Newsletter Ki Tese

image.jpeg 
image.png
image.png

EVERY MORNING

@ 7 am

MONDAY – FRIDAY 

6 am

***

AMUD YOMI
Amud Yomi Flyer_Makos_1.jpg
****

לוח זמני תפלה לקיץ תש"פ

Summer Timetable 5780 – 2020

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ"ש(

סוף זמן קראת שמע

זמן שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema
to be read before

Candles
to be
lit by

 

Earliest
Candle lighting

Minha
& Kabbalat Shabbat
*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

8:57

8:50

9:41

7:52

7:12

6:41

6:45

28/29 Aug

כי תצא

For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat. (Unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles should be lit by that time, in all cases.  

*****

Q & A on Parashat Ki Tese

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated
 1. Why must a captured woman mourn her family for a month in her captor's house?
  21:13 – So her captor will find her unattractive.
 2. What fraction of the inheritance does a first-born receive if he has a) one brother? b) two brothers?
  21:17 – a) 2/3 b) 1/2
 3. What will become of a ben sorer u'moreh if his parents don't bring him to court?
  21:22 – He will eventually rob and kill to support his physical indulgences.
 4. Why is it a degradation to G-d to hang a criminal's body on the gallows overnight?
  21:23 – Because humans are made in G-d's image; and because the Jewish People are G-d's children.
 5. What do you do if you find a lost object that costs money to maintain?
  22:2 – Sell it and save the money for the owner.
 6. Why does the Torah forbid wearing the clothing of the opposite gender?
  22:5 – It leads to immorality.
 7. Why does the Torah link the mitzvah of sending away the mother-bird with the mitzvah of making a railing on the roof of your house?
  22:8 – To teach that one mitzvah leads to another, and to prosperity.
 8. When is it permitted to wear wool and linen?
  22:12 – Wool tzitzit on a linen garment.
 9. What three things happen to a man who falsely slanders his bride?
  22:18 – He receives lashes, pays a fine of 100 silver selah, and may never divorce her against her will.
 10. Although the Egyptians enslaved the Jewish People, the Torah allows marriage with their third-generation converts. Why?
  23:8 – Because they hosted Yaakov and his family during the famine.
 11. Why is causing someone to sin worse than killing him?
  23:9 – Murder takes away life in this world, while causing someone to sin takes away his life in the World to Come.
 12. If one charges interest to his fellow Jew, how many commandments has he transgressed?
  23:21 – Three; two negative commandments and a positive commandment.
 13. What is the groom's special obligation to his bride during their first year together?
  24:5 – To gladden her.
 14. When is a groom required to fight in a non-obligatory war?
  24:5 – When he remarries his ex-wife.
 15. What type of object may one not take as collateral?
  24:6 – Utensils used to prepare food.

image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l  

מהלכות ומנהגי הסליחות

שנינו
בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה
בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר
את הלוחות, ועשה (שהה) ארבעים יום במחנה, עד ששרף את העגל וכתתו
(וטחן אותו) כעפר הארץ,
והרג את כל (מי) אשר נשק לעגל, והכרית עבודת העגל מישראל, והתקין כל שבט במקומו.
ובראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה
, עלה אלי ההרה, שסלח הקדוש ברוך הוא לישראל. והעבירו
שופר בכל המחנה, להודיע שמשה עולה להר, שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה. עד כאן.
ומבואר אם כן שביום ראש חודש אלול החל הקדוש ברוך הוא לסלוח לעם ישראל. וכך הדבר
לעולם, שהימים הללו מסוגלים ביותר לסליחה וכפרה ולחזרה בתשובה
.

