim into the prayers is actually quite ancient, dating back at least to the times of Ribi Yehuda haLevi (c. 1000-1100 CE) who penned the piyut “Mi Khamokha” for Shabat Zakhor and instituted its recital in the middle of Nishmat Kol Hai.

Several Rishonim, among them the Ri miGash (d. 1141), the Rashba (d. 1310), and the Radbaz (d. 1573), attest that this was the custom in their time, showing no sign of disapproval. 

Nevertheless, this custom was met with sharp, repeated critique by later halakhic authorities, all challenging the halakhic basis for this custom, as it constitutes a forbidden interruption (hefseq) in the prayers.

 Though Maran instructs in the Shulhan 'Arukh (O”H §68:1) that it is best to refrain from including liturgy in the Blessings of Qeriat Shema', he makes no mention of adding liturgy in Pesuqé deZimra. The determining factor for allowing liturgy in Pesuqé deZimra is whether or not there exists a prohibition to add praises or Tehilim to those instituted by the Sages as Pesuqé deZimra

The Hida in Tub 'Ayin (§18:35) cites the opinion of Ribi David Hayim Corinaldi in this matter, denouncing the practice of those who reserved the recital of liturgy intended for Pesuqé deZimra (e.g. Ribi Yehuda haLevi's Mi Khamokha) until after the repetition of the 'Amida; arguing that the Tur and Maran only took issue with adding liturgy to the Blessings of Qeriat Shema'. The simple logic behind Ribi Corinaldi's judgment seems to be that, since Pesuqé deZimra were instituted as praises to G-d, additional praises, such as the piyutim, should not be deemed an interruption therein. Still, the Hida rules that liturgy may not be added to Pesuqé deZimra, explaining that these praises were carefully arranged by the Sages in accordance with Qabala and are thus strictly unchangeable

Maghen Abot – e”H Ribi Mordekhai Lebhar s”t 


The Minhag in our Bet Hakeneset, which is the Spanish & Portuguese Minhag, is to say the Piyut Mi Chamoch in the middle of NISHMAT


****

SHABBAT ZACHOR

This Shabbat, (the Shabbat immediately before Purim) is called Shabbat Zachor. שבת זכור.
The Maftir, (additional reading), from Deut. / Devarim, Parshat Ki-Teitze, (25:17-19), deals with the commandment to “Remember what Amalek did to you on the way, upon your departure from Mitzrayim (Egypt)…. … how they perpetrated a cowardly and unprovoked attack… You shall erase the memory of Amalek from the heavens, you shall not forget.”
This commandment, to remember Amalek, is one of the 613 commandments. It is incumbent, therefore, upon every person to attend services on Shabbos Zachor in order to hear this special reading and remember its message. 
What is the connection between erasing the memory of Amalek and Purim? The wicked Haman, who intended to destroy all the Jews in one day and claim their spoils, was the descendant of Agag who was the king of Amalek in the time of King Shaul. Thus we know that Haman was from Amalek. This is why our sages ordained carrying out the commandment of remembering to erase the memory of Amalek before PurimZachor means remember – “Remember… do not forget!”

HAFTARA: (which is read after the ParshaSamuel 1 / Shmuel I 15:2-34

This week's Haftorah takes place 2,873 years ago. In the year 2883 – 878 b.c.e. Shmuel conveys to King Shaul Hashem's command to wage battle against Amalek, and to leave no survivors–neither human nor beast. Shaul mobilizes his military and attacks Amalek. They kill the entire population with the exception of the king, Agag, and they also spare the best of the cattle and sheep.

Hashem reveals Himself to Shmuel. “I regret that I have made Shaul king, for he has turned back from following Me, and he has not fulfilled My words.”

The next morning Shmuel travels to Shaul and confronts him. Shaul defends himself, saying that the cattle were spared to be used as sacrificial offerings for Hashem. Shmuel responds: “Does Hashem have as great a delight in burnt offerings and peace-offerings, as in obeying the voice of Hashem? Behold, to obey is better than a peace-offering; to listen, than the fat of rams. . . . Since you rejected the word of Hashem, He has rejected you from being a king.”

Shaul admits his wrongdoing and invites Shmuel to join him on his return home. Shmuel refuses his offer. “The Lord has torn the kingdom of Israel from you, today; and has given it to your fellow who is better than you.” Shmuel then kills the Amalek king.

The commentaries state that in the interim, Agag was able to marry a maidservant, from which the nation of Amalek would survive.

The connection to Purim is well documented. Haman is called, “the Agagi”. He was a direct descendant of Agag. In ascertaining Hashem's mercy and justice, we are forced to acknowledge our limited understanding. The notion of killing men woman and children is thankfully foreign and abhorrent to us. Nevertheless, Shaul was commanded to eradicate the entire nation.

The Haftorah identifies Shaul's sin in not fulfilling Hashem’s commandment as misplaced mercy. Had he known that, 521 years later, his merciful act would result in the potential extermination of the entire Jewish people, Shaul would not have had mercy on Agag and the cattle. It is the responsibility of a king to think beyond the immediate and do what has to be done to guarantee the future of his nation. Being that no single human can ever guarantee the future, he has no choice but to listen to Hashem's commandments and do as he is told. That ensures the future.