מנהג הסליחות
מכיון
שביום ראש חודש אלול, אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיעלה לקבל לוחות שניות
, שסלח לעדת ישראל, נהגו
הספרדים ובני עדות המזרח, להשכים לבית הכנסת בכל יום לומר סליחות ותחנונים, מיום
ראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, שבו ירד משה רבינו מן ההר והביא לוחות שניות.
ובליל ראש חודש עצמו אין לומר סליחות. על כן בשנה זו, (תשע"ג), שחל ראש חודש
אלול בימים שלישי ורביעי, יחלו באמירת הסליחות רק מליל יום חמישי, אחר חצות.
ומימים ימימה היו נוהגים כולם, לקום באשמורת הבוקר ממש לשם אמירת הסליחות, והיו
עולים ומתעלים בימי חודש אלול
, ומתעוררים
לשוב בתשובה שלימה על כל מעשיהם, עד לימי ראש השנה ויום הכפורים
, שאז היו מגיעים כולם
למעלה רוחנית גדולה, וממש נרגשת היתה באויר האוירה המיוחדת של קדושת הימים הללו,
מתוך תפילה ותשובה. ואף הילדים בני החינוך היו מתאספים יחד עם אבותיהם לבתי הכנסת
בכל בוקר באשמורת, וכך יראת שמים מיוחדת היתה נסוכה על פני הבריות. ועתה בעונות
הרבים, רק בדור האחרון ממש
, הולך
ונחלש תוקפו של המנהג הנפלא הלז, ועל כל אחד ואחד לעורר את עצמו ואת בני ביתו
להתחזק בימי חודש אלול בתשובה ובתפילה
.


עדות
האשכנזים לא נהגו לומר סליחות מראש חודש אלול, אבל נהגו לתקוע בשופר בכל יום מימים
אלו (מיום א' אלול, כלומר, מחר יום רביעי), אחר תפילת שחרית, כדי להזהיר את ישראל
שיעשו תשובה, שנאמר (עמוס ג.) "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו". גם
נהגו כן כדי לערבב את השטן, ויש מקומות שתוקעים גם כן בתפילת ערבית
.

ומנהג
האשכנזים להתחיל לומר סליחות מליל ראשון (מוצאי שבת) שלפני ראש השנה, ואם חל ראש
השנה ביום שני או ביום שלישי, מתחילים לומר סליחות מליל יום ראשון שבוע שלפניו.
ולכן בשנה זו (התשע"ג), שיחול יום ראש השנה ביום חמישי, יחלו האשכנזים באמירת
הסליחות החל מליל יום ראשון כ"ו באלול, שהוא מוצאי שבת פרשת "נצבים וילך
."

Laws and Customs of Selichot

The Source for the
Significance of the Month of Elul

It is taught in Pirkei De'Rabbi Eliezer: "For forty days on Mount Sinai,
Moshe Rabbeinu would read the written Torah during the day and study the oral
Torah during the night. At the end of forty days, he took the Tablets and
descended to the camp. On the Seventeenth of Tammuz he broke the Tablets and
stayed in the camp for forty days until he burnt the Golden Calf and ground it
as fine as the dust of the earth, killed anyone who had kissed the Golden Calf,
uprooted the service of the Golden Calf from Israel, and established every
tribe in its proper place. On Rosh Chodesh Elul, Hashem told Moshe, 'Ascend to
Me from the mountain,' for Hashem had indeed forgiven the Jewish nation. They
sounded a Shofar through the entire camp to notify all that Moshe had ascended
the mountain in order that they not stray after idolatry once again." We
see that on the day of Rosh Chodesh Elul, Hashem began forgiving the Jewish
people. It was therefore established that these days would forever be days
especially auspicious for forgiveness, atonement, and repentance.


The Custom of Selichot

Since on that day Hashem told Moshe to ascend in order to receive the second
pair of Tablets, for He had forgiven the Jewish nation, Sephardic and Middle
Eastern Jews customarily arise early in the morning and make their way to the
synagogue to recite Selichot (literally, "Forgiveness") and
supplications beginning from Rosh Chodesh Elul until Yom Kippur, which was the day
Moshe descended the mountain and brought us the second pair of Tablets.
Selichot are not recited on the night of Rosh Chodesh itself. Thus, this year,
5773, when Rosh Chodesh Elul falls out on Tuesday and Wednesday, Selichot are
recited beginning from Thursday, which really begins from the halachic midnight of Wednesday night.
For many generations, people would wake up at the early hours of the morning in
order to recite Selichot and they would reach lofty levels during the month of
Elul while rousing themselves to repent completely for all of their deeds until
the days of Rosh Hashanah and Yom Kippur when everyone would reach truly lofty
spiritual levels through prayer and repentance. Even children of several years
old would gather together in the synagogues with their fathers early every
morning and the spiritual atmosphere of the Days of Awe would rest on everyone.
Unfortunately, nowadays, only in the past generation or so has this wonderful
custom become weak; it is incumbent on everyone to encourage himself and his
household to strengthen themselves in prayer and repentance during the month of
Elul.

Ashkenazi communities
customarily do not recite Selichot beginning from Rosh Chodesh Elul; however,
they do customarily blow the Shofar every day during this period after
Shacharit services in order to advise the Jewish nation to repent as the verse
(Amos, Chapter 3) states: "Shall a Shofar be sounded in a city and its
people will not tremble?" Another reason for this custom is to confuse the
Satan. Some places sound the Shofar during Arvit services as well.

The Ashkenazi custom is to
begin reciting Selichot from the Sunday (or Motza'ei Shabbat) before Rosh
Hashanah. If Rosh Hashanah falls out on Monday or Tuesday, they customarily
begin reciting Selichot from the Sunday of the previous week. Thus, this year,
5773, when Rosh Hashanah falls out, G-d-willing, on Thursday, Ashkenazim will
begin reciting Selichot from the
halachic midnight of the 26th
of Elul, Motza'ei Shabbat Parashat Nitzavim-Vayelech.

 

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Newsletter Parashat Shofetim

image.jpeg 
image.png
Tonight 
Thursday & Friday
image.png
image.png

Begins THIS SUNDAY morning

@ 7 am

MONDAY – FRIDAY 

6 am

***

AMUD YOMI
Amud Yomi Flyer_Makos_1.jpg
****
image.png
image.png
image.png
***
Sephardic World    
Meeting – Sunday 23rd August 2020
 

This week we are doing something out of the ordinary! Dr. Judith R. Cohen is a performer and ethno-musicologist specializing in Jewish folk music. She is perhaps best-known for her work with Judeo-Spanish Sephardic songs. She has also spent a lot of time with crypto-Jewish communities in Portugal, learning and recording their musical tradition. Her talk will include live music as well as recordings from Portugal.

Please join us live as this meeting will only remain online a short time. As well as her academic work and live performances, Judith has recorded several CDs of Sephardic music which can be bought through her website at: http://www.yorku.ca/judithc/MainEng.htm

Topic: Adeus Vila de Belmonte: Music in the lives of Crypto-Jews in Portugal
Time: Sunday Aug 23rd, 2020 07:00 PM London (This is 7pm British summer time; GMT +1, which is 2pm in New York)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84177511200

Our supporters on Patreon help cover our costs. If you can make a small monthly donation, it would be much appreciated. https://www.patreon.com/sephardi

If you can't get into the Zoom meeting, there is an overflow on Facebook. We can't broadcast live on YouTube until we have a 1,000 subscribers. Please help us by clicking here. It costs you nothing!

Best wishes,

Ton Tielen and David Mendoza
Sephardic World  

***

לוח זמני תפלה לקיץ תש"פ

Summer Timetable 5780 – 2020

מוצאי שבת

ערבית

)מוצ"ש(

סוף זמן קראת שמע

זמן שבת

פלג מנחה (תה״ד)

פלג מנחה (לבוש)

מנחה וקבלת שבת

תאריך

שבת פרשת

Shabbat

Ends

Arbit

Shema
to be read before

Candles
to be
lit by

 

Earliest
Candle lighting

Minha
& Kabbalat Shabbat
*

Date

Parasha

PM

PM

AM

PM

PM

PM

PM

 

 

9:15

9:10

9:36

8:08

7:27

6:54

6:45

21/22 Aug

שופטים


For those not in the Bet Hakeneset, but wishing to bring in Shabbat with the Kahal, candles should be lit about 30 minutes after the time listed for Minha and Kabbalat Shabbat. (Unless the time listed in the ‘latest candle lighting’ column is earlier, when candles should be lit by that time, in all cases.  