The message of Purim is the story of our Haftorah. Hashem works His miracles through the normal passage of time. Actions done today set in motion ripples in time that radiate far into the future.

******

image.png
Purim

image.png

The 2nd Megila readings

both at Night & Day will take place

at 7 Copeland Close, 

M8 4HW (off Catherine Road)

Night @ 9:30 pm

Day @ 10:30 am

for further information 

contact N Bitton

as there may be further Megila readings

throughout the night and day

*****

image.png

Order of Motzae Shabbat


Remember to say

Hamavdil Ben Kodesh Lechol 

before touching Muktze

on Motzae Shabbat


1) Ledavid Baruch

2) Lamnatzeach Ayelet Hashachar

3) Kadish

4) Arvit

5) Shuva Hashem until Vearehu Bishuati

6) Megila

7) Uva Letziyon

8) end of Arvit

9) Havdala

****
image.png
3:15 pm 
followed by Mincha at 3:55 pm
image.png
****
image.png

Zecher Lemachatzit Hashekel


 1) One who did not give the Zecher Lemahatzit Hashekel before Purim should give it before the Megila reading. 

 

2) One should be careful not to refer to the Zecher Lemahatzit Hashekel as mahatzit hashekel. 


3) One should give an amount of money equal to the value of 9 grams, or about 1/3 of an ounce, of pure silver. 


4) Ideally one should give the zecher lemahatzit hashekel using three coins since in Parshat Shekalim it says “terumat Hashem” three times.


 5) Someone who can't afford to give the value of the silver can give an actual half shekel coin. 


6) Anyone over twenty is required to give the zecher lemahatzit hashekel. 


7) Some Poskim maintain that once a child reaches bar mitzvah he is also required to give it. 


8) One should ideally also give a separate one for each child in the household. 

Therefore the father of a family of five should ideally give five times the value of 9 grams of pure silver. 

One for himself, one for his wife, and one for each of the children. 


9) If he is not able to do so he should give the half shekel for himself and he should give a little more (even just a few coins) for the rest of his household. 

This Year 5784

Zecher Lemahatzit Hashekel

is around 

£ 6.40


*******

IMG_5465.JPG

image.png

Below is the link for our Bet Hakeneset
👇👇👇👇👇click below👇👇👇👇👇

Purim Fund 2024 – Charity Extra

Purim Fund 2024 – Charity Extra


https://www.charityextra.com/purimfund/156192

*****

image.png

Mitzvot On Purim

מקרא מגילה

&   It’s aמצוה  to read theמגילה  from a כשר  scroll once at night & once during the day – פעם בלילה ופעם ביום.

&   Even though there’s aמנהג  to make noise at the name of המן, we have to hear EVERY WORD of the קריאה

 

משלוח מנות  איש לרעיהו

 

&    It is a מצוה to give / send 2 foods to 1 friend. 

However theמנהג  is to give to many people to make שלום ושמחה.


&   Theמתנה  must be at least 2 types of food that are ready for eating.

טוב “לשלוח” את המנות  – It is good to send your משלוח מנות  with a “messenger” (שליח)

מתנות לאביונים

&   It’s a מצוה  to make sure the poor people have what they need for the חג.

&   We give 2 poor people enough that each one could buy 2 things.

&   It’s important to make the poor person feel good – give בלב טוב!!

משתה

&    It is a מצוה to have a party meal, full of words of תורה and זמירות to ה׳.

&   Some people drink wine because so many of the things that happened in the מגילה  involved wine parties.

&   If a person is drinking they 

MUST MAKE SURE NOT TO MESS UP ANY Mitzvot 

&   Don’t forget to say על הניסים  in  ברכת המזון.

********

image.png

*********

PHOTO-2024-03-06-14-53-40.jpg
************
Parasha Overview

The Book of Vayikra (Leviticus), also known as Torat Kohanim — the Laws of the Priests — deals largely with the korbanot (offerings) brought in the Mishkan (Tent of Meeting). The first group of offerings is called a korban olah, a burnt-offering. The animal is brought to the Mishkan's entrance. For cattle, the person bringing the offering sets his hands on the animal. Afterwards, it is slaughtered, and the kohen sprinkles its blood on the Altar. The animal is skinned and cut into pieces. The pieces are arranged, washed and burned on the Altar.

A similar process is described involving burnt-offerings of other animals and birds. The various meal-offerings are described. Part of the meal-offering is burned on the Altar, and the remaining part is eaten by the kohanim. Mixing leaven or honey into the offerings is prohibited. The peace-offering, part of which is burned on the Altar and part eaten, can be from cattle, sheep or goats.

The Torah prohibits eating blood or chelev (certain fats in animals). The offerings that atone for inadvertent sins committed by the Kohen Gadol, by the entire community, by the Prince and by the average citizen, are detailed. Laws of the guilt-offering, which atones for certain verbal transgressions and for transgressing laws of ritual purity, are listed. The meal-offering for those who cannot afford the normal guilt-offering — the offering to atone for misusing sanctified property, laws of the “questionable guilt” offering, and offerings for dishonesty — are detailed.