*****

Q & A on Parashat Shofetim
 1. What is the role of shoftim? What is the role of shotrim?
 2. What qualifications should one look for when appointing a judge?
 3. May a judge accept a bribe if only for the purpose of judging fairly?
 4. What is the source for the concept "seek out a good beit din"?
 5. Although the avot built matzevot, the Torah later forbade doing so. Why?
 6. "You will come to…the judge who will be in those days." It's impossible to visit a judge living at a different time, so why must the Torah add these apparently extra words?
 7. What does Hashem promise a king who doesn't amass much gold, doesn't raise many horses and doesn't marry many wives?
 8. How many Torah scrolls must the king have?
 9. How was King Shaul punished for disobeying a minor command of the Prophet Shmuel?
 10. Certain kosher animals are not included in the law of "chazeh, shok, and keiva." Which ones?
 11. Families of kohanim served in the Beit Hamikdash on a rotational basis. When was this rotation system implemented?
 12. Which three categories of false prophets are executed?
 13. What does it mean to "prepare the way" to the cities of refuge?
 14. How many witnesses are meant when the Torah writes the word eid (witness)?
 15. "Through the mouth of two witnesses…." What types of testimony does this verse invalidate?
 16. If witnesses in a capital case are proven to be zomemim (false-conspirators) before their intended victim is executed, how are they punished?
 17. Why does the section about going to war follow the laws governing witnesses?
 18. The Jewish army is warned of four "scare-tactics" the enemy might employ. What are they?
 19. When a murder victim is found in a field, who determines which city is closest?
 20. What happens if the murderer is found after the calf's neck was broken?

All references are to the verses and Rashi's commentary, unless otherwise stated.

 1. 16:18 – Shoftim are judges who pronounce judgment. Shotrim are officers who enforce it.
 2. 16:18 – That he is expert in the law and that he is righteous.
 3. 16:19 – No, because it will sway his judgment.
 4. 16:20 – "Tzedek tzedek tirdof…."
 5. 16:22 – Because the Canaanites used them for idolatry.
 6. 17:9 – To teach that although a judge may not be as eminent as judges of previous generations, we must obey him nevertheless.
 7. 17:18 – That his kingdom will endure.
 8. 17:18 – Two. One stays in his treasury and one he keeps with him.
 9. 17:20 – He lost his kingship.
 10. 18:3 – Chayot (non-domestic-type animals).
 11. 18:8 – During the time of David and Shmuel.
 12. 18:20 – One who prophesies something he didn't hear, something told to another prophet, or prophecies in the name of an idol.
 13. 19:3 – To post direction signs saying "refuge" at the crossroads.
 14. 19:15 – Two, unless otherwise specified.
 15. 19:15 – Written testimony and testimony translated from a language which the judges don't understand.
 16. 19:19 – They are put to death.
 17. 20:1 – To teach that if the Jewish People execute fair judgment they will be victorious in war.
 18. 20:3 –
  a) Changing their shields
  b) Making their horses stomp and whinny
  c) Shouting
  d) Blowing horns.
 19. 21:2 – The Sanhedrin.
 20. 21:9- He is tried and, if guilty, executed.

image.png

Halachot from Maran Rabbi Ovadia Yosef Ztz'l  


חודש אלול –
מעשה במרן זצ"ל בענין שמיעת מוזיקה

כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל: חסד גדול
עשה ה' יתברך עם עמו ישראל, כאשר גילה להם, כי יום המשפט הוא יום א' בתשרי. (כי
באמת, גם אומות העולם נדונים ביום זה, אבל אין להם ידיעה על כך, ולכן אינם
מתכוננים כראוי ליום זה
,
ומפסידים טובה הרבה). וכמו שנאמר
בתהלים, "תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ, כִּי חֹק
לְיִשְׂרָאֵל הוּא מִשְׁפָּט לֵאלֹהֵי יַעֲקֹב". כי בנוהג שבעולם, מי שעבר על
החוק, ונתפס אצל שוטר והלה יקחהו באופן מיידי לפני שופט, להשפט בצורה מהירה, הלא
קרוב לודאי שלא יוכל להתמודד מול האשמות שהוא מואשם בהן. מה שאין כן אילו תנתן לו
האפשרות לדעת את מועד המשפט, ויוכל להתמודד ולהתיעץ עם עורך דין טוב, בכדי שידע מה
לטעון במשפט ומי יסנגר עליו, שאז בודאי יש תקוה שיוכל לצאת זכאי במשפטו
.