Ohr Somayach Institutions www.ohr.edu

*******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

קריאת המגילה

כל אדם מישראל, בין אנשים ובין נשים, חייבים בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר “אֱלֹקַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי”. ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק “למנצח על אילת השחר”, ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו למדים לענין המגילה שנכתבה על ידי אסתר המלכה יחד עם מרדכי היהודי, והם שתקנו לנו לקרותה בימי הפורים.

שומע כעונה

מכיון שלא כולם בקיאים בקריאת המגילה, וגם לא לכולם יש מגילה כשרה כתובה על גבי קלף, לכן אנו נוהגים לצאת ידי חובת קריאת המגילה מדין “שומע כעונה”, כלומר, מי ששומע קריאת מגילה ממי שקורא אותה מתוך מגילה כשרה, יוצא ידי חובת הקריאה כאילו הוא קרא בעצמו. לכן קורא השליח ציבור מתוך מגילה כשרה, והוא מכוין להוציא את כלל הציבור ידי חובת הקריאה, וגם הציבור כולו צריכים לכוין לצאת ידי חובה בקריאתו, והרי זה כאילו הם קוראים בעצמם ממש.

דיבור באמצע המגילה

בעת קריאת המגילה אסור לדבר בשום עניין עד לאחר הברכה שבסוף קריאת המגילה. ואם השומע את הקריאה עבר ודיבר דברים אחרים בעוד שהקורא ממשיך בקריאתו, לא יצא ידי חובתו, ודינו כדין מי שלא שמע חלק מקריאת המגילה וכפי שיבואר להלן.

צריך לדקדק היטב בקריאת המגילה, ובפרט יש להזהר בזה בזמן ששומעים את השליח ציבור קורא במגילה, שלא לאבד אף מילה אחת מן הקריאה במגילה, משום שלדעת רבים מהפוסקים, (ומהם הרשב”א והר”ן ועוד), אם חיסר תיבה (מילה) אחת מהמגילה לא יצא ידי חובתו.

מה יעשה מי שלא שמע חלק מהקריאה?

אם קרה לאדם (איש או אשה), שמחמת איזה רעש וכדומה לא שמע כמה מילים מקריאת המגילה, יכול לקרות את אותן המילים מתוך המגילה שבידו, אפילו אם היא אינה מגילה כשרה אלא מגילה מודפסת, ויזדרז בקריאתו וימשיך עד מקום שהשליח ציבור קורא בו, ואז ישתוק וימשיך לשמוע הקריאה מפי השליח ציבור. (ויוצא בזה ידי חובתו, כל זמן ששמע לפחות את רוב קריאת המגילה מפי השליח ציבור, ורק מיעוט המגילה קרא בעצמו מתוך המגילה המודפסת אשר בידו).

המאחר לבית הכנסת

מי שאיחר לבית הכנסת וראה שהשליח ציבור כבר בירך את הברכות שלפני קריאת המגילה. כתב הגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט”א (ילקו”י סימן תרפז), שעדיף שילך לביתו ויקרא מגילה עם ברכות ביחיד, ממה שישמע מגילה בלי ברכות בציבור. וכמובן שהדין כך, דוקא כאשר אדם זה מסוגל לקרוא מגילה לעצמו בבית, אבל אם אינו מסוגל לעשות זאת, מוטב שישמע את המגילה מפי השליח ציבור. ואם השליח ציבור התחיל לקרוא כמה פסוקים מהמגילה, יקרא אותו אדם במהירות מתחילת המגילה עד שישיג את השליח ציבור במקום שהוא קורא. ואז ישתוק ויקשיב לשליח ציבור. וכמובן זאת בתנאי, שאת רוב המגילה ישמע מפי השליח ציבור כמו שהסברנו.

קולות נפץ

יש נוהגים “להכות” את המן. שבשעה שמזכירים את שמו של המן הרשע בקריאת המגילה, מכים על השלחנות וכדומה בקול רעש וכסימן על מחיית עמלק. ובדורות האחרונים יש שהגדילו לעשות ומעוררים רעשים מופרזים, עם קולות נפץ ברעש גדול, והדבר מביא למכשלה גדולה, שיש אנשים ונשים שלא מסוגלים להאזין היטב לכל קריאת המגילה. לכן יש לבטל את המנהג הזה. ואם יש צורך, על הגבאים להודיע, שרק בקריאת “המן” הראשון והאחרון במגילה, יוכלו להקהל להוציא זעמם על המן הרשע בקולות וברקים, ואז ימתין החזן כמה רגעים עד שהקולות יחדלון, וימשיך בקריאת המגילה. וכשהיה מרן זצ”ל צעיר לימים, היה דואג עוד לפני קריאת המגילה לכך שהנערים בקהל לא יעזו לעורר רעשים בנפצים וכדומה, והיה מוחה על זה ביד חזקה, לבל יעיז מישהו מן הקהל לעבור על התקנה, ולא יעשו רעש כלל זולת ב”המן” הראשון והאחרון. וכן נהג בזקנותו, שהיה מזהיר על כך לפני שהחלו לקרוא, ואומר שלאחר הקריאה כשיאמרו “ארור המן”, אז יכוהו כמה שירצו.

ברכת המגילה

לפני קריאת המגילה, מברכים על קריאתה שלוש ברכות, “על מקרא מגילה”, שעשה נסים לאבותינו”, וברכת “שהחיינו”. וכשחוזרים לקרוא מגילה בבוקר, לא מברכים “שהחיינו”. (מלבד אדם שלא קרא מגילה בלילה מפני שלא היתה לו שום אפשרות, שאז יברך על הקריאה בבוקר גם “שהחיינו”). ויש נוהגים לעמוד בשעת הברכות, ויש שאינם עומדים, ואצל מרן זצ”ל נהגו לשבת בשעת הברכות.

ולאחר קריאת המגילה, גוללים את המגילה, ומברכים את ברכת “הרב את ריבנו” כפי שמודפס במגילות ובחומשים, (בסוף חומש שמות מודפסת בדרך כלל המגילה). אבל אדם הקורא את המגילה ביחיד, בלי ציבור, אינו מברך את הברכה שאחרי קריאת המגילה, כי לא תיקנו לברך את ברכת “הרב את ריבנו” אלא בציבור. ומכל מקום כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל (חזון עובדיה עמוד צא), שאין צורך דוקא בעשרה אנשים מישראל, אלא אפילו אם יש שם עשר נשים, גם כן רשאי לברך את ברכת “הרב את ריבנו”.


Arriving Late to or Skipping Some Portions of the Megillah Reading

Every member of the Jewish nation is obligated to read the Megillah on the day of Purim. One must read it during the night and once again the next day, as the verse states, “My G-d, I call out to you during the day, and you do not answer; during the night I have no rest.” This verse is written in the chapter of Tehillim (Psalms) called “Lamnatze’ach al Ayelet Ha’Shachar” and the Gemara in Yoma (29a) refers to Queen Esther as the “Ayelet Ha’Shachar”. Therefore, we derive laws from this chapter regarding the Megillah which was co-authored by Mordechai and Queen Esther since they were the ones to institute the reading of the Megillah on the day of Purim.

Listening is Like Reading
However, since not everyone is an expert in Megillah reading along with the fact that not everyone owns a kosher Megillah written on parchment, we customarily fulfill our obligation of Megillah reading through the law of “one who hears is tantamount to one who recites.” This means that one who hears another person reading from a kosher Megillah fulfills one’s obligation and it is as though one has read the Megillah himself. Therefore, when the Chazzan reads from a kosher Megillah while having in mind to read on behalf of the congregation and the congregation has in mind to fulfill their own obligation as well by listening, it is considered as if they have actually read the Megillah on their own.

Speaking During Megillah Reading
During the time when the Megillah is being read, one may not interrupt by speaking at all until after the blessing at the conclusion of the Megillah reading has been recited. One who did indeed speak during Megillah reading while the Chazzan carries on with the reading of the Megillah does not fulfill his obligation and his status is like one who missed a portion of the Megillah reading, as will be explained later on.

One should listen carefully to the reading of the Megillah and one should exercise special care not to miss hearing even one word from the reading of the Megillah, for according to many Poskim (including the Rashba, Ran, and others), if one misses hearing even one word of the Megillah, one has not fulfilled one’s obligation.

One Who Misses a Portion of the Megillah Reading
However, if it happens that one missed hearing a few words of the Megillah because of noise and the like, one may read those words from within the Megillah one is holding, even if it is not a kosher Megillah; rather, even if it is a printed one, one should quickly read the words one missed until one reaches the place where the Chazzan is currently reading, at which point one should once again remain silent and listen to the Chazzan’s reading. (One will fulfill one’s obligation as long as one has heard most of the Megillah reading from the Chazzan and has only read a minority of it on his own from the printed Megillah in one’s hands).

One Who Arrives Late to the Synagogue
If one arrives late to the synagogue and realizes that the Chazzan has already recited the blessing preceding the reading of the Megillah, the great Rishon Le’Zion, Hagaon Rabbeinu Yitzchak Yosef Shlit”a, writes (in his Yalkut Yosef-Chapter 687) that it is preferable for one to go home and read the Megillah with its appropriate blessings as opposed to hearing the Megillah being read with the congregation but without its blessings. Certainly though, this ruling applies only when one is capable of reading the Megillah at home; however, if one cannot, one should merely hear the Megillah being read by the Chazzan. If the Chazzan is already several verses into the Megillah by the time one arrives at the synagogue, one should read these verses quickly to himself until one catches up to the place where the Chazzan is at which point, one should be silent and listen to the Chazzan. However, this is likewise contingent upon the fact that one hears most of the Megillah being read by the Chazzan, as we have explained above.