כמו כן אנו, מיום ראש חודש
אלול, מריעים בשופר וקמים לסליחות ומתכוננים ליום הדין שאומרים בו הרת עולם היום
יעמיד במשפט כל יצורי עולם, ואז מתחילים גם כן לומר בתפילה, המלך הקדוש, המלך
המשפט, ובאלול אנו מתכוננים כראוי להכין פרקליטים גדולים לפני הקדוש ברוך הוא,
ואלו הם פרקליטיו של אדם, תורה ומצוות ומעשים טובים (שבת לב.), ובתוספתא אמרו,
צדקה וגמילות חסדים
,
פרקליטים גדולים הם בין ישראל
לאביהם שבשמים. וכן שנינו באבות, כל העושה לו מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד. ואם
הפרקליט הוא גיבור ואיש מלחמה, כגון שהוא נוצר מפי תלמיד חכם העוסק בתורה, בודאי
שאז אותם המקטרגים לא יהיו אלא כשועלים קטנים מחבלים כרמים, שגערה אחת מאת סנגור
כזה תשתק את כולם. וכמו שאנו אומרים בסליחות, חתום פה שטן ואל ישטין עלינו, ויעמוד
מלאך ומליץ טוב בעדינו, הוא יגיד יושרנו. הרי פתח רחב להוציא אותנו זכאים לפני ה'
יתברך
, וכמו שאמרו במסכת ראש השנה, על הפסוק, כי מי גוי
גדול אשר לו אלקים קרובים אליו, כה' אלקינו בכל קראנו אליו
.

רבינו האר"י ז"ל כתב בשער הפסוקים, על
הפסוק העוסק בבריחת הרוצח לעיר מקלט, ששם לא יאונה לו כל רע, וכפי שנאמר "אנה
לידו ושמתי לך" (מקום אשר ינוס שמה). ראשי תיבות "אלול", לרמוז כי
חודש אלול ניתן לתשובה, ושב ורפא לו. והכל צריכים לחזור בתשובה, וכן אמרו על
הפסוק: ומל ה' אלהיך "את לבבך ואת לבב" זרעך
, ראשי תיבות אלול,
לרמוז על הבא ליטהר, מסייעין אותו. ובפרט בענין התשובה שהקדוש ברוך הוא אמר
לישראל, פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. וזוהי הסיעתא
דשמיא לחזור בתשובה
.

ועוד נרמז חודש אלול בפסוק, ומשלוח מנות
"איש לרעהו ומתנות לאביונים", ראשי תיבות אלול. כי זהו הזמן הראוי ביותר
למצות הצדקה, שמכפרת עוון. וכמו שאמרו במדרש, הקרבנות אין מכפרים אלא על השוגג,
והצדקה מכפרת בין על השוגג ובין על המזיד
.

בימי חודש אלול, על האדם להתבונן ולעשות חשבון
נפש עם עצמו, להתחזק בעבודת ה'. ואפילו מי שזכה לעבוד את ה' כראוי, עליו להתחזק
ביתר שאת בימים אלה, ברצינות גדולה ובריכוז, כדי שלא יאבד ימים יקרים אלה
.

ומעשה היה, לפני כשש שנים,
שנסע מרן זצוק"ל ברכבו לאיזה שיעור תורני, ובשעת הנסיעה רצה הנהג שלו להסב לו
קורת רוח, לכן הפעיל "דיסק" עם מוזיקה ייחודית שמרן זצ"ל היה אוהב
לשמוע. פנה אליו מרן זצ"ל בנעימות וביקש ממנו שיכבה את המוזיקה
, מהרי ימים אלה הם ימי חודש אלול!!! ישמע חכם ויוסף לקח!