Firecrackers
Some customarily bang on tables and the like when the evil Haman’s name is mentioned during the reading of the Megillah as a form of obliterating the name of Amalek. In the past generation, this custom has been grossly exaggerated with all manners of loud noises, including setting off firecrackers and other things which can truly scare people. This causes several problems, including the fact that as a result, many people cannot listen to the Megillah reading properly. If the need arises, the Gabbai should announce that the congregation should only bang during the reading of the first and last “Haman,” at which point the Chazzan should pause for a few moments until the noise dies down and he should then proceed with the reading of the Megillah. Maran zt”l was very particular about this, even in his younger years, and there was banging in the synagogue only during the first and last “Haman” in order to prevent mass disturbance during the Megillah reading.

Newsletter Parashat Pekude

בס״ד
Moor Lane - Logo.JPG
ק׳ ק׳ שׁערי תפילה
Have a look at our website www.moorlane.info 
*****
image.png

*******

PHOTO-2024-03-06-14-53-40.jpg
*******

לוח זמני תפלה לחורף תשפ״ד

מוצאי שבת

ערבית
)
מוצש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

7:05

7:01

6:14

5:40

9:19

5:59

5:59

15/16 Mar

פקודי

שבת

קרבנות

8:45 am
הודו

9:00 am 

*****

Parasha Overview

The Book of Shemot concludes with this Torah portion. After finishing all the different parts, vessels and garments used in the Mishkan, Moshe gives a complete accounting and enumeration of all the contributions and of the various clothing and vessels that had been fashioned. Bnei Yisrael bring everything to Moshe. He inspects the handiwork and notes that everything was made according to G-d’s specifications. Moshe blesses the people. G-d speaks to Moshe and tells him that the Mishkan should be set up on the first day of the first month, i.e., Nissan. He also tells Moshe the order of assembly for the Mishkan and its vessels. Moshe does everything in the prescribed manner. When the Mishkan is finally complete with every vessel in its place, a cloud descends upon it, indicating that G-d's glory was resting there. Whenever the cloud moved away from the Mishkan, Bnei Yisrael would follow it. At night the cloud was replaced by a pillar of fire.

Ohr Somayach Institutions www.ohr.edu

*******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

ימי הפורים – משלוח מנות

ימי הפורים

מצוות הפורים בעיקרן, ארבעה הן: מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ושמחת פורים.

מצות משלוח מנות

נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ”מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת” אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ”מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים”.

ובגמרא במסכת מגילה (דף ז). אמרו, משלוח “מנות” שתי מנות לאיש אחד. “ומתנות לאביונים”, שתי מתנות לשני בני אדם. (כי מיעוט “מנות”, שתים, מנה אחת ועוד מנה. ומיעוט “מתנות”, שתים, מתנה ועוד מתנה אחת. וכן מיעוט “אביונים” שתים. שכן לא נאמר “משלוח מנה איש לרעהו ומתנה לאביון).

טעם המצוה

וטעם מצות משלוח מנות הוא, שכאשר אדם שולח לחברו תשורה ומנחה, הרי הוא מביע לו בזה את רגשי אהבתו אליו, ועל ידי כן נוטע גם בליבו אהבה אליו. ועוד, כי ישנם אנשים חסרי כל, אשר יבושו לפשוט ידם לקבל צדקה כדי לקיים סעודת פורים, וכאשר שולח להם דרך כבוד “משלוח מנות” לא יבושו ולא יכלמו, ויקיימו מצות סעודת פורים בשמחה ובחדוה.

ומכיון שטעם מצוה זו הוא כדי להרבות אהבה בין אדם לחבירו, ובין אשה לרעותה, לכן, השולח משלוח מנות ואין המקבל יודע ממי קבלם, אין הנותן מקיים בזה מצות משלוח מנות, שהרי מכיון שאינו יודע ממי קבלם, אין כאן חיבה וריעות.

ודבר זה הוא שונה ממצות צדקה שאנו רגילים בה בכל ימות השנה. שהרי במצות צדקה, מצוה מן המובחר שלא יהיה המקבל יודע ממי קיבל, וגם שלא יהיה הנותן יודע למי הוא נותן, מה שאין כן לגבי מצות משלוח מנות, שחובה היא שידע המקבל ממי קבל, בכדי שתכנס בלבו אהבה לחבירו.

הגדרת “שתי מנות”

ופירוש הדבר “שתי מנות” הוא שני מאכלים שונים, או מאכל ומשקה, כגון עוגה ובקבוק יין. והמנהג כיום לשלוח מיני מתיקה למשלוח מנות. ויוצאים בזה ידי חובה. וכמבואר גם הנשים חייבות לשלוח לחברותיהן משלוח מנות.

ומכיון שעיקר טעמה של מצות משלוח מנות, הוא כדי שיהיה לכל אדם מה לאכול בסעודת הפורים, לכן השולח לחבירו מתנות שונות בתורת משלוח מנות, וכגון ששולח לו בגדים או סדינים וכיוצא בזה, אינו יוצא ידי חובת משלוח מנות. ואפילו אם שולח לחבירו מעות (כסף) בכדי שיוכל חבירו לקנות מנות של מאכלים, אינו יוצא ידי חובתו, שצריך לשלוח דוקא מנות של מאכל ומשקה. ולכן גם השולח לחבירו טבק להרחה וכדומה, אינו יוצא ידי חובת משלוח מנות.


The Days of Purim and the Laws of Mishloach Manot

The Days of Purim
There are four primary Mitzvot on Purim: Megillah reading, Mishloach ManotMatanot La’Evyonim, and the Purim Feast.

The Mitzvah of Mishloach Manot
The verse in the Megillat Esther (9, 22) states: “In order to mark them as days of feasting and merriment and sending portions (Mishloach Manot) to one another as well as giving gifts to the poor (Matanot La’Evyonim).” The Gemara in Masechet Megillah (7a) states that “Mishloach Manot” refers to sending two food portions to one person while “Matanot La’Evyonim” refers to giving two gifts to two people, i.e., one gift per person. (This is because “Manot” refers to at least two portions, “Matanot” refers at least two gifts, and “Evyonim” is at least two poor people. The verse does not say, “Sending a portion to one another as well as giving gifts to a pauper”).

The Reason for This Mitzvah
The underlying reason for this Mitzvah is that when one sends one’s friend a gift, one expresses feelings of fondness for him and by doing so, one plants feelings of camaraderie in the friend’s heart for himself as well. Additionally, there are those who truly lack financial means and they may be ashamed to ask for assistance for the necessities of the Purim feast; thus, when one sends one’s friend this “Mishloach Manot” in a respectable fashion, the friend will not be ashamed to accept it at all, and he will thus be able to partake of the Purim feast amid much joy.

Since the fundamental reason for this Mitzvah is to create friendship between man and his fellow, if one sends Mishloach Manot to one’s friend and the recipient does not know who the sender is, the sender has not fulfilled his obligation, for being that the recipient does not know who he received this gift from, there is subsequently no friendly bond formed.

This Mitzvah is different from the Mitzvah of Tzedakah (charity) donated during the rest of the year, for regarding Tzedakah, it is most preferable that the recipient not know whom the donor is and that the donor not know who the recipient is. However, regarding Mishloach Manot, the recipient must know who has sent him this gift, for only in this way will feelings of friendship enter the recipient’s heart.

The Definition of “Two Portions”
The definition of “two portions” is two different food items or a food item and a beverage, such as cake and a bottle of wine. It is customary nowadays to send various kinds of sweets and one will indeed fulfill one’s obligation in this manner. Women must also send Mishloach Manot to their friends.

Since one of the predominant reasons for Mishloach Manot is for people to have food to eat for the Purim feast, if one sends one’s friend such gifts as clothing or blankets as Mishloach Manot, one has not fulfilled one’s obligation. Even if one sends one’s friend a monetary gift such that he will be able to purchase food with it, he has still not fulfilled his obligation, for one can only do so by sending food items or beverages. Thus, one who sends one’s friend snuff tobacco or cigarettes as Mishloach Manot has not fulfilled his obligation.

Newsletter Parashat Vaykhel – Parashat Shekalim – Machar Chodesh

בס״ד
Moor Lane - Logo.JPG
ק׳ ק׳ שׁערי תפילה
Have a look at our website www.moorlane.info 
*****
image.png

*****

image.png

THIS SHABBAT

we take out 2 Sefarim

(1) Parashat Vayakhel

(2) Parashat Shekalim 

The haftara THIS week will be the 

Hafatara of Shekalim

with

the 1st and last פסוק of Machar Chodesh 

********

As THIS SHABBAT 

is  שבת מברכים

Reminder
there will be NO derasha this week
instead we will have the 
kahal recitation of Sefer Tehilim

*****

Parashat Shekalim 
When the Holy Temple stood in Jerusalem, each Jew contributed an annual half-shekel to the Temple.

The funds raised were primarily used to purchase cattle for the communal sacrifices. The leftover monies were used for a variety of communal purposes, including providing salaries for the judges and maintenance of the Temple, its vessels, and the city walls.

This annual tax, known as the machatzit hashekel, was due on the 1st of Nissan. One month earlier, on the 1st of Adar, the courts began posting reminders about this Biblical obligation. In commemoration, the Shekalim is the first of four readings added during or immediately before the month of AdarTorah reading of the Shabbat that falls on or before Adar is supplemented with the verses (Exodus 30:11-16) that relate G‑d's commandment to Moses regarding the first giving of the half-shekel.

The Shekalim haftarah (II Kings 11:17-12:17) continues on the same theme, discussing the efforts of King Jehoash (9th century BCE) to earmark communal funds for the upkeep of the first Holy Temple.

(We too give a commemorative half shekel to charity—on the Fast of Esther.)

Parshat Shekalim” is the first of four special readings added during or immediately before the month of Adar (the other three being ZachorParah and Hachodesh).

The Shekalim reading is also related to the upcoming holiday of Purim. According to the TalmudHaman's decree was averted in merit of the mitzvah of machatzit hashekel.

 

Haftara

II Kings 11:17-12:17.