The Month of Elul

Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l
writes that Hashem bestowed a great kindness upon his Jewish nation by
revealing to them that the Day of Judgment is on the First of Tishrei (for in
truth, the other nations of the world are also judged on this day, but since
they do not know about this, they do not prepare themselves accordingly and
they miss out on a substantial benefit), as the verse states, “Blow the Shofar
on the [new] month, on the designated day of our festival. For it is a statute
for Israel, a [day of] judgment for the G-d of Yaakov.” Usually, if one breaks
the law and is caught by a police officer, if the officer takes him immediately
in front of a judge to be judged in a swift manner, it is almost certain that
the defendant will not be able to cope with the charges being leveled against
him. If, however, he is made known of the court-date and given the chance to
meet with and seek adequate legal counsel and know who will represent him in
court, he surely has hope to be found innocent in his case.

Similarly, from the day of Rosh
Chodesh Elul, we begin blowing the Shofar and waking up early in the morning to
recite Selichot (prayer service for atonement) in preparation for the Day of
Judgment when we will proclaim, “Today is the world’s birthday; today He shall
make [everyone] stand for judgment, all creations of the world,” and is
likewise the day we begin to recite “Ha’Melech Ha’Kadosh” and “Ha’Melech
Ha’Mishpat
” in our prayers. During Elul, we prepare great “attorneys” before
Hashem; one’s “attorneys” are Torah, Mitzvot, and worthy deeds (Shabbat 32a).
The Tosefta states, “Charity and acts of kindness are great defenders between
Israel and their Father in Heaven.” We have also learned in Pirkei Avot, “One
who performs one Mitzvah acquires for himself one defending attorney.” If the
defender is strong and mighty, such as one formed by a Torah scholar who delves
in Torah, certainly the other prosecuting angels will only be like small foxes
in comparison and one roar from the defending angel shall be sufficient to
silence them all. As we say in Selichot, “Seal the mouth of Satan so that he
may not prosecute us; may a good-speaking advisor stand up for us and speak of
our righteousness.” This is a tremendous opportunity to allow us be found
innocent in the eyes of Hashem, as the Gemara in Rosh Hashanah expounds the
verse, “For who is a great nation that has a God who is close to him, like
Hashem our G-d [who is close to us] whenever we call him.”

Rabbeinu HaAri z”l writes
in his Sha’ar Ha’Pesukim regarding the verse which deals with the fleeing of a
murderer to a City of Refuge where no harm will befall him, as the verse states
(in Hebrew), “Eenah Le’Yado VeSamti
Lecha,” which is the acronym of “Elul.” This
hints to us that Elul is the month of repentance and if one returns, he shall
be healed. All must repent, as the verse states, “U’mal Hashem Elokecha Et
Levavecha Ve’et Levav
Zar’echa
,” which is likewise an acronym of “Elul,” to hint that if one
comes to purify himself, he is aided from Above. This is especially so
regarding repentance about which Hashem tells the Jewish nation, “Open for me
like the opening of a needle and I shall open for you like the opening of a
hall.” This refers to the Heavenly assistance offered to repent.

The word “Elul” is also hinted in
the verse, “U’mishloach Manot Ish Le’Re’ehu
U’Matanot La’Evyonim,”
to teach us that this is the most opportune time to fulfill the Mitzvah of
charity, which atones for sins. As the Midrash tells us, “Offerings atone only
for sins performed unknowingly, but charity atones for sins performed knowingly
or unknowingly.” 

During the month of Elul, one must
carry out self-introspection and strengthen one’s self in the service of
Hashem. Even one who serves Hashem properly must strengthen himself even more
during these days amid much seriousness and focus so as not to lose out on
these precious days.

An incident once occurred
approximately six years ago when Maran zt”l was on his way to deliver
a Torah class. His personal driver wanted Maran to relax and enjoy himself a
little so he turned on a CD of special music that Maran enjoyed. Maran zt”l
turned to the driver and pleasantly requested that he turn off the music,
for we are in the midst of the month of Elul!

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best

Covid-19 UPDATE – Face Masks

image.png

Shabbat Shalom


moorlanenews@gmail.com


Please feel free to ask us any questions or requests you may need through this e-mail. We will get back to you, bli neder, asap.

Please send us any announcement you would like to make through our e-mail before Wednesday morning, if possible, unless there is a Yom Tob. Exceptions will be made for late entries

Be advised that we will only announce your simcha when you give us permission to do so

If you no longer wish to receive further emails from moorlanenews please reply with the word "unsubscribe".

Thank you, Hatzlacha & all the best