The Parshat Shekalim Torah reading discusses the annual obligation for every Jew to give half a shekel to the Temple coffers. The haftorah discusses the efforts of King Jehoash (9th century BCE) to earmark these communal funds for the upkeep of the first Holy Temple.

Background for this haftorah: Because of an alliance with the Northern Kingdom of Israel, idol worship had become rampant in the erstwhile righteous Davidic dynasty-controlled Southern Kingdom. When the king of the Southern Kingdom, Ahaziah, was killed, his mother Athaliah murdered the remainder of the royal family and seized the throne. During her brief reign, she actively promoted idolatry. Unbeknownst to her, one of Ahaziah's sons, a small baby, was hidden and survived. When he became seven years of age, Jehoiada the High Priest led a successful revolt against Athaliah, and installed the child king, Jehoash, as the new King of Judea.

The haftorah begins with the new king renewing the people's covenant with G-d. They destroyed all the pagan altars and statues and appointed officers to oversee the Holy Temple. Jehoash then instructed the priests regarding all the funds that were donated to the Temple. According to his plan, all the funds would be appropriated by the priests. In return, the priests would pay for the regular maintenance of the Temple. In the 23rd year of Jehoash's reign, the priests neglected to properly maintain the Temple. Jehoash then ordered that all monies should be placed in a special box that was placed near the Temple altar, and these funds were given directly to the workers and craftsmen who maintained the Temple

******

image.png

Rosh Chodesh Adar SHENI is TWO days 

Motzae Shabbat Night 09 / 03 / 24 ~ Sunday 10 / 03 / 24

Monday 11 / 03 / 24

****

PHOTO-2024-02-27-22-24-56.jpg
*******
PHOTO-2024-03-06-14-53-40.jpg
*******

לוח זמני תפלה לחורף תשפ״ד

Winter Timetable 5784 – 2023/24

מוצאי שבת

ערבית
)
מוצש(

שקיעה

מנחה שבת

סוף זמן קריאת שמע

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Sunset

Minha

Shema before

Candle Lighting

Minha & Kabbalat Shabbat

Date

Parasha

PM

PM

PM

PM

AM

PM

PM

 

 

6:52

6:48

6:01

5:25

9:28

5:45

5:45

8/9 Mar

ויקהל  (שקלים) (ש''מ)

שבת

קרבנות

8:45 am
הודו

9:00 am 

*****

Parasha Overview

Moshe Rabbeinu exhorts the Bnei Yisrael to keep Shabbat, and requests donations for the materials for making the Mishkan. He collects gold, silver, precious stones, skins and yarn, as well as incense and olive oil for the Menorah and for anointing. The princes of each tribe bring the precious stones for the Kohen Gadol's breastplate and ephod. G-d appoints Betzalel and Oholiav as the master craftsmen. Bnei Yisrael contribute so many resources, such that Moshe begins to refuse donations. Special curtains with two different covers were designed for the Mishkan's roof and door. Gold-covered boards in silver bases were connected, forming the Mishkan's walls. Betzalel made the Holy Ark (which contained the Tablets) from wood covered with gold. On the Ark's cover there were two figures facing each other. The Menorah and the table with the showbreads were also of gold. Two Altars were made: a small incense Altar of wood, overlaid with gold, and a larger Altar for sacrifices, made of wood covered with copper.

Ohr Somayach Institutions www.ohr.edu

*******
image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l

חלות מתוקות

בהלכה הקודמת ביארנו שיש חיוב לאכול פת בשיעור כביצה (חמישים וארבעה גרם) בכל אחת מסעודות השבת. וכעת נדון לענין חלות מתוקות שרבים נוהגים לבצוע מהן בסעודות השבת, האם ברכתן המוציא לחם מן הארץ וממילא יוצאים באכילתן ידי חובת סעודות שבת, ולאחריהן יש לברך ברכת המזון, או שברכתן בורא מיני מזונות כמו עוגה וממילא לא יוצאים באכילתן ידי חובת סעודות שבת, וברכתן האחרונה היא על המחיה.

מרן בשלחן ערוך (סימן קסח) כתב, פת הבאה בכסנין (היא הפת שנאמר עליה בגמרא שברכתה בורא מיני מזונות) יש אומרים שהיא עיסה (בצק) שעירב בה דבש או סוכר או שמן ותבלין, והוא שיהיה טעם התערובת ניכר בעיסה. וכן הלכה שנותנין עליה דין פת הבאה בכסנין. כלומר שברכתה מזונות. וכתב על זה הרמ”א, ויש אומרים שזה נקרא פת גמור (וברכתו המוציא לחם מן הארץ) אלא אם כן יש בה הרבה דבש כמיני מתיקה שקוראים “לעקיך” שהדבש והתבלין עיקר. וכן נוהגים באשכנז.

ומכאן נבא לדון אודות החלות המתוקות במצויות בזמנינו, שאמנם מורגשת בהן היטב המתיקות, אבל בודאי אי אפשר לומר ש”הדבש והתבלין עיקר” אלא מטרת הדבש או הסוכר רק לתת טעם טוב בחלה. ולפיכך לדעת הרמ”א ולמנהג אשכנז ברכת החלות המתוקות היא המוציא לחם מן הארץ, ויוצאים בהן ידי חובת סעודות שבת. וכן גם כתב הרמ”א בדרכי משה (אות ב') שבשבתות וימים טובים מברכים המוציא וברכת המזון על החלות המטובלות הרבה, והתבלין (כגון סוכר וכדומה) ניכרים בהם בטעם ובמראה. אולם לדעת מרן הבית יוסף, לא קבעו חכמים ברכת המוציא וברכת המזון, אלא על לחם שנעשה מעיסה שנילושה במים, אבל כל שיש בה תערובת ממי פירות (כגון מיץ תפוזים) או תבלין (כגון סוכר ודבש), אם טעם התערובת ניכר בעיסה ברכת הפת הזו בורא מיני מזונות. אולם ברור שאף לדעת מרן, אם לא עירבו בעיסה אלא מעט שמן וסוכר, באופן שטעמם אינו ניכר כלל, כמו בלחמים המצוים בזמנינו, בודאי שברכתם המוציא לחם מן הארץ, ורק אם ניכר טעמם ממש, כמו בחלות מתוקות, ברכתם בורא מיני מזונות.

לפיכך, לדעת מרן הבית יוסף שקבלנו הוראותיו, אין לברך על חלות מתוקות ברכת המוציא אלא ברכת מזונות, כדין עוגה, ולפיכך אין להן דין לחם כלל ואין יוצאים באכילתם ידי חובת סעודות שבת. ולמנהג אשכנז דין החלות הללו כדין לחם לכל דבר ויוצאים באכילתם ידי חובת סעודות שבת.

ולהלן אי”ה נוסיף עוד מעניין זה.


Sweet/Egg Challah

We have explained in the previous Halacha that there is an obligation to eat an egg’s volume of bread (fifty-four grams) during each of the Shabbat meals. We shall now discuss the status of “Sweet Challot” which many customarily use as bread for the Shabbat meals. Are they considered bread and hence one eating them would fulfill his obligation to eat bread during the Shabbat meals and would be obligated to recite Birkat Hamazon after eating them or is “Boreh Minei Mezonot” the appropriate blessing for them, like cake and the like, and one eating them would not fulfill his obligation of eating bread during the Shabbat meals and their after-blessing would be “Al Ha’Michya”?

Maran writes in his Shulchan Aruch (Chapter 168): “Kisnin bread (which is the bread that the Gemara says requires the Mezonot blessing): Some say that this refers to dough in which honey, sugar, oil, or spices were mixed and the taste of the item mixed in the dough is recognizable in the dough.” This is indeed the Halacha and such an item is given the halachic status of Kisnin bread on which a “Boreh Minei Mezonot” blessing is recited. The Rama notes: “Some say this is considered actual bread (on which a “Hamotzi” blessing is recited) unless there was a copious amount of honey mixed into it similar to a sweet baked good which we call “Lekach” (Yiddish for honey cake) in which the honey and spices are primary. This is indeed the prevalent custom (in Ashkenazi countries).”

We must now determine the status of the “Sweet Challah” present nowadays, for although the sweetness can most definitely be tasted, nevertheless, we certainly cannot say that “the honey and spices are primary”; rather, the honey or sugar are only present to give the Challah a good taste. Thus, according to the Rama’s opinion and the Ashkenazi custom, the blessing on such Challah is “Hamotzi Lechem Min Ha’aretz” and one eating them would fulfill one’s obligation of eating bread during the Shabbat meals. Indeed, the Rama in his Darkei Moshe (Section 2, ibid.) writes “that on Shabbat and Yom Tov we recite ‘Hamotzi’ and Birkat Hamazon on Challot which are heavily spiced and the spices (such as sugar and the like) are noticeable in them by taste and appearance.” However, according to the opinion of Maran Ha’Bet Yosef, our Sages enacted that the “Hamotzi” blessing and Birkat Hamazon are to be recited only on bread which was made of dough with only water mixed into it; nevertheless, if fruit juices (such as orange juice) or spices (such as sugar or honey) are mixed into the dough and the foreign taste is detectable in the dough, the blessing on such bread is “Boreh Minei Mezonot.” Nevertheless, it is clear that even according to Maran, if only a small amount of oil or sugar was mixed into the dough such that their taste is completely undetectable, which is indeed the case with many breads we have today, their blessing is certainly “Hamotzi Lechem Min Ha’aretz.” Only if their taste is actually discernible, as is the case with “Sweet Challah,” is their blessing “Boreh Minei Mezonot.”

Thus, according to the opinion of Maran Ha’Bet Yosef, whose rulings we have accepted, one should not recite the “Hamotzi” blessing on “Sweet Challah”; rather, the blessing on such Challah is “Boreh Minei Mezonot,” like cake. This is not considered bread at all and one does not fulfill one’s obligation of eating bread during the Shabbat meals at all by eating them. According to the Ashkenazi custom, such Challot are considered bread for all intents and purposes and one would fulfill his obligation of eating bread during the Shabbat meals by eating them.

We shall, G-d-willing, broaden our discussion on this topic in the following Halacha.